Kursa kods TraZ6010

Kredītpunkti 6

Spēkratu diagnostika un serviss

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ5028, Spēkratu izmēģināšana un aprēķins

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūst spēkratu diagnostiku, kā būtisku tehniskās apkalpošanas sastāvdaļu. Studenti padziļināti iepazīstas ar spēkratu un to agregātu diagnosticēšanas procesu, metodēm, izmantojot mūsdienīgus diagnostikas līdzekļus. Iepazīstas ar diagnostikas un ar to saistīto tehnoloģisko procesu organizāciju servisa uzņēmumos. Laboratorijas darbos studentiem ir iespēja praktiski veikt visas diagnosticēšanas procesa sastāvdaļas – diagnosticēšanu, tehniskā stāvokļa noteikšanu, atlikušā darba resursa prognozēšanu, kā arī iepazīties ar moderniem diagnostikas līdzekļiem un metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - maģistranti iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par spēkratu tehnisko diagnostiku un ar to saistīto procesu organizāciju servisa uzņēmumos, jaunākām diagnostikas metodēm un iekārtām. Iegūtās zināšanas var kalpot par pamatu turpmākajai radošai un profesionālai attīstībai. Vērtēšana – pārbaudes tests.
Prasmes - maģistranti spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas spēkratu diagnostikas jomā, spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Prasme izvērtēt un pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās. Vērtēšana – pārbaudes tests un laboratorijas darbu atskaites.

Kompetence - maģistranti spēj patstāvīgi analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt padziļinātu problēmu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas profesionālās darbības pilnveidošanā un jaunu diagnostikas metožu attīstībā. Kompetences tiek kontrolētas pēc 2 pārbaudes testiem, viena patstāvīgā darba, kā arī laboratorijas darbiem un to atskaitēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Droša darba pamatprincipi spēkratu diagnostikā. Riski un to samazināšanas pasākumi. Terminoloģija. Darba pārskati – 2h
2. Spēkratu diagnostikas paņēmieni. Diagnostika uz papīra, mehānismu diagnostika, elektroiekārtu diagnostika – 4h
3. Diagnostikas un ar to saistīto tehnoloģisko un vadības procesu organizācija spēkratu servisa uzņēmumos – 2h
4. Diagnostikas līdzekļu klasifikācija, teorija, izvēles kritēriji un pielietojums – 6h
5. Vadības sistēmu diagnostika, kļūdu kodi – 8h
6. OBD diagnostikas sistēmas, pašdiagnostika un sistēmas darbības uzraudzība – 4h
7. Emisijas samazināšanas sistēmu pārraudzība un diagnostika – 4h
8. Spēkratos izmantojamie devēji un aktuatori – 4h
9. Motoru un to komponenšu diagnostika. Diagnostikas algoritms, blokshēmas – 8h
10. Spēkratu bremžu sistēmu, pretizbuksēšanas sistēmu diagnostika – 3h
11. Gaitas iekārtas diagnostika. Riteņu nostatījuma parametri – 3h
12. Spēkratu elektrisko un elektronisko sistēmu diagnostika – 8h
13. Transmisiju diagnostika. Mehāniskās un automātiskās transmisijas – 2h
14. Klimata kontroles sistēmu un citu palīgsistēmu diagnostika – 2h
15. Pasīvās un aktīvās drošības sistēmas diagnostika – 2h

16. Diagnosticēšanas sistēmas attīstības perspektīvas – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas un patstāvīgajam darbam. Jābūt nokārtotiem pārbaudes darbiem ar vērtējumu vismaz 4 balles. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās pārbaudes darbiem, patstāvīgajam darbam un laboratorijas darbiem. Laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja ir izpildītas visas iepriekš pieminētās prasības.
Students sekmīgu vērtējumu par pārbaudes darbu var iegūt, ja vismaz 50% pārbaudes darba jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava, 1994. 252 lpp.

4. Fisher R. etc. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. [tiešsaiste] Haan-Gruiten, Germany: Verl. Europa-Lehrmittel, 2006. 688 p. ISBN 3-8085-2301-8.

Papildliteratūra

1. Bauer H. Automotive Electrics Automotive Electronics. 4-th edition. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2004. 503 p.
2. Denton T. Advanced Automotive Fault diagnosis. 2nd edition. Elsevier LTD, 2006. 271 p. ISBN: 978-0-7506-6991-7

3. Denton T. Automobile Electrical and Electronic Systems. Third edition. Elsevier LTD, 2004. 463 p. ISBN-13: 978-0-7506-6219-2

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Auto Bild Latvija”, izdevniecība Santa, pieejams: https://www.santa.lv/autobild/

Piezīmes

Obligāts "B" daļa: TF akadēmiskās maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Spēkrati un serviss