Kursa kods TraZ6010

Kredītpunkti 4

Spēkratu diagnostika un serviss

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ3024, Automobiļu tehniskā apkalpošana I

TraZ4004, Automobiļu tehniskā apkalpošana II

TraZ4025, Autoelektroiekārtas

TraZ4056, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst spēkratu diagnostiku, kā būtisku tehniskās apkalpošanas sastāvdaļu. Studenti padziļināti iepazīstas ar spēkratu un to agregātu diagnosticēšanas procesu, metodēm, izmantojot mūsdienīgus diagnostikas līdzekļus. Iepazīstas ar diagnostikas un ar to saistīto tehnoloģisko procesu organizāciju servisa uzņēmumos. Laboratorijas darbos studentiem ir iespēja praktiski veikt visas diagnosticēšanas procesa sastāvdaļas – diagnosticēšanu, tehniskā stāvokļa noteikšanu, atlikušā darba resursa prognozēšanu, kā arī iepazīties ar moderniem diagnostikas līdzekļiem un metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - maģistranti iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par spēkratu tehnisko diagnostiku un ar to saistīto procesu organizāciju servisa uzņēmumos, jaunākām diagnostikas metodēm un iekārtām. Iegūtās zināšanas var kalpot par pamatu turpmākajai radošai un profesionālai attīstībai..
Prasmes -maģistranti spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas spēkratu diagnostikas jomā, spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Prasme izvērtēt un pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās.
Kompetence - maģistranti spēj patstāvīgi analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt padziļinātu problēmu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas profesionālās darbības pilnveidošanā un jaunu diagnostikas metožu attīstībā.
Semestra laikā zināšanas un prasmes tiek kontrolētas pēc 2 pārbaudes testiem, viena patstāvīgā darba, kā arī laboratorijas darbiem un to atskaitēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Droša darba pamatprincipi spēkratu diagnostikā. Riski un to samazināšanas pasākumi. Terminoloģija. Darba pārskati – 2h.
2. Spēkratu diagnostikas paņēmieni. Diagnostika uz papīra, mehānismu diagnostika, elektroiekārtu diagnostika – 4h
3. Diagnostikas un ar to saistīto tehnoloģisko un vadības procesu organizācija spēkratu servisa uzņēmumos – 2h
4. Diagnostikas līdzekļu klasifikācija, teorija, izvēles kritēriji un pielietojums – 6h
5. Vadības sistēmu diagnostika, kļūdu kodi – 8h
6. OBD diagnostikas sistēmas, pašdiagnostika un sistēmas darbības uzraudzība – 4h
7. Emisijas samazināšanas sistēmu pārraudzība un diagnostika – 4h
8. Spēkratos izmantojamie devēji un aktuatori – 4h
9. Motoru un to komponenšu diagnostika. Diagnostikas algoritms, blokshēmas – 8h
10. Spēkratu bremžu sistēmu, pretizbuksēšanas sistēmu diagnostika – 3h
11. Gaitas iekārtas diagnostika. Riteņu nostatījuma parametri – 3h
12. Spēkratu elektrisko un elektronisko sistēmu diagnostika – 8h
13. Transmisiju diagnostika. Mehāniskās un automātiskās transmisijas – 2h
14. Klimata kontroles sistēmu un citu palīgsistēmu diagnostika – 2h
15. Pasīvās un aktīvās drošības sistēmas diagnostika – 2h
16. Diagnosticēšanas sistēmas attīstības perspektīvas – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas un patstāvīgajam darbam. Jābūt nokārtotiem pārbaudes darbiem ar vērtējumu vismaz 4 balles. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās pārbaudes darbiem, patstāvīgajam darbam un laboratorijas darbiem. Laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja ir izpildītas visas iepriekš pieminētās prasības.
Students sekmīgu vērtējumu par pārbaudes darbu var iegūt, ja vismaz 50% pārbaudes darba jautājumu atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava, 1994. 252 lpp.
4. Fisher R. etc. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. [tiešsaiste] Haan-Gruiten, Germany : Verl. Europa-Lehrmittel, 2006. 688 p. ISBN 3-8085-2301-8.

Papildliteratūra

1. Bauer H. Automotive Electrics Automotive Electronics. 4-th edition. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2004. 503 p.
2. Denton T. Advanced Automotive Fault diagnosis. 2nd edition. Elsevier LTD, 2006. 271 p. ISBN: 978-0-7506-6991-7
3. Denton T. Automobile Electrical and Electronic Systems. Third edition. Elsevier LTD, 2004. 463 p. ISBN-13: 978-0-7506-6219-2

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “ Auto Bild Latvija”, izdevniecība Santa, pieejams: https://www.santa.lv/autobild/

Piezīmes

Obligāts "B" daļa: TF akadēmiskās maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Spēkrati un serviss pilna un nepilna laika studijās.