Kursa kods TraZ5030

Kredītpunkti 4.50

Transporta infrastruktūra un loģistika

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

TraZM001 [GTRAM001] Transporta infrastruktūra un loģistika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar galvenajiem modernajiem transporta veidiem, to tehniski - ekonomiskās un ekspluatācijas īpatnībām. Studiju kursā apskata šo transporta veidu darba saskaņošanu un racionāla transporta veida un pārvadājumu shēmu izvēles metodiku un plānošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina pārvadājumu un transporta jēdzienus, transporta sistēmu, tās sastāvdaļas, galvenajos transporta veidus, to tehniski ekonomisko raksturojumu, priekšrocības un trūkumus, kā arī atsevišķo transporta veidu savstarpējās sadarbības formas.
Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt atsevišķu transporta veidu un to kombināciju piemērotību dažādu kravu pārvadāšanā, kā arī dažādu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai.
Spēj izvēlēties piemērotāko transporta veidu vai to kombināciju noteikta kravu vai pasažieru pārvadājuma veikšanai.
Teorētiskās zināšanas tiks pārbaudītas un vērtētas kontroldarbā, bet prasmes un iemaņas apgūtas un ievērtētas semināros un laboratorijas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Transporta sistēma un tās sastāvdaļas. Ilgtspējīga transporta sistēma (2h)
2. Transporta komplekss valstī. Transporta nozares attīstība Latvijā un Eiropā (2h).
4. Dzelzceļa transports (1h).
5. Iekšzemes ūdensceļu transports. Jūras transports (1h).
6. Aviācija (1h).
7. Automobiļu transports (1h).
8. Citi transporta veidi (1h).
9. Loģistikas aspekti transportā.Transporta veida izvēle. (2h).
10.Kravu piegādes sistēmas. Noliktavu nozīmīgums loģistikā (2h)
11. Kravu un pasažieru plūsmas (2h)
12.Transporta ietekme uz vidi (1h)
Semināri:
1. Ilgtspējīga transporta sistēma (2h)
2. Transporta nozares attīstības (2h)
3. Transporta veidi (2h)
4. Transporta in frastruktūra un loģistikas aspekti (2h)
5. Autoceļi (2h)
6. Urbānā un lauku apvidus loģistika (2h)
7. Kravu loģistika (2h)
8. Pasažieru loģistika (2h)
Laboratorijas darbi:
1. Transporta (izvēlēta veida) plūsmas shēmu plānošana urbānā vidē (8h)
2. Transporta (izvēlēta veida) plūsmas shēmu plānošana lauku apvidu vidē (8h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi vērtējumu veido:
• sekmīgs teorijas kontroldarbs;
• dalība semināros;
• sekmīgi izstrādāti laboratorijas darbi;
• izpildīti patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgos darbus students izstrādā, saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem, gatavojoties kontroldarbam, semināriem, laboratorijas darbiem un izstrādājot tos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no kontroldarba, semināru un laboratorijas darbu vērtējumu rezultāta.

Obligātā literatūra

1. Sprancmanis N., Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga, 2011. 221 lpp., ISBN 978-9984-833026.
2. Praude V., Loģistika., 2. pārstrādātais izdevums., Rīga:, Burtene, 2013., 556 lpp. ISBN 978-9984-833-095.
3.Grīnglazs L., Kopitovs J., Krājumu pārvaldības pamati. Rīga, 2005. 96 lpp. ISBN 9984-705-16-1.
4. Chopra S., Meindl P., Supply Chain Management., 5th Edition., Boston: Prentice Hall, 20122013. 528 p.ISBN 978-013-274395-2.
5. Jeremy F. S., Modelling the Supply Chain. 2nd edition., Thomson, 2007. 608 p. ISBN 978-0-495-12611-X.
6. Harrison A., Remko van H., Logistics Management & Strategy. Competing through the Supply Chain., 4th edition. Harlow, England ;New York: Pearson, 2011. 360 p. ISBN 978-0-273-73022-4.

Papildliteratūra

1. Verma R., Boyer K., Operations and Supply Chain Management. Cengage, 2010. 538 p. ISBN 978-0-324-83487-1
2. Handfield R.B., Monczka R.M., Giunipero L.C., and Patterson J.L. , Sourcing and Supply Chain Management., 4e, Cengage, 2009. 810 p. ISBN 978-0-324-38139-9.
3. Coyle J.J., Novack R.A., Gibson B.J., J.Bardi E.J. Management of transportation., Cengage, 2011. 538 p., ISBN 978-0-324-78920-1.
4. Tony A.J.R., Chapman S.N., Clive L.M. , Introduction to Materials Management., 6 ed., Pearson, 2008. 515 p., ISBN 978-0-13-242550-6.
5.Stukalina J., English for Students of Logistics. Revised edition (Angļu valoda loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā)., Rīga:, Transporta un sakaru institūts, 2013., 144 lpp.
Stukaļina J. Professional English for students of logistics . Riga: Transport and telecommunication institute, 2014. 187 p. t English Course.; Od University Press, 2009., 96 p., ISBN 019457945X.
6. English for Logistics Student's Book and Multirom A Short, Specialist English Course.; Od University Press, 2009., 96 p., ISBN 019457945X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.sam.gov.lv
2. www.atd.lv
3. www.csdd.lv/index.htm
4. www.lad.lv/lv/?i=1
5. www.ldz.lv
6. www.caa.lv
7. www.lgs.lv/lat/lgs/index.htm
8. www.riga-airport.com/lv
9. www.ventspils.lv
10. www.jurasadministracija.lv

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās