Kursa kods TraZ5029

Kredītpunkti 3

Transporta inženierdienests un autotirgus

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izprast un iegūt zināšanas par jaunu un lietotu automobiļu tirdzniecības organizēšanu.Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas transporta inženierdienesta darbībā. Praktiskie darbi ir orientēti uz to organizāciju lietišķo spēļu veidā. Iegūtās zināšanas un iemaņas izmantojamas dažādu transporta uzņēmumu inženierdarba organizācijā un vadīšanā. Studenti gūst priekšstatu par pasaules auto ražotājfirmām un auto izplatītājfirmām Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistrants iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izpratni par vadīšanas procesu būtību, likumsakarībām un vadīšanas metodēm autotransporta uzņēmumā, kas atbilstošas jaunākajiem pētījumiem un atzinumiem vadzinības jomā, kā arī iegūst paplašinātas zināšanas, izpratni par automobiļu tirdzniecības organizēšanu un izveidi. Iegūtās zināšanas ir pamats turpmākajai pētniecībai un radošas domāšanas attīstībai (1., 2. kontroldarbs).
Prasmes - spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai īstenotu uzņēmējdarbību autotransporta uzņēmumā (praktiskie darbi).

Kompetence - maģistrants spēj patstāvīgi kritiski analizēt ar autotransporta uzņēmuma vadīšanu saistītās problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus. Dot ieguldījumu autotransporta uzņēmumu vadīšanas metožu attīstībā (Pptstāvīgais darbs – referāts un prezentācija PowerPoint).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadīšanas būtība autotransporta uzņēmumos. Inženierdienesta vadīšanas modeļi. (1h – lekcija)
2. Vadīšanas tendences mūsdienu autotransportā. (1h - praktiskais darbs)
3. Motivēšana autotransporta uzņēmumā, tās būtība, nozīme un nepieciešamība. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
4. Vadīšanas stili un riski autotransporta uzņēmumā. (1h – lekcija)
5. Vadīšanas ētikas būtība un nozīme, tās izmantošana autotransporta tirdzniecības un servisuzņēmumos. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
6. Lēmumi autotransporta uzņēmumos, to pieņemšana. Lēmumu pieņemšanas process un specifika inženierdarbībā. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
7. Vadīšanas efektivitāte inženiertehniskajā dienestā. (1h – lekcija)
8. Autotransporta uzņēmumu personāla politika. Cilvēkresursi un to nozīme autotransporta uzņēmumā. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
9. Pasaules autofirmu un perspektīvo automobiļu modeļu analīze. Automobiļu popularitāte un cenu dinamika. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
10. Mārketinga cikls, pasākumu komplekss. (1h – lekcija)
11. Jaunu un lietotu automobiļu tirdzniecība. Automobiļu izplatīšanas kanālu analīze. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
12. Tirgus segmentācija un automobiļu pozicionēšana tirgū. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
13. Mārketinga plānošanas etapi, plānu struktūra, budžeta un peļņas plānošana. (1h – lekcija, 1h - praktiskais darbs)
14. Auto katalogu, prospektu, rokasgrāmatu un auto reklāmu analīze. (1h - praktiskais darbs)
15. Auto izplatītājfirmu tīkls Latvijā. Autotirgotāju asociācijas uzdevumi un struktūra. (1h - praktiskais darbs)
16. Automobiļu testēšana un izvēle. Mērķa tirgus atlase. Mārketinga SVID analīze. (1h - praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Sekmīgs vērtējums 2 kontroldarbos.
2. Ieskaitīti darbi praktiskajās nodarbībās.
3. Referātu vērtējums nodarbībās.

Akumulējošā ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Referāta sagatavošana pēc individuāli izvēlētas tēmas un prezentācijas veidošana.
Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Students sekmīgu atzīmi iegūst kontroldarbos, ja sniegtas atbildes vismaz uz 50% jautājumu.
2. Savlaicīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.
3. Uzstāšanās ar prezentāciju par sagatavoto referātu (vērtējums ar atzīmi).

4. Gala vērtējums - akumulējošā ieskaite ar atzīmi veidojas no: 2 sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem, referāta vērtējuma un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
2. Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
4. Uzņēmuma autotransports: darba apstākļi un noteikumi, grāmatvedības un dokumentu noformēšanas problēmas. Rīga: SIA "Mamuts", 2007. 1.sēj. 351 lpp., 2.sēj. 336 lpp. Sērija: Grāmatvedības prakse.
5. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
6. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
7. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.

8. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.

Papildliteratūra

1. Tirgzinības pamati. Rīga: Jumava, 2002. 305 lpp.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.

3. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga: Kamene. 2003. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. ISSN 1407-0952

2. Laikraksts „Dienas Bizness”. ISSN 1407-2041. Pieejams arī tiešsaistē: http://e-avize.db.lv

Piezīmes

Obligāts IITF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai “Spēkrati un serviss”.