Kursa kods TraZ5027

Kredītpunkti 3

Transporta vadība

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt kravu un pasažieru transportēšanas vadības un organizatoriskos jautājumus gan Latvijas mērogā, gan starpvalstu mērogā, gan atsevišķu transporta veidu un uzņēmumu līmenī, transporta procesu vadību un organizāciju loģistikas sistēmās, loģistikas principu un elementu izmantošanu kravu un pasažieru transportā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī izpratni par kravu un pasažieru transportēšanas procesu vadīšanu un organizēšanu vietēja un starptautiska mēroga pārvadājumos, kā arī par loģistikas risinājumiem transporta procesos un noliktavu saimniecībā - 1.–4. tests.
Prasmes. Prot patstāvīgi izmantot teoriju un zināšanas, lai īstenotu pārvadājumus lokāla un starptautiska mēroga loģistikas ķēdēs – praktiskie darbi.

Kompetences. Spēj patstāvīgi kritiski analizēt ar pārvadājumiem saistītās problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus, kā arī pilnveidot pārvadājumu organizāciju nodrošinot efektīvu kravu un pasažieru transportēšanu mūsdienu loģistikas ķēdēs – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Transporta funkcijas. Transporta pakalpojuma iezīmes (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
2. Transporta organizācija un struktūra Latvijā. Likumdošana transporta sektorā (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
3. Transporta veidu salīdzinājums. Transporta veidu kombinēšana (1h lekcija).
4. Multimodālie pārvadājumi. Starptautiskā transportēšana (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
5. Transports un vide (1h lekcija).
6. Transportēšanas izmaksu raksturojums. Transportēšanas nosacījumi un dokumenti (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
7. Transporta procesu modelēšana (1h lekcija).
8. Pasažieru transporta organizācija un vadība (1h lekcija).
9. Transporta pakalpojumi un to kvalitāte. Piegāžu veidi un pārvadājumu tehnoloģiskās shēmas (1h lekcija).
10. Transporta informācijas nodrošinājums (1h lekcija).
11. Taras un iepakojuma loģistiskie aspekti. Konteinerizācija (1h lekcija).
12. Uzkrājumu loma transportā un loģistikā (1h lekcija).
13. Uzņēmuma transports. Kravu piegādes sistēmu veidošana un izvēle (1h lekcija, 2h praktiskais darbs).
14. Loģistikas pieeja pasažieru pārvadājumos (1h lekcija).
15. Starptautiskais transports (1h lekcija).

16. Transporta ārpakalpojumi (1h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un aizstāvēti praktiskie darbi. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu kontroldarbu vērtējumu vidējā aritmētiskā rezultāta.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2013. 560 lpp.
2. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by Kenneth J. Button, David A. Hensher. Amsterdam [etc.]: Pergamon, 2001. 602 p.

4. Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Volume 2. Ed. by A.M.Brewer, K.J.Button, D.A.Hensher. Amsterdam: Pergamon 2001. 545 p.

Papildliteratūra

1. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.
2. Handbook of Transport Modelling. Volume 1. Ed. by D.A.Hensher, K.J.Button. Amsterdam: Pergamon, 2000. 666 p.

3. Hanbook of Transportation Engineering. Editor Myer Kutz. NewYork: McGraw-Hill. 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obl.: akadēmiskās maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammas Spēkrati un serviss studentiem.