Kursa kods TraZ5025

Kredītpunkti 2

Alternatīvās enerģijas spēkrati

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā padziļināti tiek apgūti elektrospēkratu, ar biodegvielām un citiem atjaunojamiem energoresursiem darbinātu spēkratu konstrukcijas, ekspluatācijas un eksperimentālās izpētes aspekti. Tiek veikts ekonomiskais un ekoloģiskais salīdzinājums alternatīvās enerģijas spēkratiem ar analoģiskas klases tradicionālās enerģijas spēkratiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izvērstas un padziļinātas zināšanas un izpratne par alternatīvās enerģijas spēkratiem, kuri darbojas ar elektrību, biodīzeļdegvielu, bioetanolu, rapša eļļu, ūdeņradi, saspiestu gaisu, kas ietver šo spēkratu konstruktīvo, ekspluatācijas un izmēģināšanas iespēju analīzi.
• Prasmes: prasme integrēt un izmantot zināšanas alternatīvās enerģijas spēkratu izvēlē, ekspluatācijā, tehniskajā apkalpošanā defektu identikācijā un izmēģinājumu veikšanā. Spēja veikt alternatīvās un fosilās enerģijas spēkratu kvalitatīvu salīdzinājumu pēc vairākiem kritērijiem.
• Kompetence: spēj patstāvīgi izvērtēt, izvēlēties un mērķtiecīgi ekspluatēt dažādus alternatīvās enerģijas spēkratus, veikt to kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, balstoties uz pieejamajiem tehniskajiem vai eksperimentāli iegūtajiem datiem.
• Pārzina elektrospēkratu klasifikāciju un vispārīgo uzbūvi, - 1. kontroldarbs
• Pārzina elektrospēkratu ekspluatācijas īpatnības un nepieciešamo infrastruktūru, 2. kontroldarbs
• Pārzina ar dažādiem alternatīvās enerģijas veidiem darbināmu spēkratu ekspluatācijas principus, 3. kontroldarbs
• Spēj plānot un veikt eksperimentus ar alternatīvās enerģijas spēkratiem un alternatīvajām degvielām– laboratorijas un praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Alternatīvās enerģijas spēkratu vesture un attīstības tendencies. (2h)
2. Alternatīvās enerģijas spēkratu veidi, klasifikācija pēc izmantotā enerģijas veida. (2h)
3. Elektromobiļu uzbūve un izvēles kritēriji. (2h)
4. Elektromobiļu ekspluatācijas īpatnības un izmēģināšana. (2h)
5. Elektromobiļiem paredzētā infrastruktūra un tās analīze (2h)
6. Ar biodīzeļdevielu un rapšu eļļu darbināmu spēkratu uzbūve un izvēle (2h)
7. Ar biodīzeļdevielu un rapšu eļļu darbināmu spēkratu ekspluatācija un izmēģināšana. (2h)
8. Ar bioetanolu darbināmu spēkratu uzbūve un izvēle. (2h)
9. Ar bioetanolu darbināmu spēkratu ekspluatācija un izmēģināšana. (2h)
10. Ar ūdeņradi darbināmu spēkratu uzbūve, izvēle ekspluatācija un izmēģināšana. (2h)
11. Ar saspiesto un sašķidrināto gāzi darbināmu spēkratu uzbūve un izvēle. (2h)
12. Ar saspiesto un sašķidrināto gāzi darbināmu spēkratu ekspluatācija, izmēģināšana un to uzpildes iekārtas. (2h)
13. Ar saspiestu gaisu, saules enerģiju u.c alternatīvās enerģijas veidiem darbināmi spēkrati. (2h)
14. Biodegvielu pamatjēdzieni, klasifikācija, tautsaimnieciskā un ekoloģiskā nozīme. (2h)
15. Bioeļļas iegūšana centralizētās un decentralizētās ražotnēs. Pirmās paaudzes biodegvielas. (2h)
16. Otrās un trešās paaudzes biodegvielas. Biodegvielu ”dzīves” cikls. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumā ietilpst trīs teorijas jautājumi.
Visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un laboratorijas darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja eksāmenā iegūta atzīme no 4- 10.
Ja visos kontroldarbos atzīme ir 7 vai augstāka, students var iegūt akumulējošo vērtējumu eksāmenā. Vērtējums ir vidējais no kontroldarbos saņemtajām atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā. Zinātniskā monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. 426 lpp.. ISBN 978-9984-849-33-1 .
2. Research of the Exploitational and Infrastructural Parameters of Electric Vehicles. Monograph. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. 163 p. ISBN 978-9984-849-34-8
3. Leithman S., Brant B. Build Your Own Electric Vehicle. 2nd Edition. MC Graw Hill, 2009. 358 p.
4. Ehsani M., Gao Y., Emadi A. Modern Electric , Hybrid and Fuel Cell Vehicles. Fundamentals, Theory, and Design. London: Taylor & Francis Group, London, 2010. 558 p. Nav LLU FB.
5. Hordeski M. F. Alternative Fuels: The Future of Hydrogen. Second edition. CRC Press, 2008. 286 p.

Papildliteratūra

1. Anderson C.D., Anderson J. Electric and Hybrid Cars A History. North Carolina, and London: Mc Farland & Company, Inc., Publishers. Jefferson, 2010. 269 p.
2. Hodkinson R., Fenton J. Lightweight electric/ Hybrid Vehicle Design. Butterworth-Heinemann. Oxford, 2001. 280 p.
3. Larminie J. Electric Vehicle Technology Explained. John Wiley & Sons, Ltd. oxford, 2003. 303 p.
4. Gulbis V. Iekšdedzes motoru biodegvielas. Jelgava: LLU, 2008. 318 lpp. ISBN 978-9984-784-48-9.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Pistoia G. Electric and Hybrid Vehicles. Amsterdam: Elsevier, 2010. 652 p.
2. Biodegvielas izmantošanas iespējas Latvijā. ES proj. Nr. EIE/05/190/SI2.420028 „Bio-NETT – Developing local suply chain networks, linking bio-fuel producers with public sector users”. Rīga: Rīgas menedžeru skola, 2007. 99 lpp.
3. Biodegvielas rokasgrāmata: Labākie prakses piemēri Projekts „Bio-NETT – Developing Local supply chain networks, linking biofuel producers with publicē sectors users” Nr. EIE/05/190/S12.420028, Rīga, 2008. 114. lpp.

Piezīmes

Izvēle (B): TF Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra studiju programmām.