Kursa kods TraZ5019

Kredītpunkti 4.50

Projektu inženierija

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā78

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits54

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

TraZM002 [GTRAM002] Projektu inženierija

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par projektu vadīšanas teorijas pielietojumu inženierproblēmu risināšanā. Praktiski tiek apgūta ar maģistra darba tēmu saistīta projekta definēšana, plānošana un izstrāde, lietojot MS Project vai līdzvērtīgu programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - Izvērstas un padziļinātas zināšanas un izpratne par projektu vadīšanas zinātnes vēsturiskiem aspektiem inženierzinātnēs, detalizētas zināšanas par inženieru projektu izstrādi, vadīšanu un realizēšanu, strukturētas zināšanas par projekta plānojumu un plānošanas metožu izmantošanu, projekta ieviešanu un finansēšanu. Pārzina inženiertehnisko projektu vadīšanas un plānošanas metodes- 1. kontroldarbs.
2. Prasmes - Prasme integrēt inženiertehniskās zināšanas primārajā projekta analīzē un priekšizpētē, projekta plānošanas metodēs, patstāvīgi izstrādāt sarežģītus, starpdisciplinārus, vairāku struktūras līmeņu projektus, veikt ar inženierzinātni saistītu projektu uzraudzības un vadīšanas struktūras organizāciju, specifiskas prasmes vispusīgai projektu vadīšanas datorrīku izmantošanai. Māk pielietot inženieru projektu vadīšanas datorrīkus - 2. kontroldarbs.

3. Kompetences - spēj patstāvīgi formulēt un analizēt dažādu inženierzinātņu jomu un sarežģītības pakāpju problēmu risinājumus, detāli izmantot projektu izstrādes un plānošanas metodes, patstāvīgi izstrādāt projekta aktivitātes tehniskiem projektiem, veikt to uzraudzību un vadīšanu. Spēj izmantot inženieru projektu plānošanas metodes – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Inženierproblēma, tās inicializācija. Projekta iespējas problēmas atrisināšanai. Projekta mērķi uzdevumi. (3h)
2. SVID analīze. Inženierproblēmas risinājuma alternatīvu izvēle un analīze. (3h)
3. „Zivs asakas” jeb Išikavas diagrammas izmantošana. (3h)
4. Projekta dzīves cikls, tā diagrammas izstrāde. (3h)
5. Projekta struktūrplāna izstrādes pamatprincipi. Struktūrplāna pamatmodeļa izveide. (3h)
6. Izvērsta vairāklīmeņu struktūrplāna detālā izstrāde. (3h)
7. Norišu tabulas, to sastādīšana. Norišu izvietojuma pamatprincipi gaitas plānā, saišu veidošanas principi. (3h)
8. Gaitas plāna norišu laiku aprēķins, kritiskā ceļa metode. (3h)
9. Populārākās lietojumprogrammas projektu plānošanā un vadīšanā, to apskats. (3h)
10. Uzdevumu jeb norišu izveide un organizācija. Resursu datorizēta plānošana. (3h)
11. Darbs ar termiņiem, laika ierobežojumiem un norišu kalendāriem. Resursu detalizēta plānošana. (3h)
12. Projekta skatu izveide un informācijas noformēšana. Projekta informācijas sagatavošana un drukāšana. (3h)
13. Projekta gaitas salīdzināšana ar projekta plānu. Projekta gaitas novērtēšana. (3h)
14. Problēmu identificēšana un novēršana projektā. (3h)
15. Resursu izmantošanas analīze. Darbs ar tīkla diagrammu. (3h)

16. Projekta informācijas izmantošana citās programmās. (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem jābūt izstrādātiem, publiski demonstrētiem un aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem. Projekta atskaišu sagatavošana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido kontroldarbos iegūto atzīmju un aizstāvētā projekta vidējais vērtējums.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 2010, 52 lpp.
2. Jones R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
3. Cleland D. I. Project management: strategic design and implementation. – New York: McGraw-Hill, 2007. 523 p.

4. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos: Microsoft Office Project. – Mārupe: Drukātava, 2007. 102 lpp.

Papildliteratūra

1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.
2. Kerzner, Harold. Project Management: a Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. USA, Van Nostrand Reinhold, 5th ed. 1995. P. 1152

3. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами. Москва: Омега – Л, 2005. 664 с.

Piezīmes

Kurss maģistra studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne".