Kursa kods TraZ5007

Kredītpunkti 3

Loģistika

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt loģistikas pamatus, iegūt zināšanas par loģistikas būtību, tās darbības koncepcijām. Atsevišķi tiek analizēti loģistikas darbību pamatveidi, kā arī loģistikas menedžments un tā problēmas. Sīkāk aplūkoti vairāki svarīgi loģistikas elementi - transportēšana, pasūtījumu apstrāde, krājumu vadīšana, noliktavu saimniecība, iesaiņojums un tara.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina loģistikas būtību, loģistikas ķēdes pamata sastāvdaļas un darbības - 1.–5. tests.
Prasmes. Prot sasaistīt vienotā ķēdē vai procesā preču apgādi, kā arī izmaksas sākot no izejvielām līdz gala patērētājam – praktiskie darbi.

Kompetences. Spēj pielietot loģistisku pieeju preču apgādes pilnveidošanā – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Loģistikas jēdziens un būtība (2h lekcija).
2. Loģistikas iekšējā un ārējā vide (1h lekcija).
3. Plūsmas loģistikas ķēdē (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
4. Apgādes loģistika (2h lekcija).
5. Ražošanas loģistika (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
6. Produkts loģistikā (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
7. Izplatīšanas loģistika (1h lekcija).
8. Servisa loģistika (1h lekcija).
9. Transporta loģistika (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
10. Pasūtījumu apstrāde un izpilde (1h lekcija).
11. Krājumu vadīšana (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
12. Noliktavu saimniecība (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
13. Iesaiņojums un tara, kravu apstrāde (1h lekcija).
14. Loģistikas procesu informācijas nodrošinājums un finansu plūsmas (1h lekcija).
15. Loģistikas menedžments (1h lekcija).
16. Kontrole un vērtēšana (1h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu kontroldarbu vērtējumu vidējā aritmētiskā rezultāta.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2013. 560 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
3. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 359 lpp.
4. Ķēniņš-Kings G. Modernā apgāde labāk, lētāk un laikā. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 238 lpp.

5. Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Volume 2. Ed. by A.M.Brewer, K.J.Button, D.A.Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 545 p.

Papildliteratūra

1. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga: Petrovskis & Co, LR Ekonomikas Ministrija, 2004. 153 lpp.
2. Ballou R. H. Business logistics management. Planning, organizing and controlling the supply chain. 4th international ed. Upper Saddle River, New Yersey: Prentice - Hall International, 1999. 681 p.

3. Christopher M. Logistics and supply chain management :strategies for reducing cost and improving service. London: Finacial Times Prentice Hall, 1998. 294 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligātais: TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas visām apakšprogrammām.