Kursa kods TraZ4060

Kredītpunkti 3

Automobiļu un motoru teorija II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Fizi2022, Fizika II

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

TraZ4057, Automobiļu un motoru teorija I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt teorētiskās un praktiskās iemaņas automobiļu ekspluatācijas parametru noteikšanā. Automobiļu dinamiskuma, bremzēšanas, vadāmības, un stabilitātes parametru aprēķina metodes un to eksperimentālā noteikšana, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas, izmantojama arī dažādu transporta nozares inženiertehnisko speciālistu praktiskajā darbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - studenti iegūst teorētiskās zināšanas par iekšdedzes motoru cikliem, motoru darba parametriem un motoru izmēģināšanu. Pārzina uz automobiļa pārgājības, vadāmības un stabilitātes parametrus, to pielietojumu un kopsakarību - 1. teorijas kontroldarbs.
2. Prasemes - studenti spēj izmantot iegūtās zināšanas, veicot motora termodinamisko aprēķinu un izvērtējot motora efektivitāti. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem saistībā ar motora parametru izmaiņām. Spēj eksperimentāli noteikt aotomobiļa pārgājības un stabilitātes parametrus un ar tiem saistītos aprēķinus – laboratorijas darbi.

3. Kompetences - students spēj definēt un analizēt motora pamatparametru izmaiņas iemeslus, pamatot pieņemtos lēmumus un integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas. Spēj patstāvīgi veikt automobiļa ekspluatācijas parametru aprēķinus - mājas darbi, 2. uzdevumu kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Automobiļa vadāmības parametri. (2h)
2. Automobiļa kustības kinemātika pagriezienā ar nedeformējamām riepām. (2h)
3. Uz automobili pagriezienā darbojošies spēki. (2h)
4. Sānnovirzes jēdziens. Sānnovirzes koeficients. (2h)
5. Vadāmo riteņu stabilizācija. (2h)
6. Automobiļa kustība pagriezienā ar deformējamiem riteņiem. (2h)
7. Autovilciena kustības kinemātika pagriezienā. (2h)
8. Autovilciena kustība pagriezienā atkarībā no ģeometriskajiem izmēriem. (2h)
9. Ekspluatācijas un konstruktīvo faktoru ietekme uz automobiļa vadāmību un stabilitāti. (2h)
10. Automobiļa stabilitāte un noturība. (2h)
11. Automobiļa garenstabilitātes un garennoturības parametri. (2h)
12. Automobiļa šķērssabilitāte un škērsnoturība. (2h)
13. Pagriežamības noteikšanas eksperimentālās metodes. (2h)
14. Automobiļa gaitas laidenums. (2h)
15. Atsperotās masas. Atsperu raksturlielumi. (2h)

16. Automobilis kā svārstību sistēma. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumā ietilpst divi teorētiskie jautājumi un viens uzdevums.
Visiem kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un laboratorijas darbiem.
2 mājas darbi tiek sagatavoti un iesniedzami papīrformātā. Ieskaitīti tiek mājas darbi, kuros vismaz 60% uzdevumu atrisināti pareizi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja eksāmenā iegūta atzīme no 4-10.
Ja visos kontroldarbos atzīme ir 8 vai augstāka, students var iegūt akumulējošo vērtējumu eksāmenā. Vērtējums ir vidējais no kontroldarbos saņemtajām atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU 2007. 54 lpp.
2. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.
3. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics London, Routledge: 2011, 265 p.; ISBN: 978-0-7506-8522-1

4. Karnopp D. Vehicle Stability, California, USA: 2004, 331 p. ISBN: 0-8247-5711-4

Papildliteratūra

1. Gerigk P. und andere. Kraftfahrzeugtechnik Tabellenbuch. Deuchland: Westermann, 2007. 465 S.
2. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier. 2008. 241 p.

3. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p.

Piezīmes

Obl. TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne.