Kursa kods TraZ4059

Kredītpunkti 1.50

Autoceļi un satiksmes vadība II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ4058, Autoceļi un satiksmes vadība I

Aizstātais kurss

BūvTB001 [GBTRB001] Autoceļi un satiksmes vadība II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt autoceļa aprīkojuma pamatelementus, to izmantošanu un sasaisti ar satiksmes vadības automatizētajām sistēmām, kā arī gūt priekšstatu par satiksmes modelēšanas programmām un to nozīmi satiksmes drošības nodrošināšanā.
Studenti apgūst transporta plūsmas elementus, galvenos kustības daudzuma rādītājus, kā arī satiksmes organizāciju un modelēšanu. Studiju kursā tiek apskatīts autoceļu aprīkojums, satiksmes drošība, automobiļa vadītāja darba psihofizioloģijas pamati, transporta plūsmu teorijas pamati un satiksmes vadības tehniskie līdzekļi, satiksmes modelēšanas programmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – spēj parādīt specializētas zināšanas par autoceļa aprīkojuma elementiem un to pielietošanu, kā arī to integrēšanu kopējā satiksmes vadības sistēmā.
2. Prasmes – prasme integrēt un izmantot zināšanas satiksmes organizācijas problēmu risināšanā un to ietekmējošo faktoru analīzē. Spēja veikt dažādu risinājumu salīdzināšanu un novērtēt to priekšrocības un trūkumus.
3. Kompetence – spēj pastāvīgi analizēt un risināt satiksmes organizācijas problēmas, izmantojot modelēšanas rīkus un veicot kvalitatīvi un kvantitatīvo analīzi, balstoties uz pieejamajiem datiem.
• Pārzina satiksmes organizācijas problēmas, satiksmes vadības pamatprincipus, tehniskos līdzekļus un risinājumus – 1. kontroldarbs.

• Spēj izveidot modeli un veikt satiksmes situāciju modelēšanu – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Transporta plūsmu teorija. (1 h lekc.)
2. Satiksmes organizācija specifiskos apstākļos. (1 h lekc.)
3. Bīstamo autoceļu posmu noteikšana. (1 h lekc.)
4. Autoceļu aprīkojums. (1 h lekc.)
5. Ceļa zīmes, ceļa brauktuves apzīmējumi. (1 h lekc.)
6. Satiksmes organizācijas metodiskie pamati. (1 h lekc.)
7. Satiksmes vadība, tās tehniskie līdzekļi. (1 h lekc.)
8. Satiksmes vadības automatizētās sistēmas. (1 h lekc.)
9. Satiksmes drošības būtiskākās problēmas un risinājumi. (1 h prakt.d.)
10. Satiksmes organizācijas pasākumu ekonomiskā efektivitāte. (1 h prakt.d.)
11. Satiksmes modelēšanas pamatprincipi. (1 h prakt.d.)
1. kontroldarbs: satiksmes organizācijas problēmas, satiksmes vadības pamatprincipi, tehniskie līdzekļi un risinājumi
12. Satiksmes modelēšanas programmas. (1 h prakt.d.)
13. Modeļa izveide. (1 h prakt.d.)
14. Satiksmes modelēšana programmā VISSIM. (1 h prakt.d.)
15. Satiksmes modelēšana programmā VISUM. (1 h prakt.d.)

16. Izveidotā satiksmes modeļa analīze un izvērtējums. (1 h prakt.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Jābūt uzrakstītam kontroldarbam un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbam un praktiskajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kopējo studiju kursa vērtējumu veido eksāmena atzīme.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar noteikto praktisko darbu vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Šmigins R. Autoceļi un satiksmes vadība. Jelgava: LLU, 2008. 100 lpp.
2. Mannering F.L., Washburn S.S. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Singapore: Wiley, 2013. 330 p.
3. Slinn M., Guest P., Matthews P. Traffic engineering design: principles and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 232 p.

4. Traffic simulation and data: validation methods and applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 245 p.

Papildliteratūra

1. Bidzāns J. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi. Rīgas Tehniskā universitāte. Ceļu un tiltu katedra. Rīga: RTU, 2007. 88 lpp.
2. Zemītis M. Autoceļu ekspluatācija. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/autocelu_ekpl.pdf

3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K. J. Button, D. A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ceļu specifikācijas. VAS "Latvijas Valsts Ceļi". [tiešsaiste] [Skatīts 24.07.2021.] Pieejams tiešsaistē: https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/autocelu-specifikacijas/

Piezīmes

Obl: akademiskās bakalaura st. pr. Lauksaimniecības inženierzinātne (autotransports) pilna un nepilna laika studijās.