Kursa kods TraZ4057

Kredītpunkti 4.50

Automobiļu un motoru teorija I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Fizi2022, Fizika II

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

Aizstātais kurss

BūvTB003 [GBTRB003] Automobiļu un motoru teorija I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīties ar iekšdedzes motoru teorētiskajiem cikliem, tos raksturojošiem parametriem, automobiļa pretestības spēku veidiem. Studenti apgūs īsteno procesu teorētiskos pamatus, motorus raksturojošos parametrus, motora mehānismu un sistēmu teoriju un aprēķinus, motoru raksturlīknes, motoru attīstības tendences, iekšdedzes motora termodinamiskos aprēķinus, kā arī iepazīsies ar motoru izmēģināšanas metodiku un aparatūru, dažādu pretestības spēku aprēķina metodes, jaudas un vilces bilances un dinamiskos rādītājus, automobiļa bremzēšanas raksturlielumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina motora darbības ciklus, indikatora diagrammas, motora darba parametrus un to ietekmējošos faktorus, kā arī dažādu procesu norisi motorā – 1. kontroldarbs. Pārzina motoru izmēģināšanas metodes, izprot motora raksturlīkņu ieguvi un spēj pamatot iegūtos rezultātus – 2. kontroldarbs.
2. Prasmes - pārzina uz automobili darbojošos pretestības veidus, spēku un jaudas bilanci, ieskriešanās dinamiskuma un bremzēšanas īpašības un to kopsakarību - 3. kontroldarbs. Spēj veikt motora termodinamisko aprēķinu, definēt un analizēt motora pamata parametru izmaiņas iemeslus, attēlot dažādas motora darba parametru izmaiņas raksturlīkņu formā – laboratorijas darbi.

3. Kompetences - spēj eksperimentāli noteikt pārnesumskaitļus, gaisa pretestības koeficientu, veikt ceļizmēģinājumus un ar tiem saistītos aprēķinus – laboratorijas darbi. Spēj patstāvīgi veikt automobiļa ekspluatācijas parametru aprēķinus, tos praktiski pielietot - mājas darbi, 4. uzdevumu kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Motora darbības ideālie un mehāniskie cikli. Indikatora diagrammas. Otto un dīzeļmotoru diagrammu salīdzinājums. (3h)
2. Indicētā un efektīvā jauda, mehānisko zudumu jauda, lietderības koecicienti. Pildījuma koeficients. 1. laboratorijas darbs. (3h)
3. Gaisa pāruma koeficients, tā ietekme uz jaudas un ekonomiskiem rādītājiem. 2. laboratorijas darbs. (3h)
4. Degmaisījuma sagatavošanas paņēmieni dīzeļmotorā un degkameru formas. Saspiedes process un kompresijas pakāpe. 3. laboratorijas darbs. (3h)
5. Sadedzes process Otto motorā. Sadedzes process dīzeļmotorā. Izpletes un izplūdes process. 4. laboratorijas darbs. (3h)
Kontroldarbs 1: Motora darbības cikli, darba parametri, kā arī to ietekme; motora darba parametrus ietekmējošie faktori; procesu analīze.
6. Motora termodinamiskais aprēķins. Aprēķina izejas dati. Jaudas un griezes momenta aprēķins, siltuma bilance. 5. laboratorijas darbs. (3h)
7. Motora izmēģināšanas metodika un iekārtas. Indicētās jaudas noteikšanas paņēmieni. Efektīvās jaudas noteikšana. 6. laboratorijas darbs. (3h)
8. Motora regulēšanas raksturlīkne un ātruma raksturlīkne. Dīzeļmotora raksturlīkne darbā ar regulatoru. 7. laboratorijas darbs. (3h)
9. Motora slodzes raksturlīknes. Mehāniskais lietderības koeficients. Degvielas īpatpatēriņš. 8. laboratorijas darbs. (3h)
Kontroldarbs 2: Motoru izmēģināšanas metodes un aprīkojums; motora darba parametru eksperimentālā ieguve, apstrāde un attēlošana; raksturlīkņu izskaidrošana.
10. Motors – kustības enerģijas avots. Automobiļa enerģijas zudumi, lietderības koeficienti.- (3h)
11. Riteņa rādiusi. Automobiļa kustības ātrums. Vilces spēks uz dzenošajiem riteņiem.- (3h)
12. Riteņa ritēšana un rites pretestība. Saķeres koeficients. Kustības iespējamības nosacījums.- (3h)
13. Automobiļa dažādi pretestības veidi. Automobiļu tipiskie kustības režīmi.- (3h)
14. Automobiļa vilces dinamiku raksturojošie parametri. Vilces bilance. Jaudas bilance.- (3h)
15. Automobiļa dinamiskais raksturojums. Automobiļa dinamiskais faktors un ieskriešanās dinamika- (3h)
16. Automobiļa bremzēšanas parametri, aprēķins un eksperimentālā noteikšana.- (3h)

Kontroldarbs 3: Automobiļa vilces un jaudas bilance, ieskriešanās dinamiskuma un bremzēšanas parametri

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Visiem laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem, kontroldarbiem - uzrakstītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un laboratorijas darbiem.
3 mājas darbi tiek sagatavoti un iesniedzami papīrformātā. Ieskaitīti tiek mājas darbi, kuros vismaz 60% uzdevumu atrisināti pareizi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja ir izpildītas visas iepriekš pieminētās prasības.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Šmigins R. Iekšdedzes motoru teorija. Jelgava: LLU, 2008. 179 lpp.
2. Šmigins R. Motoru izmēģināšana: Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2008. 60 lpp.
3. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.
4. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.
5. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics London, Routledge: 2011, 265 p.; ISBN: 978-0-7506-8522-1

6. Karnopp D. Vehicle Stability, California, USA: 2004, 331 p. ISBN: 0-8247-5711-4

Papildliteratūra

1. Двигатели внутреннего сгорания. Под ред. В.Н. Луканина. В 3 кн. Москва: Высшая школа, 1995.
2. Wong J.Y. Theory of Ground Vehicles. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons, 2008. 560 p.

3. Renner G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 176 S.

Piezīmes

Obl.: TF akadēmiskai studiju programmai "Lauksaimniecības inženierzinātne".