Kursa kods TraZ4054

Kredītpunkti 3

Mašīnu ekspertīze II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ4041, Mašīnu ekspertīze I

Kursa anotācija

studenti apgūst transportlīdzekļa pieņemšans, apskates un defektēšanas īpašības, transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu fotografēšanas noteikumus. Transportlīdzekļa vērtības noteikšana. Tehnisko ekspertīžu izpilde, kuras saistītas ar transportlīdzekļu un to iekārtu, agregātu, mezglu un detaļu lūzumiem, atteicēm, kuru cēlonis nav ceļu satiksmes negadījums. Studiju kursā tiek apgūtas automobiļu dinamiskuma, degvielas ekonomijas, bremzēšanas, vadāmības, un stabilitātes parametru aprēķina metodes un to eksperimentālā noteik.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par sauszemes transportlīdzekļu vērtības un remonta izmaksu noteikšanu, spēja noteikt sauszemes transportlīdzekļu vērtību un aprēķināt remonta izmaksas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai citu atteiču gadījumos. Iegūtās zināšanas dod iespēju individuāli aprēķināt bojāta sauszemes transportlīdzekļa vērtību un patstāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus, kas saistīti ar spēkratu atjaunošanu.
1. kontroldarbs – Sauszemes transportlīdzekļu vērtības noteikšana.
2. kontroldarbs – Bojāta sauszemes transportlīdzekļa atjaunošanas aprēķina nosacījumi.
Spēj patstāvīgi aprēķināt transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksas – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Transportlīdzekļa pieņemšanas dokumentācija, apskates protokols.(Lekcijas - 1h)
2 Vērtības noteikšanas metodes, izmantojot LTAB.(Lekcijas - 1h)
3 Transportlīdzekļa pilnīgā defektēšana.(Lekcijas - 1h; prakt.darbi - 2h)
4 Transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu, agregātu, mezglu fotografēšanas noteikumi. (Lekcijas - 1h; prakt.darbi - 2h)
5 Transportlīdzekļa vērtēšanas noteikumi.(Lekcijas - 1h; prakt.darbi - 2h)
6 Tehnisko ekspertīžu izpilde, kuru izpildes nepieciešamības cēlonis nav CSN.(Lekcijas - 1h; prakt.darbi - 1h)
7 Antikvēro transportlīdzekļu vērtēšana.(Lekcijas - 1h; prakt.darbi - 2h)
8 Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remotndarbu kalkulācija.(Lekcijas - 1h; prakt.darbi - 2h; labor.darbi- 2h)
9 Nedatorizētā un datorizētā virsbūves remonta aprēķināšanas metode.(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h)
10 Transportlīdzekļa pieņemšanas apstākļi, pasūtījuma izmaksu kalkulācija.(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
11 Spēkratu kustības ātrums. Vilces spēks uz dzenošajiem riteņiem.(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h; prakt.darbi - 2h)
12 Saķeres koeficients. Rites pretestības koeficients.(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
13 Uz automobili kustībā darbojošās pretestības Automobiļa dinamiskais raksturojums.(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h)
14 Spēkratu bremzēšanas īpašības raksturojošie parametri. Konstrukcijas un ekspluatācijas parametru ietekme uz bremzēšanas (Lekcijas - 1h; labor.darbi -2h; prakt.darbi - 1h)
15 Spēkratu vadāmība. Spēkratusānnovirze un pagriežamība.(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
16 Spēkratu stabilitāte un noturība. Spēkratu teorijas pielietojums ekspertīzē.(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.
• praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.
Kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Ковалёв А.П. и др. Оценка стоимости машин и оборудования. Москва.: Интерреклама, 2003.
2. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. Санкт-Петербург: БХВ- Петербург. 2006. 478 c.
3. Renner. G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005.
4. Berjoza D. Automobiļu teorija: Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.

Papildliteratūra

1. Gerigk P. and others. Kraftfahrzeugtechnik. Berlin: Westermann, 2006.
2. Харазов А.М, Гернер В.С., Зарецкий З.А. Современные средства диагностирования тягово – экономичесских показателей автомобилей.- Москва, Высшая школа, 1990.
3. Aivars A. Rokjānis A. Vieglo automobiļu virsbūvju bojājumu novēršanas kalkulācija. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine, United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65
2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Oblig.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Tehniskais eksperts studentiem.