Kursa kods TraZ4044

Kredītpunkti 3

Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst ar spēkratu apkalpošanu un remontu saistītos jēdzienus, tehnoloģijas un metodes. Paralēli automobiļu tehniskās apkalpošanas un atjaunošanas problēmu izzināšanai tiek apskatītas arī traktortehnikas un lauksaimniecības mašīnu apkalpošanas, diagnostikas un remonta tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par spēkratu un to agregātu vispārīgo tehniskās apkalpošanas darbu izpildes procesu un pielietotiem paņēmieniem, par spēkrata tehnisko stāvokli raksturojošajiem parametriem, to izmaiņām ekspluatācijas procesā un ietekmējošiem faktoriem, kā arī tehniskajā apkalpošanā un atjaunošanā izmantojamajām iekārtām.
• Prasmes novērtēt spēkratu tehnisko stāvokli un veikt tās pilnvērtīgu un korektu diagnostiku un apkopi.
• Kompetence pastāvīgi veikt spēkratu tehnisko apkalpošanu un atjaunošanu, izvēlēties šiem darbiem atbilstošas iekārtas, instrumentus un metodes.
Kursā iegūtās zināšanas un prasmes tiks vērtētas pēc 3 pārbaudes darbiem un izstrādātajiem laboratorijas darbiem un to atskaitēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Spēkratu ekspluatācijas teorētiskie pamati, pamatjēdzieni, atteikumu klasifikācija – 2 h.
2. Spēkratu tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarības – 2 h.
3. Ritošā sastāva kvalitātes ietekme uz tehnisko ekspluatāciju, ritošā sastāva drošums – 2 h.
4. Spēkratu darbaspēju informācijas nodrošinājums, informācijas iegūšanas metodes – 3 h.
5. Spēkratu tehniskā diagnostika, tās jēdziens, tehniskā stāvokļa prognoze un izmaiņas ekspluatācijas laikā – 2 h.
6. Spēkratu tehnisko stāvokli raksturojošie parametri, diagnostikas parametri, normatīvi, uzdevumi un veidi – 2 h.
7. Spēkratu diagnosticēšana un diagnozes noteikšana, diagnostikas līdzekļi un to klasifikācija – 6 h.
8. Motora diagnostikas iekārtas un diagnostika – 6 h.
9. Spēkratu tehniskā stāvokļa informācijas avoti, to klasifikācija, aktīvie un pasīvie devēji, to konstrukcijas – 4 h.
10. Spēkratu tehniskās ekspluatācijas normatīvu noteikšanas metodes – 2 h.
11. Tehniskās apkalpošanas sistēma, operāciju grupēšanas metodes – 2 h.
12. Spēkratu tehnisko apkopju un tehnisko remontu tehnoloģija. Autotransporta uzņēmumu tipi – 4 h.
13. Tehniskās apkalpošanas pamatdarbi, spēkratu tīrīšanas, mazgāšanas darbi un to izpildes tehnoloģijas – 4 h.
14. Speciālo un specializēto automobiļu tehniskā apkalpošana – 2 h.
15. Spēkratu celšanas un apskates darbi, to izpildes tehnoloģija – 3 h.
16. Riepu ekspluatācija un remonts, konstrukcijas, apzīmējumi, riepu defekti un remonts – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem.
Jābūt nokārtotiem visiem pārbaudes darbiem ar vērtējumu vismaz 4 balles.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās pārbaudes darbiem, praktiskajiem un laboratorijas darbiem. Laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaužu testi tiek ieskaitīti, ja vērtējums tajos iegūts vismaz 4. Pārbaužu testu vērtēšanas kritērijos norādīts konkrēts punktu skaits par katru pareizi atbildētu testa jautājumu.
Laboratorijas darbi tiek ieskaitīti, ja atbilstoši prasībām izstrādātas laboratorijas darbu atskaites un tās sekmīgi aizstāvētas.
Ieskaites vērtējums var tikt izlikts automātiski, ja izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un sekmīgi nokārtoti visi pārbaudes darbi. Gala vērtējums veidojas no vidējā vērtējuma par pārbaudes darbiem, kā arī vērtējuma par laboratorijas darbu izpildes pilnību un kvalitāti.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava: Druka, 1994. 251 lpp.
4. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p.
2. Кузнецов Е.С. Техническая эсплуатация автомобилей в США. Мосвка: Транспорт, 1992.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts studentiem