Kursa kods TraZ4033

Kredītpunkti 3

Pārvadājumi II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apskatīt pārvadājumu procesa pamatelementus un autotransporta izmantošanas efektivitātes rādītājus. Kursā aplūkotas arī dažādu nozaru galveno kravu veidu pārvadāšanas tehnoloģijas un atbilstošo automobiļu izvēle, kā arī kravu iekraušanas un izkraušanas mehānismi un mašīnas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina transportēšanas procesa pamatelementus, izmantojamos transportlīdzekļus, kravu veidus, to iekraušanas un uzkraušanas paņēmienus, kā arī kravu un pasažieru efektīvu pārvadājumu organizēšanas pamatprincipus ar autotransportu – 1.–7. kontroldarbi
Prasmes. Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt atsevišķu transportlīdzekļu izmantošanas piemērotību un efektivitāti kravu un pasažieru transportēšanā dažāda veida pārvadājumos – praktiskie darbi.

Kompetences. Spēj plānot racionālus un efektīvus kravu vai pasažieru pārvadājumus ar autotransportu – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Transporta process un tā elementi (1h lekcija).
2. Maršruti un to rādītāji kravu pārvadājumos (2h lekcija).
3. Maršruti un to rādītāji pasažieru pārvadājumos (1h lekcija).
4. Kravu punkti un plūsmas (2h lekcija, 2h praktiskais darbs).
5. Pasažieru plūsmas (1h lekcija).
6. Kravu raksturojums, tara un iesaiņojums (3h lekcija).
7. Specializētie transportlīdzekļi (4h lekcija).
8. Tehniski ekspluatatīvie rādītāji (2h lekcija 4h praktiskais darbs).
9. Kravu pārvadājumu organizācija un noteikumi (1h lekcija).
10. Kravu pārvadājumi konteineros un uz paliktņiem (paletēm) (1h lekcija).
11. Kravu iekraušana un izkraušana (3h lekcija).
12. Nozaru kravu pārvadājumi (1h lekcija).
13. Automobiļu ražīgums un transportlīdzekļu izvēles kritēriji (1h lekcija, 2h praktiskais darbs).

14. Pasažieru pārvadāšanas transporta sistēma (1h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskaitīti praktiskie darbi.
Pārbaudes veids - akumulējošais eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu kontroldarbu vērtējumu vidējā aritmētiskā rezultāta.

Obligātā literatūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Handbook of Transportation Engineering. Editor Myer Kutz. New York: McGraw-Hill. 2004.

4. Daganzo C.F.. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.

Papildliteratūra

1. Truslis V.. Specializētais ritošais sastāvs. Jelgava: LLU, 2007. 100 lpp.
2. Gubbins E.J.. Managing Transport Operations. 3rd. ed. London: KoganPage. 2003. 295 p.

3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Москва: «Академия», 2006.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” 7. semestrī pilna laika un 9. semestrī nepilna laika.