Kursa kods TraZ4031

Kredītpunkti 6

Komercdarbība autotransportā

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par autotransporta uzņēmumu funkcionēšanas būtību, to ekonomiku, tās kategorijām un elementu specifiku transporta uzņēmumos. Iegūt zināšanas par autotransporta uzņēmuma darbības likumsakarībām, to organizāciju un vadību. Praktiski apgūt iemaņas un metodes uzņēmējdarbības organizēšanai autotransporta jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina autotransporta uzņēmumu komercdarbības formas un tās uzsākšanu, uzņēmumu ekonomiskās darbības principus, kā arī mārketinga kompleksa pielietošanu autotransporta tirgus sektorā - 1.–5. tests
Prasmes. Prot aprēķināt un analizēt autotransporta uzņēmumu ekonomiskos rādītājus un pielietot mārketinga principus autotransporta pakalpojumu tirgū – praktiskie darbi.

Kompetences. Spēj novērtēt un salīdzināt autotransporta uzņēmumu ekonomisko darbību un konkurētspēju autotransporta pakalpojumu tirgus sektorā - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Transporta ekonomikas vispārējie jautājumi (2h lekcija).
2. Auto tirgus principi (2h lekcija).
3. Autotransporta uzņēmumu pamatlīdzekļi (4h lekcija, 2h praktiskais darbs).
4. Autotransporta uzņēmumu apgrozāmie līdzekļi (4h lekcija, 2h praktiskais darbs).
5. Darba samaksa autotransporta uzņēmumos (4h lekcija, 2h praktiskais darbs).
6. Izdevumi autotransporta uzņēmumos (4h lekcija, 2h praktiskais darbs).
7. Tarifi autotransportā (2h lekcija).
8. Autotransporta uzņēmumu darbības rādītāji (2h lekcija).
9. Nodokļi un nodevas autotransporta uzņēmumos (2h lekcija).
10. Autotransporta uzņēmumu tipi un to raksturojums (2h lekcija, 1h praktiskais darbs).
11. Autotransporta uzņēmumu vadība (4h lekcija, 2h praktiskais darbs).
12. Transportlīdzekļu ražotājfirmas un izplatītājfirmas (2h lekcija).
13. Mārketinga specifika autotransporta nozares uzņēmumos (4h lekcija, 2h praktiskais darbs).
14. Jaunu automobiļu tirdzniecība (4h lekcija, 1h praktiskais darbs).
15. Lietotu automobiļu un numurēto agregātu tirdzniecība (3h lekcija, 1h praktiskais darbs).

16. Tirdzniecības laukumi un prasības to iekārtošanai (3h lekcija, 1h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskaitīti praktiskie darbi.
Pārbaudes veids - akumulējošais eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un testiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu testu vērtējumu vidējā aritmētiskā rezultāta.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
2. Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
4. Uzņēmuma autotransports: darba apstākļi un noteikumi, grāmatvedības un dokumentu noformēšanas problēmas. Rīga: SIA "Mamuts", 2007. 1.sēj. 351 lpp., 2.sēj. 336 lpp. Sērija: Grāmatvedības prakse.
5. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
6. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
7. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.

8. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.

Papildliteratūra

1. Pravarne O. Autotransports uzņēmumos. 1. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 112 lpp.
2. Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 2., 3. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 96 lpp.

3. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diena. Rīga: Diena. ISSN 1407-1290. Laikraksta "Diena" pielikums – Saeimā, Ministru Kabinetā".
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts: valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0405. Pieejams: http://www.vestnesis.lv/

3. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obl: akademiskās bakalaura st. pr. Lauksaimniecības inženierzinātne (autotransports) pilna un nepilna laika studijās.