Kursa kods TraZ4005

Kredītpunkti 3

Automobilis un vide

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt praktiski izmantojamas iemaņas jomās, kas saistītas ar automobiļa konstrukciju izmaiņu vides saudzēšanai, atgāzu mērīšanas tehnoloģiju, izmēģinājumu metodiku automobiļu sertifikācijas procesam, ES braukšanas cikliem, perspektīvo automobiļu ražošanas attīstību. Zināšanas izmantojamas inženieru darbībā ar autotransportu saistītajās nozarēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - spēj parādīt specializētas zināšanas automobiļa ietekmei uz apkārtējo vidi, kā arī pārzina ietekmes mazināšanas vai novēršanas iespējas, pārzina jaunākos automobiļa konstruktīvos elementus aktuālo standartu ievērošanai. Pārzina automobiļa vidi ietekmējošos pamatfaktorus, vides piesārņojuma samazināšanas iespējas – 1. kontroldarbs.
2. Prasmes - kvalitatīvi spēj izmantot teorētiskās zināšanas inženierproblēmu risināšanā savā praktiskajā darbībā, prot izmantot zinātniski pamatotu pieeju, rast radošus risinājumus saistībā ar vides saudzēšanu un spēkratu ietekmi uz to. Pārzina automobiļu konstruktīvos risinājumus, kuri nodrošina vides saudzēšanu– 2. kontroldarbs.

3. Kompetence - patstāvīgi spēj iegūt atlasīt un analizēt datus un rādītājus saistībā ar automobiļu negatīvo ietekmi uz vidi, pārzina un var izvēlēties atbilstošās mērījumu vai aprēķinu metodes izmešu, trokšņa, un utilizācijas parametru vai ietekmes novērtēšanai. Spēj veikt automobiļa izmešu aprēķinu, veikt dažādus izplūdes gāzu mērījumus ar modernām iekārtām – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Automobilis un vides piesārņošana. Atmosfēras piesārņošana ar motoru atgāzēm. (2h)
2. Apkārtējās vides piesārņošana ar degvielām un eļļām. (2h)
3. Piesārņojumi no ceļa apkopšanas ziemas periodā. (2h)
4. Automobiļu servisa uzņēmumi un apkārtēja vide. Automobiļa mazgāšanas, krāsošanas ietekme. (2h)
5. Apkārtējās vides piesārņošana pēc automobiļa norakstīšanas un utilizējot. (2h)
6. Autoražošanas cirkulārā ekonomika. (2h)
7. Automobiļu motoru atgāzu ietekme uz vidi un cilvēka organismu. Automobiļa ietekme uz faunu. (2h)
8. Motoru atgāzu toksisko komponenšu rašanās iemesli un procesi. Oglekļa oksīda rašanās process. (2h)
9. Ogļūdeņražu CnHm rašanās iemesli un procesi. Slāpekļa oksīdu NOx rašanās iemesli un procesi. (2h)
10. Motora atgāzu komponentu izmaiņas likumsakarības atkarībā no gaisa pāruma koeficienta. (2h)
11. Automobiļu motoru atgāzu toksisko komponentu noteikšanas un novērtēšanas metodes. (2h)
12. ES automobiļu sertifikācijā izmantotajām iekārtām uzstādāmās prasības. (2h)
13. Automobiļu sertifikācijas procedūra un ES prasības atgāzu toksisko komponentu normām. (2h)
14. Automobiļu izmēģinājuma braukšanas cikli, to pielietojums. (2h)
15. Motora darba režīmu un konstrukcijas iespaids uz atgāzu sastāvu. Motora atgāzu izmešu samazināšanas metodes. (2h)

16. Automobiļa radītais troksnis, tā ietekme uz cilvēka organismu un samazināšanas metodes. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Visiem laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem, kontroldarbiem - uzrakstītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un laboratorijas darbiem. Laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja ir izpildītas visas iepriekš pieminētās prasības.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Krick R. Modern automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., 2003.
2. Ortmann R. and others. Emission – control technology for gasoline engines. 4th edition, Robert Bosch GmbH, 2003. 96 p.
3. Raatz T. and others. Emissions-control Technology for Diesel Engines. 1st edition. Robert Bosch GmbH, 2005. 133 p.

4. Oder M. and others. Gasoline – engine management Basic and components. 1st edition. Robert Bosch GmbH, 2001. 87 p.

Papildliteratūra

1. Diesel Particulate Emissions: Landmark Research 1994-2001. Edited by John H. Johnson. Society of Automotive Engineers. USA, 2002. 628 p.
2. Gasoline-Engine Management. 3rd edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bentley Publisher, 2006. 358 p.

3. Automotive Handbook. 7th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p.

Piezīmes

Obl.: TF pamatstudiju programma Lauksaimniecības inženierzinātne