Kursa kods TraZ3025

Kredītpunkti 3

Transporta loģistikas pamati

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt transporta loģistikas un pārvadājumu pamatus, kā arī sniedz priekšstatu par transporta veidiem un to mijiedarbību, par ilgtspējīgām transporta sistēmām. Studenti apskata galvenos modernos transporta veidus, kā arī apskata šo transporta veidu darba saskaņošanu un racionāla transporta veida un pārvadājumu shēmu plānošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina loģistikas būtību un pamatjēdzienus, konkrētu kravu pārvadāšanas procesa plānošanu, aprēķinu un novērtēšanu, atbilstošu transportlīdzekļu izvēli, konkrētu darbu plānošanu un aprēķinu.
Prot izvērtēt transportlīdzekļu izmantošanas piemērotību un efektivitāti konkrētu pārvadājumu maršrutos.
Spēj izvēlēties piemērotāko transporta veidu vai to kombināciju noteikta kravu vai pasažieru pārvadājuma veikšanai.
Teorētiskās zināšanas tiks pārbaudītas un vērtētas kontroldarbos, bet prasmes un iemaņas apgūtas un ievērtētas laboratorijas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ilgtspējīga transporta sistēma (2h)
2. Transporta organizācija un struktūra Latvijā (2h)
3. Transporta veidu sadarbība (2h)
4. Transporta process un tā elementi (2 h)
Praktiskais darbs par transporta sistēmām (6 h)
Kontroldarbs par transporta sistēmām (2 h)
5. Kravu un pasažieru plūsmas (2 h)
6. Loģistikas aspekti transportā (2 h)
7. Kravu piegādes sistēmas (2 h)
8. Noliktavu nozīmīgums loģistikā (2 h)
Praktiskais darbs par pārvadājumiem (6 h)
Kontroldarbs par pārvadājumiem (2 h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• 2 rakstiski kontroldarbi;
• 2 praktiskie darbi;
• patstāvīgais darbs saskaņā ar pasniedzēja uzdotajiem darbiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras un normatīvo aktu studijas, gatavošanās kontroldarbiem, gatavošanās praktisko darbu izstrādei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa atzīme tiek formēta no kontroldarbu, praktisko darbu un pastāvīgā darba vērtējuma:
10% lekciju apmeklējums;
40% 2 kontroldarbu vērtējums;
20% patstāvīgo darbu sagatavošana;
30% 2 praktisko darbu vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Sprancmanis N., Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga, 2011. 221 lpp., ISBN 978-9984-833026.
2. Praude V., Loģistika., 2. pārstrādātais izdevums., Rīga:, Burtene, 2013., 556 lpp. ISBN 978-9984-833-095.
3.Grīnglazs L., Kopitovs J., Krājumu pārvaldības pamati. Rīga, 2005. 96 lpp. ISBN 9984-705-16-1.
4. Chopra S., Meindl P., Supply Chain Management., 5th Edition., , Boston: Prentice Hall, 20122013. 528 p.ISBN 978-013-274395-2.
5. Jeremy F. S., Modelling the Supply Chain. 2nd edition., Thomson, 2007. 608 p. ISBN 978-0-495-12611-X.
6. Harrison A., Remko van H., Logistics Management & Strategy. Competing through the Supply Chain., 4th edition. Harlow, England ;New York: Pearson, 2011. 360 p. ISBN 978-0-273-73022-4.

Papildliteratūra

1. Verma R., Boyer K., Operations and Supply Chain Management. Cengage, 2010. 538 p. ISBN 978-0-324-83487-1
2. Handfield R.B., Monczka R.M., Giunipero L.C., and Patterson J.L. Sourcing and Supply Chain Management., 4e, Cengage, 2009. 810 p. ISBN 978-0-324-38139-9.
3. Coyle J.J., Novack R.A., Gibson B.J., J.Bardi E.J. , Management of transportation., Cengage, 2011. 538 p., ISBN 978-0-324-78920-1.
4.Tony A.J.R.,Chapman S.N., Clive L.M. Introduction to Materials
5. Stukalina J., English for Students of Logistics. Revised edition (Angļu valoda loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā)., Rīga:, Transporta un sakaru institūts, 2013., 144 lpp.
Stukaļina J. Professional English for students of logistics . Riga: Transport and telecommunication institute, 2014. 187 p. English Course.; Od University Press, 2009., 96 p., ISBN 019457945X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.sam.gov.lv
2. www.atd.lv
3. www.csdd.lv/index.htm
4. www.lad.lv/lv/?i=1
5. www.ldz.lv
6. www.caa.lv
7. www.lgs.lv/lat/lgs/index.htm
8. www.riga-airport.com/lv
9. www.ventspils.lv
10. www.jurasadministracija.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās