Kursa kods TraZ3024

Kredītpunkti 6

Automobiļu tehniskā apkalpošana I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ4025, Autoelektroiekārtas

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt automobiļu tehniskās apkalpošanas pamatus, jēdzienus, to izskaidrojumu, dažādu faktoru ietekmi uz automobiļu tehnisko stāvokli. Būtiska loma šajā kursā veltīta automobiļu tehniskai diagnostikai, kuru iespējams apgūt ne tikai teorētiski, bet arī praktiski praktisko un laboratorijas darbu veidā, izmantojot mūsdienīgu tehniku un aparatūru. Studenti iegūst zināšanas par motordegvielu, eļļu un ziežvielu klasifikāciju, to standartiem un lietošanu, kā arī citu automobiļu ekspluatācijas šķidrumu īpašībām un izmantošanas niansēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēj identificēt automobiļu mezglus, to tehniskās apkalpošanas iespējas un paņēmienus. Pazīst dažādus automobiļu diagnosticēšanas paņēmienus, apkopēs izmantojamos materiālus. Pārzin motordegvielu un eļļu klasifikāciju un to lietošanas pamatprincipus. Vērtēšana – kontroldarbi.
Prasmes - prot novērtēt automobiļu un to mezglu tehnisko stāvokli, izvēlēties piemērotāko diagnosticēšanas paņēmienu un nepieciešamās iekārtas un materiālus. Prot lietot dažādas mūsdienīgas automobiļu diagnostikas iekārtas. Prot pamatoti izvēlēties motordegvielas un eļļas. Vērtēšana – kontroldarbi un laboratorijas darbi.

Kompetence - spēj izmantot iegūtās zināšanas un prasmes automobiļu tehniskās apkalpošanas darbu plānošanā, organizēšanā, izmantoto iekārtu un materiālu izvēlē. Vērtēšana – patstāvīgo darbu precizitāte.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Automobiļu tehniskās ekspluatācijas teorētiskie pamati – 2 h.
2. Ekspluatācijas apstākļu ietekme uz automobiļu tehnisko stāvokli, atteikumu klasifikācija – 2 h.
3. Automobiļa tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarības – 2 h.
4. Mērķa funkcijas jēdziens un lēmumu pieņemšanas metodika. Varbūtēja rakstura informācija - 2 h.
5. Ritošā sastāva kvalitātes ietekme uz tehnisko ekspluatāciju. Ritošā sastāva loma un nozīme - 2 h.
6. Autoparka vecuma struktūras vadīšana. Darbinieku kvalifikācijas ietekme uz TE – 2h.
7. Automobiļu darbspēju informācijas nodrošinājums un tehniskā diagnostika – 6 h.
8. Automobiļa tehniskā stāvokļa prognoze un vērtējums. Mērīšanas kļūdu veidi – 2 h.
9. Spēkratu tehniskā diagnostika. Spēkratu tehniskais stāvoklis, diagnostikas normatīvi, uzdevumi un veidi – 6 h.
10. Spēkratu diagnosticēšana un diagnozes noteikšana. Diagnostikas līdzekļi un to klasifikācija – 8 h.
11. Motora diagnostikas iekārtas un diagnostika – 10 h.
12. Automobiļu tehniskās ekspluatācijas normatīvu noteikšanas metodes – 4 h.
13. Tehnisko apkopju un tehnisko remontu darbietilpības noteikšana – 2 h.
14. Degvielu veidi, to īpašības, pārbaudes metodes un iekārtas – 4 h.
15. Motoreļļu un transmisiju eļļu klasifikācija. Eļļu īpašības, piedevas – 6 h.

16. Pārējie automobiļu ekspluatācijas šķidrumi, to īpašības, izmantošana - 4 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem, izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem. Jābūt nokārtotiem kontroldarbiem ar vērtējumu vismaz 4 balles. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Izvēlēta viena no pasniedzēja piedāvātajām tehniskās apkalpošanas vai diagnostikas darbībām, veikta to padziļināta izpēte un izstrādāts detalizēts šīs darbības izklāsts (PowerPoint vai video formātā).
Gatavošanās pārbaudes darbiem, praktiskajiem un laboratorijas darbiem. Laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaužu testi tiek ieskaitīti, ja vērtējums tajos iegūts vismaz 4. Pārbaužu testu vērtēšanas kritērijos norādīts konkrēts punktu skaits par katru pareizi atbildētu testa jautājumu.
Laboratorijas darbi tiek ieskaitīti, ja atbilstoši prasībām izstrādātas laboratorijas darbu atskaites un tās sekmīgi aizstāvētas.
Patstāvīgais darbs tiek vērtēts ar atzīmi pēc to izstrādes pilnības un kvalitātes.
Eksāmena testu var nepildīt, ja semestra laikā sekmīgi nokārtoti visi pārbaužu testi, aizstāvēti laboratorijas darbi un izstrādāts patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana: laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Ķirsis M., Slics A. Degvielas un eļļas spēkratiem. Jelgava, 2012. 240 lpp.

4. Ķirsis M. Spēkratu ekspluatācijas materiāli. Jelgava, LLU, 2007. 200 lpp.

Papildliteratūra

1. Russell Krick. Modern automotive technologies. Publisher Goodheart-Willcox CO Publisher, 2003.
2. Modern Automotive Technology: Fundamentals, service, diagnostics. The German edition was written by technical instructors, engineers and technicians; editorial office (German edition), R. Gscheidle. Haan-Gruiten, Germany: Europa - Lehrmittel, 2006. 688 p.
3. Denton T. Advanced Automotive Fault Diagnosis. USA: Elsevier, 2007. 271 p.
4. Lubricants and Lubrication. Edited by Theo Mang and Wilfried Dresel. Weinheim: Wiley-VCH Verlag., 2007. 850 p.
5. Caines Arthur J., Haycock Roger F. Automotive lubricants reference book. London; Warrendale, PA: Profesional Engineering Publishing, 2004. 737 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Auto Bild Latvija”, izdevniecība Santa, pieejams: https://www.santa.lv/autobild/

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports pilna un nepilna laika studijās.