Kursa kods TraZ3017

Kredītpunkti 9

Kvalifikācijas darbs

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā360

Semināru un praktisko darbu stundu skaits144

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits216

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kvalifikācijas darbā studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību un spēju patstāvīgi risināt ar transporta zinātni saistītus jautājumus, izdarīt pamatotus slēdzienus un izvirzīt priekšlikumus. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana parāda absolventa prasmi prezentēt savu darbu publiski, viņa spējas orientēties nozares aktuālos jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: spēkratu ekspertīzes metodiku un tehnoloģijas; pētījumu organizēšanu, veikšanu, rezultātu noformēšanu un prezentēšanu.
Spēj: pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas spēkratu ekspertīzes darba veikšanā; pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas inženiertehniska pētījuma veikšanai.
Kompetences: izvēlēties piemērotākās metodes un tehnoloģijas inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā spēkratu ekspertīzes jomā; patstāvīgi veikt inženiertehnisku pētījumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tēmas apstiprināšana, darba uzdevuma un metodikas izstrāde. (1 nedēļa)
2. Literatūras studijas, pētījuma veikšana. (1 nedēļa)
3. Literatūras studijas, pētījuma veikšana. (1 nedēļa)
4. Literatūras studijas, pētījuma veikšana. (1 nedēļa)
5. Literatūras studijas, pētījuma veikšana. (1 nedēļa)
6. Literatūras apraksta veidošana. (1 nedēļa)
7. Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze. (1 nedēļa)
8. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde. (1 nedēļa)
9. Kvalifikācijas darba noformēšana, iesniegšana recenzentam un sagatavošanās aizstāvēšanai. (1 nedēļa)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kvalitatīvi sagatavots un noteiktajā termiņā iesniegts kvalifikācijas darbs, kas noformēts atbilstoši pastāvošajām prasībām, saņemta pozitīva atsauksme no darba recenzenta, sekmīgi veikta darba aizstāvēšana Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijā. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kvalifikācijas darba izstrāde, ko vada un koriģē kvalifikācijas darba vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Darba izstrādes noteikumu un prasību ievērošana, t.sk. darba noformēšana.
2. Izstrādātā darba kvalitāte un apjoms.
3. Sagatavota kvalifikācijas darba prezentācija.
4. Komisijas klātbūtnē aizstāvēts kvalifikācijas darbs un ar to saistīto jautājumu pārzināšana aizstāvēšanas gaitā prezentējot darbu un atbildot uz komisijas jautājumiem.

Pamatliteratūra

• Šmigins, R. (2017) Metodiskie noteikumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Tehniskais eksperts”. LLU, 21 lpp.

Papildliteratūra

1. Automotive Handbook. 7-th edition. Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007.
2. Суханов Б.Н. и.др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. Мockba: Транспорт, 1991.
3. Gscheidle R. Tabellenbuch Kraftfahrzeugtehnik. Haan Gruiten: Europa- Lehrmittel, 2005.
4. Rokjānis A. Vieglo automobiļu virsbūvju bojājumu novēršanas kalkulācija. – Jelgava, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Автомобиль и сервис.[tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru
2. За рулем. Москва: За рулем., 1928 - ISSN 0321-4249.
3. Auto Moto Žurnāls. Nr.1(1995)-Nr. 4 (2003) Rīga: Dadzis, Moto Magazyn (Polija), 1995-2003. nr. : krās. il. ; 27 cm. + plakāts (1 leaf ; 81 x 54 cm) ISSN 1407-0952.

Piezīmes

Obligāts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” studentiem.