Kursa kods TraZ3015

Kredītpunkti 2

Loģistikas pamati

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Rita Rozentāle

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Ekon2117, Makroekonomika

Kursa anotācija

Studenti iegūst pamatzināšanas un izpratni par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi un loģistikas sistēmu darbības ekonomiskajiem aspektiem. Pārzina loģistikas galvenās funkcijas, to realizācijas organizāciju un instrumentus, loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas funkcijas. Iegūst prasmes loģistikas pamat instrumentu pielietojumam uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot loģistikas attīstības vēsturi, būtību, jēdzienus - diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
2. Izprot loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas funkcijas - praktiskie darbi, kontroldarbs.
3. Izprot loģistikas galvenās funkcijas, to realizācijas organizāciju un instrumentus - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
4. Spēj nošķirt loģistikas pamatdarbības veidus un izmantot to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos - praktiskie darbi, grupu darbi, kontroldarbs.
5. Spēj noteikt piegādes ķēdes jaudu un rast risinājumus tās palielināšanai - grupu darbs, patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
6. Prot vadīt piegādātāju izvēles procesu - praktiskie uzdevumi, grupu darbs.
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - grupu darbs, patstāvīgais darbs.
8. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - grupu darbs.
9. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus - patstāvīgais darbs, prezentācija.
10. Spēj patstāvīgi noteikt loģistikas izmaksu veidus, to veidošanos un samazināšanas paņēmienus - praktiskie uzdevumi, grupu darbs.
11. Spēj novērtēt un noteikt piegādātāja izvēles kritērijus - praktiskie uzdevumi, kontroldarbs.

12. Spēj izprast un pamatot dažādu transportēšanas veidu priekšrocības un trūkumus - praktiskie darbi, kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Loģistikas izmaksas (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Loģistikas vide (lekcija – 2 stundas)
4. Loģistikas pamatdarbības veidi un to nodrošināšanas mehānismi un instrumenti (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Kontroldarbs - loģistikas būtība, pamatdarbības veidi un funkcijas (1 stunda)
6. Transportēšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs –3 stundas)
7. Krājumu vadīšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
8. Noliktavu saimniecības vadīšana (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
9. Kontroldarbs – krājumu vadīšana (2 stundas)
10. Aktualitātes Latvijā un pasaulē loģistikas jomā (lekcija – 2 stundas)

11. Patstāvīgā darba prezentēšana (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• Kontroldarbs - Loģistikas būtība, pamatdarbības veidi un funkcijas (20%)
• Kontroldarbs – krājumu vadīšana (20%)
• Praktiskie darbi, praktiskie uzdevumi (20%)
• Patstāvīgais darbs, prezentācija (40%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba - Piegādātāja izvēles un krājumu vadīšana uzņēmumā - sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4. Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde. Rīga; Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp.

6. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.

Papildliteratūra

1. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London; Prentice Hall, 2005. 305 p.
2. Harrison A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 p.
3. Boyson S. Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4. Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow–Hill Companies, 1996. 730 p.
5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.

6. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2 daļa) ESAF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komerczinības".