Kursa kods TraZ2004

Kredītpunkti 3

Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati

Zinātnes nozareTransports un satiksme (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti padziļināti apgūst elektrisko, hibrīda un alternatīvo degvielu spēkratu uzbūves, ekspluatācijas un izpētes aspektus. Papildus veic šo spēkratu ekonomisko un ekoloģisko faktoru salīdzinājumu, noskaidrojot priekšrocības un trūkumus attiecībā pret tradicionālās degvielas transportlīdzekļiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj veikt elektrisko un alternatīvo degvielu spēkratu klasifikāciju, identificēt uzbūves un pielietošanas īpatnības – praktiskie darbi;
• Prasmes: spēj radoši izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas, veicot alternatīvo degvielu spēkratu salīdzinošos izmēģinājumus un aprēķinus – laboratorijas darbi;
• Kompetence: spēj pastāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par elektrisko un alternatīvās degvielas spēkratu uzpildes/uzlādes sistēmām, to pieslēgšanai izmantojamajiem spēkratiem un spēj izvēlēties un prezentēt atbilstošo variantu mājsaimniecībai/uzņēmumam – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Alternatīvās degvielas, vēsture, attīstības tendencies. (1 h lekc.)
2. Alternatīvo degvielu klasifikācijas, pamatjēdzieni. (1 h lekc.)
3. Degvielu lietošanas ietekme uz ekoloģiju. (1 h lekc.)
4. Bioeļļas. (1 h lekc.)
5. Biodīzeļdegviela. (1 h lekc., 2 h lab.d.)
6. Etanols, spirta degvielas. (1 h lekc.)
7. Dažāda veida maisījumu pielietojumi. (1 h lekc., 2 h lab.d.)
8. Elektroautomobiļi, uzbūve, pielietošanas īpatnības. (1 h lekc.)
9. Hibrīdi, uzbūve, pielietošanas īpatnības. (1 h lekc., 2 h lab.d.)
10. Dabasgāzes (CNG, LNG) automobiļi, uzbūve, pielietošanas īpatnības. (1 h lekc.)
11. Ūdeņraža automobiļi, uzbūve, pielietošanas īpatnības. (1 h lekc.)
12. Alternatīvo degvielu uzpildes staciju uzbūve. (1 h lekc., 2 h prakt.d.)
13. Publisko un mājas uzlādes staciju uzbūve. (1 h lekc., 2 h prakt.d.)
14. Spēkratu ekspluatācijas īpašības. (1 h lekc., 2 h prakt.d.)
15. Spēkratu izmēģinājumi. (1 h lekc., 2 h lab.d.)

16. Atbalsta pasākumi alternatīvās degvielas transportlīdzekļu iegādei. (1 h lekc., 2 h prakt.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt ieskaitītiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās laboratorijas darbiem un to aizstāvēšanai, laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana. Literatūras un ar to saistīto materiālu pastāvīga studēšana, lai sagatavotos praktisko darbu izpildei un ieskaites kārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kopējo studiju kursa vērtējumu veido ieskaites atzīme.
Students sekmīgu atzīmi var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi. Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar noteikto praktisko darbu vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Folkson R. Alternative Fuels and Advanced Vehicle Technologies for Improved Environmental Performance: towards zero carbon transportation. Cambridge: Woodhead Publishing, 2014. 760 p.
2. Denton T. Electric and Hybrid Vehicles. Oxon: New York: Routledge, 2017. 197 p.
3. Dicks A. Fuel cell systems explained. Hoboken, NJ: Wiley, 2018. 460 p. E-grāmata (PDF) Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā

Papildliteratūra

1. Hordeski M.F. Alternative Fuels - The Future of Hydrogen. Lilburn: The Fairmont Press, 2013. 300 p.
2. Grasman S.E. Hydrogen Energy and Vehicle Systems. Boca Raton, FL:CRC Press, 2017. 332 p.

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” pilna un nepilna laika studijās 5. semestrī