Kursa kods SpoZ1002

Kredītpunkti 1

Sports II

Zinātnes nozareSporta zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits2

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums26.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSporta centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Jānis Vītols

Mg. paed.

author lekt.

Inta Alksne

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: teorētisko un praktisko zināšanu apguve. Teorētiskās zināšanas izskaidro fizisko vingrinājumu izpildes laikā notiekošos fizioloģiskos procesus, muskuļu darbību vingrinājumos, kā arī pamata fiziskās slodzes nepieciešamību, veselīga dzīves veida un darba spēju paaugstināšanas kontekstā. praktiskās nodarbības nostiprina un uzlabo, kā arī attīsta kustību prasmes un iemaņas, kuras palīdz biomotoro spēju pilnveidē. Ņemot vērā studējošo atšķirīgās intereses un fizisko sagatavotību, nodarbības notiek dažādu sporta veidu grupās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot dažādu kustību biomehānisko pamatojumu – lekcija.
Prasmes - demonstrē pareizu un kvalitatīvu vingrinājumu izpildi – praktiskie darbi. Mācās pareizi dozēt slodzes apjomu un intensitāti – praktiskie darbi.
Kompetences - prot izpildīt un variēt dažādus vingrinājumus fizisko īpašību attīstīšanai - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievadlekcija – dažādu kustību biomehāniskais pamatojumu – lekcija, 2 h.
2. Fizisko spēju pārbaudes tests –praktiskie darbi ,2 h.
3. Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā –praktiskie darbi, 24 h.

4. Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā – praktiskie darbi, 4 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Piedalīšanās un aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās.

2. Fiziskās sagatavotības testu izpilde, atbilstoši izvēlētajam sporta veidam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes testam izvēlētajā sporta veidā

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Studiju kursa ieskaiti veido praktisko nodarbību apmeklējums, ja tas ir vismaz 85 % no kopējā nodarbību skaita.
2. Tāpat tiek ņemti vērā fizisko spēju pārbaudes testu rezultāti, kā arī attiecīgi izvēlētajā sporta veidā veiktie kontrolnormatīvi.

Obligātā literatūra

1. Apinis P. Cilvēks - anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2005. ISBN 9984927903.
2. Ābele A. (2018) RaKa . Sporta psiholoģija: teorija un prakse, 344 lpp.ISBN 978-9984-46-377-3
3. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. I un II daļa. Rīga: LSPA, 2002.
4. Trenera rokasgrāmata (2006.) Treneru tālākizglītības centrs, 312 lpp., ISBN 9984199258

5. Mc Leod I. Swimming anatomy. 2010. 193 p.

Papildliteratūra

1. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2009. 296 lpp. ISBN 9789984460178.
2. Ābele A. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata + CD (2015) Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, 240 lpp.,ISBN 9789934847929
3. Logina I. Muguras sāpes. Rīga: Nacionālais apgāds, 2006. 368 lpp. ISBN 9984262782
4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava, 2006. 130 lpp. ISBN 9984798054.
5. American College of Sports medicine (ACSM’s). Guidelines for Exercises Testing and Prescription. 10 th Edition. 2017. 472 p.
6. Kluver W. Introduction to Exercise Science. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2nd Edition. 2014. 496 p.

7. Peterson F. K., Provance G. P., Rodgers M., Romani W. Testing Muscles and Function with Posture and Pain. 2018. 560 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sporta avīze. http://www.sportaavize.lv/
2. http://issuu.com/sporto.lv/docs/sports_nr2_2014 Veselība. ISSN 1407-804X

3. https://treneruizglitiba.lv/