Kursa kods Soci6015

Kredītpunkti 3

Vides socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

PolZ5010, Publiskais un nevalstiskais sektors

Soci5044, Lauku studijas

Soci6013, Organizāciju studijas

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir iegūt zināšanas par vides un sabiedrības mijiedarbību lokālā, reģionālā un globālā mērogā, kā arī veidot izpratni par apkārtējās vides diskursiem un tos socioloģiski interpretēt. Mūsdienu ekoloģiskā situācija pakļauta dažādām cilvēku darbības ietekmēm - vides izmaiņām, degradācijai, vides izpostīšanai, krīzēm un to saistībai ar cilvēku sabiedrību sociālā, ekonomiskā un politiskā kontekstā, radot dažāda mēroga rezonansi sabiedrībā. Vides socioloģija pēta cilvēka dimensiju vides problēmās, šo problēmu sociālo ietekmi un centienus tās risināt.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un padziļināta izpratne par sabiedrības un vides mijiedarbību, par cilvēku darbības ietekmēm uz vidi, par vides socioloģijas konceptiem, teorijām un metodēm dažādu procesu analīzei (patstāvīgais darbs).
Prasmes argumentēti diskutēt par dažādām sabiedrības un vides mijiedarbības formām, vides politikas attīstību un aktuālajām problēmām, spēj tās identificēt un piedāvāt iespējamos risinājumus, spēj apgūtās teorētiskās zināšanas izmantot vides politikas analīzē (patstāvīgais darbs).
Kompetence patstāvīgi izvērtēt un analizēt sabiedrības un vides mijiedarbību, spēj to socioloģiski interpretēt un piedāvāt risinājumus dažādu vides risku mazināšanai (patstāvīgais darbs, prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Cilvēku mijiedarbības ar vidi socioloģiska izpēte (1h).
2. Vide un nevienlīdzība (1h).
3. Vides sociālās kustības (2h).
4. Vides politika un pārvaldība (1h).
5. Vide un ekonomika (2h).
6. Vides veselība (1h).
7. Zaļais dzīvesveids (2h).
8. Sabiedriskās domas izpēte par vidi (2h).
Semināru saraksts (12 h):
1. Vides socioloģijas teorētiskās pieejas - literatūras studijas, diskusija. (2h)
2. Vides kustības un vides organizācijas. (2h)
3. Patērētāju sabiedrība un vide. (2h)
4. Dažādu sabiedrību, sociālo grupu. u.c. viedokļu par vidi izpēte. (2h)
5. Jaunāko starptautisko pētījumu apskats, analīze, diskusija. (2h)

6. Pētījumi un problēmas Latvijā. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā tiek vērtēta literatūras apguve, dalība semināros un diskusijās, patstāvīgo darbu izstrāde, to rezultāti un prezentācijas. Patstāvīgo darbu vērtējumu īpatsvars sastāda 30%, 30% un 40%.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošais studiju rezultātu vērtējums (100%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Curry P. Ecological Ethics: an Introduction. 2nd Edition. Cambridge; Malden: Polity, 2011. Nav LLU FB. Ir LUB
2. Gunters P. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 319. lpp.
3. Beck U. Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage, 1992. Pieejams: http://www.riversimulator.org/Resources/Anthropology/RiskSociety/RiskSocietyTowardsAnewModernity1992Beck.pdf
4. Consuming Space. Placing Consumption in Perspective. M. Goodman, D.Goodman, M. Redclift (Eds.). Surrey: Ashgate, 2010.
5. Sutton P.W. The Environment: a Sociological Introduction. Cambridge: Polity, 2007. 187 p.
6. Naess A. Ecology, community and lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
6. Vide un ekonomika. Dz. Atstāja, Dž. Dimante u.c. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 255 lpp.
7. Sistemātiskas domāšanas integrēšana vides politikā. A. Blumbergas (red.). Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2011. 225 lpp.

8. Winter G. Multilevel Governance of Global Environmental Change: Perspectives From Science, Sociology and the Law. Cambridge University Press, 2006. 630 p. Pieejams: https://search-ebscohost- com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=529377&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Curry P. Ecological Ethics: an Introduction. 2nd Edition. Cambridge; Malden: Polity, 2011. Nav LLU FB. Ir LUB
2. Gunters P. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 319. lpp.
3. Beck U. Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage, 1992.
4. Consuming Space. Placing Consumption in Perspective. M. Goodman, D.Goodman, M. Redclift (Eds.). Surrey: Ashgate, 2010.
5. Sutton P.W. The Environment: a Sociological Introduction. Cambridge: Polity, 2007. 187 p.
6. Naess A. Ecology, community and lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
6. Vide un ekonomika. Dz. Atstāja, Dž. Dimante u.c. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 255 lpp.

7. Sistemātiskas domāšanas integrēšana vides politikā. A. Blumbergas (red.). Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2011. 225 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Environmental Sociology. Pieejams: http://www.tandfonline.com/pricing/journal/rens20
2. Ecology and Society. Pieejams: http://www.ecologyandsociety.org/
3. Environmental communication. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/renc20/current

4. Vides Vēstis. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".