Kursa kods Soci6013

Kredītpunkti 6

Organizāciju studijas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

author doc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par teorētisko skatījumu attiecībā uz organizācijām. Kursa ietvaros, aplūkojot daudzveidīgās teorijas, pieejas un modeļus, studenti gūst izpratni par to, kā šīs idejas var tikt pielietotas kā praktiski instrumenti organizāciju izpētē un reālu organizācijas problēmu analīzē.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – padziļināt studējošo izpratni par organizācijām kā specifisku sociālu veidojumu, par organizāciju izpētes specifiku, organizāciju izpētes un analīzes pieejām un to izmantošanu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Izprot teorētiskās nostādnes par organizācijām kā specifisku sociālu veidojumu. Patstāvīgais darbs. Diskusija nodarbībās.
2) Izpratne par organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošiem faktoriem, tās attīstības processu un vadību. Praktiskie darbi.
3) Zināšanas par organizāciju specifiku un kompleksitāti, izpratne par nozīmīgākajām teorētiskajām perspektīvām un analīzes pieejām organizāciju izpētē. Eksāmens.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj identificēt un novērtēt cēloņseku sakarības organizāciju funkcionēšanas kontekstā. Darbs grupās, diskusijas nodarbībās.
2) Spēj argumentēti analizēt un novērtēt zinātniskus darbus par organizāciju attīstības jautājumiem . Patstāvīgais darbs.
3) Prot analizēt un novērtēt organizācijas kultūras redzamo un neredzamo daļu, tās tēlu un reputāciju. Darbs grupās, diskusijas nodarbībās.
4) Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot organizāciju izpētes pieejas problēmu izpētē, un izstrādāt konstruktīvus priekšlikumus organizāciju darbības pilnveidei. Patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
Vispārīgās prasmes
1) Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs.
2) Analītiskās un sistēmiskās domāšanas prasmes. Grupu darbs.
3) Argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes. Patstāvīgais darbs.
4) Spēj attīstīt sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes. Diskusijas nodarbībās.
KOMPETENCE
1) Spēj atšķirt iepriekš prognozējamas situācijas un norises organizāciju funkcionēšanā no neparedzētajām un attiecīgi rīkoties, pielietojot organizāciju teorijas, metodes un pieejas. Praktiskie darbi.
2) Spēj mērķtiecīgi un efektīvi pielietot teorētiskās zināšanas un prasmes organizācijas analīzē. Praktiskie darbi, patstāvīgais darbs. Eksāmens.
3) Spēj radoši un kritiski orientēties problēmsituācijās, izvērtējot potenciālos ieguvumus un zaudējumus, izstrādāt risinājumus un priekšlikumus organizācijas darbības pilnveidei. Praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24 stundas):
1. Organizāciju teorijas būtība, tās saistība ar citām zinātnēm. Pārskats pār organizāciju teorijām un pieejām. (2stundas)
2. Organizācijas būtības izpratnes. Organizāciju daudzveidība sabiedrībā. Organizāciju tipoloģija. (2stundas)
3. Organizācijas ārējā vide. Organizācijas un globalizācija. (1 stunda)
4. Organizācijas iekšējā vide. Organizācijas vides jēdziens. Strukturālā un sistēmpieeja organizāciju teorijā. (2stundas)
5. Organizāciju kultūra un korporatīvā kultūra. Organizācijas kultūru klasifikācija. (1 stunda)
6. Organizācijas kultūras līmeņi, redzamā daļa un neredzamā daļa. (1 stunda)
7. Organizācijas kultūra un personāls. Organizācijas kultūras vadības specifika. (1 stunda)
8. Pārmaiņu realizēšana organizācijās. Inovācijas kā pārmaiņu veids. (1 stunda)
9. Organizācijas kā izpētes un analīzes objekts. (1 stunda)
10. Metodoloģiskās pieejas organizāciju pētniecībā. (2stundas)
11. Organizāciju izpētes metodoloģiskās problēmas un to novēršanas iespējas. . (2stundas)
12. Dažāda tipa organizāciju izpētes un analīzes specifiskie faktori. (2stundas)
13. Universālās un specifiskās organizāciju analīzes pieejas. (2stundas)
14. Organizācijas elementu izpētes specifika. (1 stunda)
15. Organizāciju izpētes un analīzes instrumenti: ietvari, modeļi, metodes, matricas, skalas u.tml. (2stundas)
16. Organizāciju efektivitātes mērīšana un tās problēmas. (1 stunda)

Praktiskie darbi (24 stundas):
1. Organizācijas būtības izpratne. Organizāciju daudzveidība sabiedrībā. Organizāciju teoriju virzieni un pieejas. (1 stunda)
2. Organizācijas ārējā vide. (1 stunda)
3. Organizācijas struktūrelementu identificēšana. Organizāciju struktūrshēmu analīze. (2 stundas)
4. Organizāciju kultūras redzamā un neredzamā daļa. (1 stunda)
5. Organizācijas tēls un organizācijas reputācija: organizāciju reputācijas topu apskats un analīze, konkrētas organizācijas tēla un reputācijas analīze, prezentācija. (1 stunda)
6. Organizāciju kultūras teoriju virzieni un pieejas. (2 stundas)
7. Pārmaiņu realizēšana organizācijās: gadījuma analīze. (2 stundas)
8. Organizācijas kā izpētes un analīzes objekts: literatūras studijas, konspektēšana, līdzšinējās izpētes apzināšana, diskusijas. (2 stundas)
9. Organizāciju izpētes un analīzes nepieciešamība: diskusijas, situāciju analīze. (2 stundas)
10. Metodoloģiskās pieejas organizāciju pētniecībā: diskusijas. (2 stundas)
11. Organizāciju izpētes metodoloģiskās problēmas un to novēršanas iespējas: situāciju analīze, diskusijas. (2 stundas)
12. Dažāda tipa organizāciju izpētes un analīzes specifiskie faktori: eksperimentāla pētījuma dizaina izstrāde un prezentēšana. (2 stundas)
13. Universālās un specifiskās organizāciju analīzes pieejas: gadījumu analīze. (2 stundas)

14. Postmodernas organizācijas koncepcija. Organizāciju nākotne: diskusijas. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veikti uzdotie konspekti, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši nodarbībās aplūkojamajiem jautājumiem un par katru nodarbību iegūta ieskaite. Ieskaite iegūstama līdzdarbojoties nodarbībās, piedaloties diskusijās, prezentējot paveikto vai arī nepiedaloties nodarbībās, bet iesniedzot attiecīgās nodarbības uzdevumu pasniedzējam līdz attiecīgā semestra beigām. Studiju kursa noslēgumā ir eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Iesniegta argumentēta eseja (minimālais apjoms 2 lpp. datorrakstā) par vienu no pasniedzēja piedāvātajiem tematiem. Esejai jābūt rakstītai atbilstoši argumentētas esejas rakstīšanas noteikumiem, tostarp norādot izmantotās literatūras avotus;
- Iesniegta zinātniskā raksta recenzija;
- Jābūt izstrādātam un prezentētam patstāvīgajam darbam – konkrētas organizācijas izpēte un analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums veidojas no šādiem vērtējumiem: 10% praktiskie darbi (organizāciju kultūra), 10% praktiskie darbi (Organizāciju klasiskās teorijas un analīzes pieejas), 10% patstāvīgais darbs (Organizāciju specifika un kompleksitāte), 30% praktiskie darbi (Jaunākās teorētiskās perspektīvas un analīzes pieejas organizāciju izpētē), 40% eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Robson C., McCartan. Real World Research. 4th ed. London: John Wiley&Sons, 2016, p. 533.
2. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-Chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications, 2016. 716 p.
3. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainablility in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p.
4. Dagnino G.B. Research Methods for Strategic Management: a Research Methods Handbook.New York: Routledge, 2016. 377 p.
5. Seville E. Resilient Organizations: How to Survive, Thrive and Create Opportunities through Crisis and Change. Kogan Page, 2016. 185 p. Pieejams LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0MDYwNjlfX0FO0?sid=625eac34-a90d-45ec-b1ce-bed3d808be01@redis&vid=8&format=EB&rid=11
6. King B., Felin T., Whetten D.A. Studying Differences between Organizations: Comparative Approaches to Organizational Research. Emerald Group Publishing Limited. 2009. 270 p. Pieejams LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI4NzcwN19fQU41?sid=625eac34-a90d-45ec-b1ce-bed3d808be01@redis&vid=11&format=EB&rid=1
7. Greener T. Understanding Organizations- Part One. Ventus Publishing ApS, 2010. 86 p. Pieejams: https://bookboon.com/en/understanding-organisations-part-one-ebook
8. Greener T. Understanding Organizations- Part Two. Ventus Publishing ApS, 2010. 112 p. Pieejams: https://bookboon.com/en/understanding-organisations-part-two-ebook
9. Handbook of Organization Development. Los Angeles: Sage Publications, 2008. 720 p.
10. Hatch M.J. Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. 370 p.
11. Krause H.U., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management: A Compendium Based on the “Balanced Scorecard Approach”. Berlin/ Boston: De Guyter, 2020. 372 p. ISBN: 978-3-11-058908-7
12. Brymen A. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2008, 350 p.
13. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga : Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.
14. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra.- R.: Jumava, 2009.
15. Scott W.R. Institutions and organizations: ideas and interests. - 3rd ed.- Los Angeles: Sage Publication, 2008. 266p.

16. Staber U. Understanding Organizations: Theories &Images. London: SAGE Publications Inc., 2013. 268 lpp.

Papildliteratūra

1. Angouri Jo. Culture, discourse, and the workplace. New York: Routledge, 2018. 229 p.
2. Luhman N. Organization and decision. New York: Cambridge University Press, 2018. 410 p.
3. Adler P.S. (ed.) The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations. Oxford: Oxford University Press, 2009. 660p.
4. Green M. C., Keegan W.J. Global Marketing. Global Edition, 10th edition. London: Pearson Education, 2020. 627 p. ISBN: 978-1-292-30402-1
5. Barrets R. Vērtīborientētas organizācijas izveide : visas sistēmas kultūras transformācijas koncepcija. - Rīga : Biedrība "Domas spēks", 2008. 227 lpp.
6. Buchman D., Bryman A. (ed.) Handbook of Organizational Research Methods. SAGE Publications. 2009. 856 p.
7. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2014. 304 p. Pieejams LLU EBSCOhost datubāzē: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=
e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site
8. Brewerton P.M., Millward L.J. Organizational Research Methods: A Guide for Students and Researchers. Sage Publications. 2001. 224 p.
9. Cavana R.J., Delahaye B.L., Milton U.S. Applied business research: qualitative and quantitative methods., John Wiley & Sons Australia, 2001. 472 p.
10. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007. 264 lpp.
11. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa Augstskola Turība., 2005. 296 lpp.
12. Newman W., Social Research Methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: Pearson, 2006, 592 p.
13. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis Ekonomikas un vadības fakultāšu studentiem. Jelgava:2005, 97 p.
14. Schwab D.P. Research Methods for Organizational Studies. Second Edition. Lavrence Erlbaum Associates.inc., 2005. 388 p.
15. Swanson R.A., Holton III E.F. ed. Research in Organizations: foundations and methods of inquiry. 2005.

16. Tarling R. Managing Social Research. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006,180 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Family Business Experts. [Tiešaiste].[Skatīts 02.03.2021.] Pieejams: http://www.family-business-experts.com/family-business-experts.html
2. Organizational Research Methods. [Tiešaiste].[Skatīts 02.03.2021.] Pieejams: http://orm.sagepub.com Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1094-4281. ISSN (electronic): 1552-7425.
3. Organization Studies. Sage žurnāls. [Tiešaiste].[Skatīts 02.03.2021.] Pieejams: http://oss.sagepub.com Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0170-8406. ISSN (electronic): 1741-3044.

4. Journal of International Organizations Studies. Pieejams: http:www.journal-iostudies.org

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “ Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.