Kursa kods Soci6012

Kredītpunkti 3

Postmodernisma teorijas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSocioloģijas teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis – veidot padziļinātu izpratni par mūsdienu sabiedrības parādībām un procesiem, izmantojot aktuālas sociālo teoriju atziņas.
Kurss sniedz zināšanas par postmodernisma teorētisko ietvaru, veido padziļinātu izpratni par mūsdienu sabiedrībā notiekošajiem procesiem postmodernisma teoriju kontekstā. Studējošie paplašina savu pētniecisko kompetenci, izvēloties teorētiskas un metodoloģiskas pieejas organizāciju un sabiedrības pārvaldes izpētē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izpratne par postmodernisma teorijās lietotajiem jēdzieniem un mūsdienu sabiedrībai raksturīgajām izpausmēm; izpratne par postmodernisma svarīgākajām teorētiskajām atziņām un to saistību ar klasiskajām pieejām socioloģijā - patstāvīgie darbi
Profesionālās prasmes: spēj izmantot postmodernisma teorētiskās atziņas mūsdienu sabiedrības un organizāciju izpētē; spēj prognozēt procesus sabiedrībā, balstoties uz esošās situācijas izvērtējumu – praktiskie darbi (situācijas analīze, scenāriju analīze)
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot un izpildīt uzdotos uzdevumus, demonstrē savstarpējas mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
Kompetence: spēj patstāvīgi izvēlēties atbilstošu teorētisko un metodoloģisko ietvaru, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus un ieviestu inovatīvu redzējumu organizāciju darbībā - patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Modernisma un postmodernisma definīcijas un interpretācijas (2 stundas).
2. Z. Baumana postmodernisma teorijas raksturojums. “Vieglā” modernitāte (2 stundas).
3. Poststrukturālisms. Ž. Derridas 'dekonstrukcijas' teorija (1 stunda).
4. M. Fuko un Ž. Bodrijāra ideju raksturojums. Disciplīnas un sabiedrības kontroles problemātika (2 stundas).
5. Ž. F. Liotāra teorija par zinātni un zināšanām postmodernā sabiedrībā. Informācijas tehnoloģiju nozīme, efektivitātes un racionalitātes jēdziens (1 stunda).
6. Dž. Ritcera makdonaldizācijas un globalizācijas teorija. Racionalitāte postmodernā sabiedrībā (2 stundas).
7. Riska un nenoteiktības sociālās teorijas. Ulrika Beka riska teorija (1 stunda).
8. Diskursu analīzes teorētiskie aspekti. Postmodernisma kritika, nākotnes perspektīvas (1 stunda).
Praktisko darbu saturs:
1. Diskursu analīze – situācijas analīze (2 stundas).
2. Patēriņa sabiedrība Latvijā – diskusija (1stunda).
3. Patēriņa sabiedrības izpausmes – filmas demonstrācija un diskusija (2 stundas).
4. Postmodernisma izpausmes Latvijā – patstāvīgā darba prezentācija (3 stundas).
5. Postmodernās sabiedrības izpausmes organizācijā – patstāvīgā darba prezentācija (2 stundas).

6. Sabiedrības attīstības perspektīvas – scenāriju analīze (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāprezentē 2 patstāvīgie darbi, aktīva dalība praktiskajos darbos.

Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt izstrādātiem un prezentētiem 2 patstāvīgajiem darbiem, jāizstudē materiāli par attiecīgo tematu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Tās studiju rezultātu vērtējumu veido: patstāvīgie darbi – 60%, praktiskie darbi – 40%.

Obligātā literatūra

1. The Post-Modern Reader. C. Jencks C. (ed.). 2nd edition. Chichester: John Wiley&Sons Ltd, 2011. 352 p.
2. Dillon M. Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts, and Their Applicability to the Twenty-First Century. 3rd edition. Chichester: John Wiley&Sons Ltd, 2020. 530 p.
3. Hatch M.J., Cunliffe A.L. Organization Theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 351 p.
4. Dasgupta S., Kivisto P. Postmodernism in a Global Perspective. New Delhi: Sage Publications, 2014, 285 p. Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fODE4NjI2X19BTg2?sid=679689dd-9bc4-4ead-9881-7c42b8e24c12@sessionmgr4008&vid=2&format=EB&lpid=lp_280&rid=18
5. Featherstone M. Consumer Culture and Postmodernism. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. 203 p. Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu
http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=268620&site=ehost-live&scope=site
6. Powell J.L. Baudrillard and Postmodernism. New York: Nova Science Publishers, 2012. 81 p. Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjA2NDAxX19BTg2?sid=679689dd-9bc4-4ead-9881-7c42b8e24c12@sessionmgr4008&vid=1&format=EB&lpid=lp_iii&rid=5
7. Butler C. Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford: OUP Oxford, 2002. 142 p. Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTAwMjkyX19BTg2?sid=679689dd-9bc4-4ead-9881-7c42b8e24c12@sessionmgr4008&vid=1&format=EB&lpid=lp_135&rid=1
8. Taylor V.E., Winquist C.E. Encyclopedia of Postmodernism. London: Routledge, 2011. 480 p.

9. Lash S. Sociology of Postmodernism. New York: Routledge, 1990. 313 p.

Papildliteratūra

1. Davis M. Liquid Sociology: metaphor in Zygmunt Bauman`s Analysis of Modernity. New York: Routledge, 2013. 253 p. Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=645081&site=ehost-live&scope=site
2. Waters M. Modernity: Critical Concepts. Volume IV. After Modernity. London: Routledge, 2001. 491 p.
3. Fuko M. Seksualitātes vēsture. III Pašrūpe. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 234 lpp.
4. Tisenkopfs T. Uzburtā vieta. Rīga: Neputns, 2007. 267 lpp.
5. Hābermāss J. Postnacionālā konstelācija un demokrātijas nākotne. Rīga: Zinātne, 2012. 111 lpp.

6. Ritzer G. The McDonaldization of Society 5. Losangelos, Calif.: Pine Forge Press, 2008. 300 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Social Theory. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/est
2. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews Organizations. Pieejams: http://csx.sagepub.com/,
3. Current Sociology. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/csi
4. Rīgas Laiks. Pieejams: https://www.rigaslaiks.lv/

5. Kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls Satori.lv. Pieejams: https://satori.lv/par-satori

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".