Kursa kods Soci6011

Kredītpunkti 3

Socioloģija Latvijā

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci5032, Zinātniskā darba organizācija

Soci5041, Sociālo pētījumu metodes

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa apguves mērķis ir padziļināt maģistrantu zināšanas par socioloģijas kā zinātnes veidošanos un attīstību Latvijā, nozīmīgākajām pētniecības institūcijām un pētniecības virzieniem, ievērojamākajiem Latvijas sociologiem un viņu starptautisko apriti. Studiju kursa ietvaros tiek analizētas socioloģijas zinātnes attīstības perspektīvas gan Latvijā, gan starptautiskā kontekstā, tiek pievērsta uzmanība socioloģijas speciālistu lomai gan akadēmiskajā, gan publiskajā sfērā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Padziļinātas zināšanas par socioloģijas veidošanos un attīstību Latvijā (prezentācija), par nozīmīgākajiem Latvijas sociologiem un viņu devumu sociālo procesu izpētē (grupu darbs, referāts), par socioloģiskajām organizācijām Latvijā un to pētniecības virzieniem (grupu darbs).
Prasmes. Prot izvērtēt socioloģijas attīstības priekšnoteikumus un kontekstuālos apstākļus dažādos laika posmos Latvijā (prezentācija), pamatot sociologa lomu publiskajā sfērā sabiedrībā notiekošo procesu analīzē un skaidrošanā, politikas veidošanā un ciešākā sadarbībā ar citām zinātnes jomām Latvijā (referāts, tā prezentācija), spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus, kā arī spēj pamatoti, kritiski un argumentēti skaidrot savu viedokli, līdzdarboties grupu darbā un diskusijās (referāts un tā prezentācija).
Kompetence. Spēj saskatīt socioloģijas un citu zinātnes nozaru saskares jomas, identificējot iespējas starpdisciplināriem pētījumiem; spēj izvērtēt un pamatot prioritāros pētniecības virzienus socioloģijā Latvijā, ņemot vērā nacionālos kontekstuālos apstākļus un ES prioritātes sociālajām zinātnēm (referāts un tā prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Socioloģijas vieta un loma citu sociālo zinātņu vidū Latvijā. – 1 stunda
2. Protosocioloģijas periods. – 1 stunda
3. Sociālo ideju attīstība Latvijā starpkaru periodā. – 1 stunda
4. Socioloģija Latvijā padomju varas periodā: 20. gs. 50. - 80. gadi. – 1 stunda
5. Socioloģija Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas: 20. gs. nogale un 21. gs. sākums. - 1 stunda
6. Socioloģiskās organizācijas Latvijā, nozīmīgākie sociologi un to devums. – 3 stundas
7. Socioloģiskie pētījumi Latvijā Eiropas sociālo zinātņu prioritāšu kontekstā. – 2 stundas
8. Socioloģijas izaicinājumi un attīstības perspektīvas Latvijā. – 1 stunda
9. Socioloģijas perspektīvas Latvijā starptautiskās sadarbības kontekstā. – 1 stunda

Semināra nodarbību tēmu saraksts (12 stundas)

1. Socioloģijas kā zinātnes veidošanās Latvijā: P. Birkerta, P. Dāles, P. Jureviča un T. Celma devums Latvijas socioloģijā. – 2 stundas
2. Marksistiskā socioloģija Latvijā padomju varas gados. – 1 stunda
3. Grupu darbs: profesionālās sociologu organizācijas Latvijā un pasaulē. – 1 stunda
4. Socioloģija Latvijā 20.gs. nogalē un 21. gs. sākumā: ievērojamākie sociologi un viņu devums pētniecībā. – 2 stundas
5. Prioritārie pētniecības virzieni sociālajās zinātnēs Eiropā un to aktualitāte Latvijā. – 1 stunda
6. Jaunas teorētiskas un metodoloģiskas pieejas Latvijas socioloģijā. – 1 stunda
7. Socioloģijas loma starpdisciplināru problēmu risināšanā. – 1 stunda
8. Grupu darbs: sociologs publiskajā telpā mūsdienu Latvijā. – 1 stunda
9. Pārskats par Latvijā veiktajiem pētījumiem: maģistrantu prezentācijas un diskusijas. – 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par šādām tēmām un uzdevumiem: 1) P. Birkerta, P. Dāles, P. Jureviča un T. Celma devums Latvijas socioloģijā (prezentācija - 20%); 2) Profesionālās sociologu organizācijas Latvijā (grupu darbs – 20%), 3) Sociologs publiskajā telpā mūsdienu Latvijā (grupu darbs – 10%), 4) Pārskats par Latvijā veiktajiem pētījumiem (50%).

Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, prezentācijas veidošana un pārskata sagatavošana par Latvijā veiktajiem pētījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrantiem jāsagatavo prezentācija (20%), divi grupu darbi (30%), jāsagatavo un jāprezentē pārskats par Latvijā veiktiem pētījumiem (50%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Kilis E. (2016). The Ambiguity of Hybridity and Encounter between Constructivism and Latvian Sociology (PhD thesis). Pieejams:
https://pdfs.semanticscholar.org/31fc/458ac6c28e162c29d6165b9650f7481216bd.pdf?_ga=2.56968362.1084863233.1571649142-1030323293.1571649142
2. Kūle M., Muižniece L., Vēgners U. (2009). Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 328 lpp.
3. Leikuma I. (2016). Pēteris Birkerts: es laižu savus darbus pasaulē. Jelgava: LLU, 2016, 296 lpp.
4. Tisenkopfs T. (zin.red.) (2010). Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 535 lpp.
5. Tabuns A. Sociology – Latvia. Pieejams:
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/28120/ssoar-2002-tabuns-sociology_-_latvia.pdf?sequence=1
6. Tabuns A. (red.) (1998). Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga: Jumava, 277 lpp.
7. Vilks A. (2008). Filozofiskā socioloģija Latvijā. Antoloģija studentiem. Rīga: Drukātava, 167 lpp.

Papildliteratūra

1. Birkerts P. (1921). Zocioloģija. Skolām un pašmācībai. 1.sējums. Zociālā statika. Rīga: Kultūras balss, 281 lpp.
2. Celms T. (1939). Patiesība un šķitums: filozofisku, psichologisku und sociologisku rakstu krājums. Rīga; Valters un Rapa, 371 lpp.
3. European Commission. Emerging trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe. The METRIS report. – Brussels: European Commission, 2009, 143 p. Pieejams:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ef871551-673e-4d04-8c9c-c98f27dae940
4. Stradiņš J. (2009). Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 639 lpp.
5. Tisenkopfs T., Bela B., Kunda I. (zin.red.) (2011). Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe. Rīga: Zinātne, 495 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Zinātnes padomes mājas lapa: http://www.lzp.lv/latv/centr.htm
2. Pētniecība LU SZF: http://www.szf.lu.lv/lat/petnieciba/sppi-instituts/
3. Pētniecība RSU. Pieejams: https://www.rsu.lv/petnieciba
4. Baltijas Sociālo zinātņu institūts. Pieejams: http://www.biss.soc.lv/, http://www.biss.soc.lv/?category=&lang=en
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts: Pieejams: http://www.fsi.lu.lv/, http://www.fsi.lu.lv/?sadala=59
5. LLU sociālās zinātnes. Pieejams: http://socialsciences.llu.lv/en
6. Humanities and Social Sciences: Latvia. - Riga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483 Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/402
7. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1887
8. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārā zinātnes. – Rīga: LZA. ISSN 1407-0081 Pieejams:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=36&Itemid=77
9. Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils: Daugavpils Universitāte. ISSN 1691-1881 Pieejams: https://szv.du.lv/
10. RSU zinātniskie raksti. Pieejams: https://www.rsu.lv/rsu-zinatniskie-raksti, https://www.rsu.lv/promocijas-darbi

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.