Kursa kods Soci6003

Kredītpunkti 3

Tautas attīstība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

PolZ5010, Publiskais un nevalstiskais sektors

Soci5014, Attīstības programmas

Soci5042, Sociālā labklājība

Soci6014, Dzīves kvalitātes izpēte

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt izpratni par tautas attīstības koncepcijas būtību un tās nozīmi dažādu sabiedrības dzīves jomu politikās gan Latvijā, gan pasaules kontekstā. Studiju kursā tiek padziļināta izpratne par tautas attīstības koncepcijas pamatprincipu izmantošanas un analīzes iespējām sabiedrībai svarīgu jomu (piemēram, izglītība, nodarbinātība, veselība, vides ilgtspēja, dzimumu līdztiesība, cilvēktiesības, sociālā politika, pilsoniskā un politiskā līdzdalība, demokrātiska pārvaldība) politikas veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Padziļinātas zināšanas par tautas attīstības koncepciju un tās izmantošanu sabiedrībai svarīgu jomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, izpratne par tautas attīstības dimensiju vērtēšanas kritērijiem un indikatoriem (patstāvīgie darbi).
Prasmes. Prot analizēt nozaru attīstības politikas dokumentus (patstāvīgie darbi un grupu darbs), prot identificēt problēmsituācijas un rast risinājumus, izmantojot nozaru datu bāzes un statistiku lēmumu pamatošanai (patstāvīgie darbi), spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus, kā arī pamatoti, kritiski un argumentēti skaidrot savu viedokli (patstāvīgie darbi, referāts un tā prezentācija), spēja līdzdarboties grupu darbā un diskusijās (grupu darbs, referāts un tā prezentācija).
Kompetence. Spēj analizēt politikas dokumentus un izstrādāt argumentētus priekšlikumus nozaru politikas pilnveidei, izmantojot tautas attīstības pieejas principus (patstāvīgie darbi, referāts).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tautas attīstības koncepcija un tautas attīstības mērīšana. – 2 stundas
2. Valsts un publiskā sektora loma tautas attīstībā. – 1 stunda
3. Tautas attīstība un cilvēktiesības. – 1 stunda
4. Tautas nabadzība un nevienlīdzība. – 1 stunda
5. Ilgtspējīga sabiedrības attīstība. – 1 stunda
6. Izglītības un nodarbinātības loma tautas attīstībā. – 1 stunda
7. Veselība un tautas attīstība. – 1 stunda
8. Globalizācijas ietekme uz tautas attīstību. – 1 stunda
9. Dzimumu līdztiesība un tautas attīstība. – 1 stunda
10. Cilvēkdrošības aspekti tautas attīstībā. – 1 stunda
11. Attīstības sadarbība. – 1 stunda
Praktisko darbu un semināru saraksts (12 stundas)
1. 1. patstāvīgais darbs: Tautas attīstības pārskatu analīze. ¬– 2 stundas
2. 2. patstāvīgais darbs: Demokrātiskas pārvaldības indikatoru analīze. – 1 stunda
3. 3. patstāvīgais darbs: Modernā verdzība un tās izpausmes formas. Situācijas analīze Latvijā un pasaulē. – 1 stunda
4. 4. patstāvīgais darbs: Sabiedrības ietekme uz vidi, ekoloģiskā pēda. – 1 stunda
5. Izglītība un darba tirgus: izaicinājumi Latvijā un pasaulē. – 1 stunda
6. Sabiedrības veselība Latvijā. – 1 stunda
7. Globalizācija un kultūra: UNESCO Pasaules mantojums. – 1 stunda
8. 5. patstāvīgais darbs: Cilvēkdrošības aspekti Latvijā un pasaulē. – 1 stunda
9. Grupu darbs: Latvijas līdzdalība attīstības sadarbības programmās. – 1 stunda
10. Referātu prezentēšana un diskusijas. – 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par pieciem patstāvīgajiem darbiem (50%), grupu darbu “Latvijas līdzdalība attīstības sadarbības programmās” (10%) un referātu par tautas attīstības tematiku (40%).


Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas patstāvīgo darbu un referāta sagatavošanai par tautas attīstības tematiku. Patstāvīgo darbu tēmas:
1. Tautas attīstības pārskatu analīze,
2. Demokrātiskas pārvaldības indikatoru analīze,
3. Modernā verdzība un tās izpausmes formas,
4. Sabiedrības ietekme uz vidi, ekoloģiskā pēda,
5. Cilvēkdrošības aspekti Latvijā un pasaulē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrantiem jāsagatavo pieci patstāvīgie darbi (50%), grupu darbs (10%), jāsagatavo un jāprezentē referāts par tautas attīstības tematiku (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency. Eds. S. Deneulin, L. Shahani. Ottawa: Human Development and Capability Association, 2009. Pieejams: https://www.idrc.ca/en/book/introduction-human-development-and-capability-approach-freedom-and-agency
2. Latvija. Pārskats par tautas attīstību (kopš 1995. gada). Pieejams: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/citi-projekti-un-petijumi/tautas-attistibas-parskata-projekts/
3. UNDP. Human Development Report (kopš 1990. gada). Pieejams:
http://hdr.undp.org/en/global-reports
4. Alkire S. Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts. Pieejams: http://www.ophi.org.uk/human-development-definitions-critiques-and-related-concepts/
5. Readings in Human Development. Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm. Eds. S. Fukuda-Parr A.K. Shiva Kumar. New Delhi [etc]: Oxford University Press, 2003.
6. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Red. I. Ziemele. Rīga: Izglītības soļi, 2000. 346 lpp.
7. Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Ž. Ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2012. 463 lpp.
8. Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Zin. red. A. Zobena, I. Ijabs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 390 lpp. Pieejams:
http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/Soc_attistibas_merishana.epub
9. Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide. Zin. red. A. Zobena. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 296 lpp. Pieejams:
http://www.sustinno.lv/userfiles/sustinno-gramata-A-final(1).pdf

Papildliteratūra

1. Anča, G. (et al.) (2002). Tautas attīstība: mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 267 lpp.
2. Atstāja, Dz., Dimante, Dž., Brīvers, I. (u.c.) (2011). Vide un ekonomika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 256 lpp.
3. Hanovs, D. (2008). Šeit, visur un tagad. Globalizācija Latvijā: konteksti, diskursi, dalībnieki. Rīga: Drukātava, 2008. 334 lpp.
4. Kļaviņš, M., Zaļoksnis, J. (red.) (2011). Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 334 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Human Development and Capabilities. London: Routledge. ISSN 1945-2837. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/cjhd20/current
2. World Development. Qubec, Monreal: World development Editorial Office. ISNN 0305-750X. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/world-development
3. The Universal Declaration of Human Rights. Pieejams: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Pieejams: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
5. ICCPR. Pieejams: International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A
6. UN. The 17 goals. Pieejams: https://sdgs.un.org/goals

Piezīmes

Studiju kursā tiek padziļināta izpratne par tautas attīstības koncepciju un tās nozīmi Latvijā un pasaulē, kā arī par tautas attīstības koncepcijas pamatprincipu izmantošanas un analīzes iespējām sabiedrībai svarīgu jomu (piemēram, izglītība, nodarbinātība, veselība, vides ilgtspēja, dzimumu līdztiesība, cilvēktiesības, sociālā politika, pilsoniskā un politiskā līdzdalība, demokrātiska pārvaldība) politikas veidošanā.