Kursa kods Soci6001

Kredītpunkti 30

Maģistra darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā810

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits810

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Maģistra darba mērķis ir apliecināt maģistranta kompetenci patstāvīgi veikt argumentētu pētījumu socioloģijā par zinātnisku un /vai profesionālu aktuālu tematu, padziļināti pielietojot studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī profesionālās prasmes un kompetenci. Maģistra darbs ir studējošā patstāvīgi veikts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un organizatorisko prasmju apguvi organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā studiju programmas noteiktā apjomā. Maģistra darba izstrāde apliecina studējošā spēju patstāvīgi veikt argumentētu pētījumu ar novitātes vai praktiskā pielietojuma elementiem, patstāvīgi formulēt secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darba tematika jāizvēlas:
1) akadēmiskā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" atbilstoši programmas specifikai un saturiskajam ietvaram, fokusējoties uz šādiem izpētes virzieniem: organizāciju un sabiedrības pārvalde vai sabiedrībā aktuāli procesi Latvijas reģionos un to lauku teritorijās.
2) akadēmiskā maģistra studiju programmā "Lauku kopienu attīstība" atbilstoši programmas specifikai un saturiskajam ietvaram, fokusējoties uz šādiem izpētes virzieniem: ar lauku kopienu attīstību saistīti procesi Latvijas reģionos, īpašu uzmanību pievēršot sociālās uzņēmējdarbības, kā arī publiskā un NVO sektora attīstības specifikas izpētei lauku teritorijās.


Maģistra darba rezultātiem jābūt pamatotiem un argumentētiem, kā arī balstītiem uz modernu un atbilstošu pētniecisko metožu pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Padziļinātas zināšanas par maģistra darba temata izpētes līmeni un tā perspektīvajiem virzieniem organizāciju un sabiedrības pārvaldes jomā. Padziļinātas un strukturētas zināšanas par socioloģiska pētījuma organizēšanu un praktisku īstenošanu sabiedrības struktūras, organizāciju un sociālo procesu izpētē. Izpratne par pētnieciskā darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipiem un atbilstošu socioloģisku koncepciju un avotu izmantošanu. Zināšanas par datu ieguves un analīzes metožu veidiem un izpratne par to izvēles nosacījumiem maģistra darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai. (Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana)

Prasmes. Spēj īstenot analītiski kritiskas un saturiski kvalitatīvas teorētiskās literatūras un citu informācijas avotu (t.sk. svešvalodā) studijas, nodrošinot pētījumā izvirzītā mērķa sasniegšanu. Spēj izveidot atbilstošu pētījuma dizainu, izvēlēties un izmantot piemērotākās datu ieguves un analīzes metodes un ievērot pētnieciskās ētikas principus. Spēj nodrošināt pārliecinošu sasaisti starp pētījuma teorētisko pamatojumu un empīriskajiem rezultātiem, patstāvīgi izmantojot atbilstošas teorētiskās atziņas pētījuma rezultātu padziļinātai analīzei. Spēj argumentēti diskutēt par maģistra darba tematam atbilstošām teorētiskām atziņām un empīriskā pētījuma rezultātiem. Spēj izstrādāt pamatotus secinājumus un reālus priekšlikumus identificēto problēmu risināšanai. Spēj publiski prezentēt pētījuma rezultātus un par tiem diskutēt. (Maģistra darba priekšaizstāvēšana, maģistra darba aizstāvēšana)

Kompetence. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā un piedāvāt pamatotus secinājumus un priekšlikumus izvēlētās pētījuma tēmas ietvaros. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu pilnveidē. Spēj kritiski novērtēt pētījuma rezultātu iespējamo ietekmi uz sabiedrību. (Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana)

Kursa saturs(kalendārs)


1. Maģistra darba temata izvēle, saskaņošana ar darba vadītāju un apstiprināšana.
2. Iepazīšanās ar maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskajiem norādījumiem.
3. Maģistra darba pētījuma dizaina un pētījuma programmas izstrāde.
4. Literatūras studijas, teorētisko avotu un iepriekš veikto pētījumu analīze.
5. Pētījuma metodoloģijas izstrāde.
6. Empīrisko datu ieguve, apstrāde un analīze.
7. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Maģistra darba aprobācija un iesniegšana priekšaizstāvēšanai.
9. Maģistra darba pilnveidošana un noformēšana.
10. Maģistra darba iesniegšanas process un nodošana recenzēšanai.
11. Maģistra darba aizstāvēšana Maģistra eksāmena komisijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts maģistra darbs Maģistra eksāmena komisijā. Darbs iepriekš veiksmīgi izgājis priekšaizstāvēšanas procedūru institūtā, kur saņemta rekomendācija aizstāvēšanai. Maģistra darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā, vērtējums ir akumulējošs vidējais vērtējums no maģistra darba vērtējuma recenzijās un maģistra darba aizstāvēšanas vērtējuma Maģistra eksāmena komisijā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā:
1. Analizēts maģistra darba tēmas līdzšinējās izpētes līmenis, kritiski izvērtēti teorētiskie avoti socioloģijā un citās jomās sasaistē ar maģistra darba tēmu, izveidots pētījuma teorētiskais ietvars.
2. Pētījuma mērķa sasniegšanai izstrādāts atbilstošs pētījuma dizains un pētījuma metodoloģija.
3. Īstenots empīriskais pētījums un veikta iegūto datu analīze sasaistē ar teorētisko pamatojumu, kā rezultātā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
4. Maģistra darba tehniskā noformēšana veikta atbilstoši metodisko norādījumu prasībām.
5. Argumentētas prezentācijas sagatavošana maģistra darba rezultātu prezentēšanai Maģistra eksāmenu komisijā, sagatavotas atbildes uz recenzentu jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā, vērtējums ir akumulējošs vidējais vērtējums no maģistra darba vērtējuma recenzijās un maģistra darba aizstāvēšanas vērtējuma Maģistra eksāmena komisijā.

Obligātā literatūra

1. Bryman, A. Social Research Methods. Oxford; New York: Oxford University Press, 2001. 540 p.
2. Creswell, J. W. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th ed. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2014. 342 p. http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf
3. ESAF OSPS maģistra darbu izstrādes metodiskie norādījumi. http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Lebrun, J.L. Scientific Writing: A Reader and Writer’s Guide. London, Singapore: World Scientific Publishing Co, 2007. Pieejams: http://sina.sharif.edu/~hatef/files/Scientific%20Writing-%20A%20Reader%20and%20Writer%E2%80%99s%20Guide%20-%209812701443.pdf
5. Luke S. Academic Writing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2013, 132 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=816736&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C
6. Mārtinsone, K., Pipere, A. (zina.red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
7. Mārtinsone, K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
8. Silverman, D. (eds) Qualitative Research: Therory, Method and Practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE, 2004. 390 p.
9. Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. Methods of Text and Discourse Analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE, 2000. 288 p.
10. Toepoel, V. Doing surveys online. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications. 2015. 280 p.

11. Woodfield K. The Ethics of Online Research. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited (Advances in Research Ethics and Integrity), 2018. 268 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1577428&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_1

Papildliteratūra

1. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Kroplijs, A.. Raščevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka, 2004. 178 lpp.
4. Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās
vadlīnijas. Uzziņu izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 161 lpp. Pieejams: https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/9789934224324_Akademiska-godiguma-terminu-vardnica_visparejas-vadlinijas_PDF-1.pdf

5. Wolf, C., Joye, D., Smith, W.T., Fu, Y. (Eds.). The SAGE handbook of survey methodology. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2016. 740 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. Online ISSN:1468-4446. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14684446
2. Organization Studies. ISSN (printed): 0170-8406. ISSN (electronic): 1741-3044. Pieejams: http://oss.sagepub.com
3. LLU sociālās zinātnes. Pieejams: http://socialsciences.llu.lv/en
4. Humanities and Social Sciences: Latvia. ISSN 1022-4483 Pieejams: https://doi.org/10.22364/hssl

5. Latvijas Universitātes Raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1887

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" un "Lauku kopienu attīstība".