Kursa kods Soci5045

Kredītpunkti 4.50

Uzvedība organizācijās

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Larisa Brokāne

Dr. psych.

Aizstātais kurss

SociM001 [GSOCM001] Uzvedība organizācijās

Kursa anotācija

Uzvedība organizācijās ir starpdisciplināra zinātnes joma, kura pievērš uzmanību uzvedības procesiem organizācijās. Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt maģistrantiem teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot indivīdu un grupu uzvedības izpētes metodes, kas ietekmē organizācijas darba efektivitāti, sniegt padziļinātas zināšanas par uzvedību organizācijās un tās attīstības tendencēm un likumsakarībām, kā arī indivīdu un grupu uzvedības specifiku un apgūt metodes, praktiskās iemaņas pētīt un analizēt uzvedību organizācijās. Kurss iekļauj dažādas zinātniskās koncepcijas un uzvedības modeļus, sniegtas zināšanas par uzvedības likumsakarībām organizācijās un partneru attiecību veidošanas procesiem organizācijā, komandas darba specifiku un iespēju izmantot tās praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Zina un izprot uzvedības organizācijās specifiku; zināšanas un izpratne par indivīdu un grupu uzvedību organizācijās (kontroldarbs, eksāmens).
Prasmes. Prasme pielietot dažādas grupu darbības izpētes metodes (praktiskais darbs); spēj analizēt uzvedības organizācijās faktus (radošais darbs); spēja diskutēt par indivīdu uzvedību organizācijā (radošais darbs); prasme veikt informācijas analīzi (radošais darbs); prasme pieņemt lēmumu grupas darbā (praktiskais darbs).
Kompetences. Spēja noteikt indivīda lomas grupā (individuālais darbs); prasme veikt uzvedības problēmu organizācijās izpēti un izvērtēt rezultātus (individuālais praktiskais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koncepciju evolūcija par uzvedību organizācijās. – 1 stunda
2. Uzvedības organizācijās raksturojums. – 1 stunda
3. Uzvedības organizācijās modeļi. – 1 stunda
4. Uzvedības organizācijās izpēte un analīze. – 2 stundas
5. Personības uzvedība un attīstība organizācijā. – 1 stunda
6. Motivācija un uzvedība organizācijās. – 1 stunda
7. Līderība un uzvedība organizācijās. – 1 stunda
8. Socializācija un uzvedība organizācijās. – 1 stunda
9. Lomu uzvedība organizācijās. – 1 stunda
10. Grupas uzvedība organizācijās. – 1 stunda
11. Komandas uzvedība organizācijās. – 1 stunda
12. Karjera un mācīšanās uzvedība organizācijās. – 1 stunda
13. Komunikatīva uzvedība organizācijās. – 1 stunda
14. Konflikta un stresa uzvedība organizācijās. – 1 stunda
15. Korporatīvā kultūra un uzvedība organizācijās. – 1 stunda
16. Uzvedība organizācijās un inovācijas. – 2 stundas
Semināra nodarbību tēmas (18 stundas)
1. Uzvedība organizācijās: veidi un specifika. – 2 stundas
2. Eksperiments uzvedības organizācijā izpētē. – 1 stunda
3. Praktiskais darbs. Darbības metode grupas uzvedības pētīšanā organizācijās. – 2 stundas
4. Personības kompetences attīstība organizācijās. – 1 stunda
5. Līderības teorētiskais pamatojums. Līdera uzvedība un personības īpatnības. – 1 stunda
6. Vadības komandas darbības pamatprincipi un uzvedība organizācijās. – 1 stunda
7. Darbības specifika grupā un uzvedība organizācijās. – 1 stunda
8. Kontroldarbs. Grupu un individuālās uzvedības īpatnības organizācijās. – 1 stunda
9. Lomu uzvedības modeļi organizācijās. – 1 stunda
10. Uzvedības organizācijās diagnostika un problēmu risināšanas iespējas: uzvedības problēmas un lomu konflikti organizācijās. – 1 stunda
11. Lietišķā komunikācija un uzvedība organizācijās. – 1 stunda
12. Individuālais darbs. Indivīda lomas grupā. – 1 stunda
13. Uzvedības organizācijā diagnostika un problēmu risināšanas iespējas, inovatīvās pārmaiņās organizācijā. – 2 stundas
14. Individuālais praktiskais darbs. Uzvedības organizācijās lēmumu pieņemšana un problēmu risināšanas iespējas. – 1 stunda

15. Radošais darbs. Zinātniskais raksts un tā prezentācija. – 1 stunda

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu. Gala vērtējumu studiju kursā veido kontroldarbs (20%), praktiskais darbs (10%), individuālais darbs (5%), individuālais praktiskais darbs (5%), radošais darbs (20%), rakstiskais eksāmens (40%). 10 % veido gala vērtējuma 1 balli. Kontroldarbu var rakstīt tikai norādītajā laikā. Pamatprasības tiek noteiktas pirmajā nodarbībā: piedalīšanās semināros, praktisko un individuālo darbu izpilde, sekmīgs vērtējums par radošo darbu - zinātnisku rakstu tā prezentāciju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, kas nepieciešamas praktisko un individuālo darbu veikšanai, radošā darba izstrādei, kontroldarba un eksāmena sekmīgai nokārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs : Norādītā laikā izpildītie darbi: kontroldarbs (20%), praktiskais darbs (10%), individuālais darbs (5%),individuāls (5%),radošais darbs (20%), rakstiskais eksāmens(40%)

Obligātā literatūra

1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 215 lpp.
2. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga: SIA “Kamene”, 2002, 171 lpp.
3. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.
4. Kondarkar V.G. Organizational Behaviour book. New Delhi: New Age International, 2007, p. 354.
5. Robbins P.S., Judge T., Campbell T. Organizational Behaviour, Publisher Pearson, eBook, 2017
6. Bauer T. An Introduction to Organizational Behaviour, 2012. Pieejams:
https://2012books.lardbucket.org/pdfs/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.1.pdf
7. Organization Behaviour, Distance education, 2017, 109 p. Pieejams:
http://www.bdu.ac.in/cde/docs/ebooks/mba/I/P16MBA5%20%20ORGANIZATIONAL%20BEHAVIOUR.pdf
8. Luthans F. Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach, 13th ed. Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing, 2015. 516 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=999823&site=ehost-live&scope=site
9. Gonzalez E. G. Sustainability as a Strategic Approach in Organizational Behavior. Oakville, ON: Society Publishing, 2019. 250 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2014089&site=ehost-live&scope=site
10. Rao V. S. P., Sudeepta V. Managing Organisational Behaviour: Vol. Third edition. Laxmi Publications Pvt Ltd, 2018. 508 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2228685&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
2. Krīgers V. Komandas vadība. Rīga: DE NOVO, 2003. 128 lpp. [Rokasgrāmata 4]
3. Hellers R. Darba grupas vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 72 lpp.
4. Weiss J. W. Organizational Behavior and Change: Managing Diversity, Cross – Cultural Dynamics and Ethics. Minneapolis / St. Paul: West Publishing Company, 1996. 418 p.
5. Marcic D. Organizational Behavior: Experiences and Cases. 4th ed. Minneapolis / St. Paul: West Publishing Company, 1995. 449 p.
6. Nelson D. L., Quick J. C. Organizational Behavior: Foundations, Realities and Challenges. Minneapolis / St. Paul: West Publishing Company, 1994. 436 p.
7. Dayler R. The Basics of Organisational Behaviour and its Relation to Management, 2016. 62 p. Pieejams: https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Organisational-Behaviour-Course-Taster.pdf
8. Organization Theory and Behaviour, Study material, 2016, 186 p. Pieejams: http://www.universityofcalicut.info/SDE/I_MCom_Organizational_theory_and_behaviour_2016.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Organization Behaviour, Online ISSN: 1099-1379 Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991379
2. Journal of Organizational Behaviour Management. Online ISSN: 1540-8604 Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/worg20/current
3. Journal of Organizational Behaviour Research. ISSN:2528-9705 Pieejams: https://odad.org/en

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.