Kursa kods Soci5043

Kredītpunkti 6

Socioloģijas teorija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSocioloģijas teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināt maģistrantu izpratni par socioloģijas teorijas jēdzieniem un teorētiskajām koncepcijām, skaidrojot klasiskās socioloģijas saistību ar mūsdienu sabiedrības problemātiku. Studiju kursā tiek apgūts klasiskais un modernais teorētiskais skatījums uz sabiedrības struktūru, kultūru kā sociālu fenomenu, sociālo mijiedarbību, sociālo stratifikāciju un sociālo nevienlīdzību. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta sociālajiem institūtiem mūsdienu sabiedrībā (ģimenei, masu medijiem, ekonomikai un darba tirgum, politikai u.c.).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pārzina socioloģiskos jēdzienus par sabiedrības struktūru un sabiedrībā notiekošajiem procesiem; izprot socioloģijas zinātnes veidošanās vēsturiskos aspektus; pārzina klasiskās un modernās socioloģijas teorijas – kontroldarbs, patstāvīgie darbi, eksāmens.
Profesionālās prasmes: Spēj konstruktīvi izmantot socioloģijas terminoloģiju sociālo procesu analīzē; spēj identificēt un novērtēt sabiedrībā aktuālās problēmas un pielietot atbilstošas socioloģiskās koncepcijas to analīzei; spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot socioloģijas teorijas, lai izvērtētu sociālās pārmaiņas sabiedrībā – kontroldarbs, praktiskie darbi (grupu darbs, diskusijas), patstāvīgais darbs, eksāmens.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot un izpildīt uzdotos uzdevumus; demonstrē savstarpējas mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes; prot patstāvīgi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju par noteiktu tēmu; prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus, argumentēti atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem; spēj diskutēt un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem. – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi (diskusijas, grupu darbs).
Kompetence: spēj integrēt socioloģisko teoriju zināšanas sociālo procesu identificēšanā un analīzē; spēj izvērtēt socioloģisko pētījumu rezultātus atbilstoši apgūtajām teorētiskajām koncepcijām; spēj patstāvīgi izstrādāt inovatīvus risinājumus dažādām sociālām problēmām – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Socioloģija kā zinātne. Teorijas jēdziens. Svarīgāko socioloģisko paradigmu raksturojums (2 stundas)
2. Kultūras jēdziens socioloģijā. Socializācijas un internalizācijas jēdziens (2 stundas)
3. Sociālā struktūra un to veidojošie pamatelementi. Sabiedrība kā sistēma. Strukturālā funkcionālisma paradigma. Neofunkcionālisms (2 stundas)
4. Deviance un sociālā kontrole. Deviances teorijas. Anomija E.Dirkema un R.K.Mērtona interpretācijā (2 stundas)
5. Sociālā mijiedarbība. G. Zimmela un M. Vēbera klasiskās sociālās mijiedarbības pieejas. Simboliskā interakcionisma un apmaiņu teoriju perspektīva (2 stundas)
6. Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija. Sociālā mobilitāte (2 stundas)
7. Konfliktu pieeja socioloģijā. K. Marksa, M. Vēbera, R. Dārendorfa, L. Kozera, Frankfurtes skolas teorētiķu atziņas (2 stundas)
8. Sociālo tīklu teorija. Sociālais kapitāls. Rīcībspēja (2 stundas)
9. Ievads postmodernisma teorijās. Globalizācijas procesi (1 stunda)
10. Sociālās pārmaiņas un sabiedrības ilgtspēja (1 stunda)
11. Sociālie institūti I: Ģimene un laulība (1 stunda)
12. Sociālie institūti II: Ekonomika un darba tirgus (1 stunda)
13. Sociālie institūti III: Reliģija un izglītība (1 stunda)
14. Sociālie institūti IV: Vara, politika un valsts (1 stunda)
15. Sociālie institūti V: Masu mediji (1 stunda)
16. Sociālie institūti VI: Veselība un medicīna. Ķermeņa socioloģija (1 stunda)

Praktisko darbu saturs:
1. Socioloģijas kā zinātnes veidošanās un attīstība Latvijā, nākotnes izaicinājumi – diskusija seminārā (1 stunda).
2. Kultūras elementu konstruēšana sabiedrībā – gadījumu analīze, diskusija (2 stundas)
3. Sabiedrības kā sistēmas analīze – grupu darbs (2 stundas)
4. Sociālā mijiedarbība un tās nozīme reālajā un virtuālajā vidē – grupu darbs (2 stundas).
5. Sociālā nevienlīdzība un sociālā stratifikācija – problēmas un risinājumi – diskusija (2 stundas)
6. Sociālo konfliktu analīze mikro un makro perspektīvā – individuāls un grupu darbs (2 stundas)
7. Deviances izpausmes mūsdienu sabiedrībā. Socioloģiskie pētījumi par devianci Latvijā un pasaulē – grupu darbs un diskusija semināros (2 stundas).
8. Tīklošanās ikdienā un profesionālajā vidē – diskusija (1 stunda).
9. Socioloģijas teorijas jēdzieni - kontroldarbs (1 stunda).
10. Laulības un ģimenes institūtu transformācijas mūsdienu sabiedrībā – patstāvīgais darbs, prezentācija (1 stunda)
11. Ekonomikas un darba tirgus problemātika mūsdienu sabiedrībā - patstāvīgais darbs, prezentācija (1 stunda)
12. Reliģija un sekularizācija - patstāvīgais darbs, prezentācija (1 stunda)
13. Izglītības loma mūsdienu sabiedrībā. Aktuālie pētījumi izglītībā Latvijā - patstāvīgais darbs, prezentācija (1 stunda).
14. Politikas institūta socioloģiska analīze – patstāvīgais darbs, prezentācija (1 stunda)
15. Mediju loma sabiedriskā viedokļa veidošanā – patstāvīgais darbs, prezentācija (1 stunda)
16. Ķermeņa un veselības socioloģija - patstāvīgais darbs, prezentācija (1 stunda)
17. Pārmaiņas sabiedrībā un modernās organizācijās. Globālais un lokālais – diskusija (1 stunda)
18. Aktuālo sociālo kustību analīze – gadījumu analīze, diskusija (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāprezentē 2 patstāvīgie darbi, visiem praktiskajiem darbiem jābūt izpildītiem un kontroldarbam uzrakstītam. Kursa noslēgumā mutisks eksāmens. Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt izstrādātiem un prezentētiem 2 patstāvīgajiem darbiem (socioloģisko paradigmu analīze un sociālā institūta analīze). Kursa noslēgumā mutisks eksāmens.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma mutisks eksāmens – 40%, divi patstāvīgie darbi – 45%, kontroldarbs – 15%.

Obligātā literatūra

1. Dillon M. Introduction to sociological theory: theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2020. 530 p.
2. Bakari M. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p.
3. O`Byrne D. Introducing Sociological Theory. London: Routledge, 2013. 273 p.
4. Giddens A. Sociology. Cambridge: PolityPress, 2006. 1094 p.
5. Appelrouth S., Edles L.D. Classical and contemporary sociological theory: text and readings. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2008. 883 p.
6. Ballantine J.H., Roberts K.A. Our social world: introduction to sociology. 2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press, 2009. 582 p.
7. Cuff E.C. Perspectives in sociology. 5th ed. New York: Routledge, 2006. 422 p.
8. Hughes A.E. Understanding classical sociology: Marx, Weber, Durkheim. 2nd ed. London: Sage, 2003. 246 p.
9. Adler P.S. The Oxford handbook of sociology and organization studies: classical foundations. Oxford: Oxford University Press, 2009. 679 p.
10. Ritzer G. The Blackwell companion to major classical social theorists. Malden: Blackwell Publishing, 2007. 436 p.
11. Michalski J.H. Sociological Theory, Methods and Perspectives. New York: Nova, 2018. 249 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network. https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTg1NTE0NF9fQU41?sid=fc23d9f1-e6cf-4f53-892c-b37b558584ca@sessionmgr4007&vid=17&format=EB&lpid=lp_Coverback&rid=0
12. Segre S. Contemporary Sociological Thinkers and Theories. Farnham, Surrey: Routledge, 2014. 382 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network. https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=19&sid=fc23d9f1-e6cf-4f53-892c-b37b558584ca%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=797017&db=e000xww
13. The Blackwell encyclopedia of sociology /edited by George Ritzer. Malden, MA: Blackwell Publishing, c2007. 11 Vol. (cxxiv, 5650 p.): il. ISBN 9781405124331

Papildliteratūra

1. Angouri J. Culture, discourse, and the workplace. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2018. 229 p.
2. Luhman N. Organization and decision. Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press, 2018. 410 p. Nav LLU FB. Ir LNB
3. Simmel G., Blasi A.J., Jacobs A.K., Kanjirathinkal M. Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms. Brill, Leiden, Boston 2009. 698 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzEyNzI3X19BTg2?sid=7c86c731-9d17-46d8-8bc6-07d7c8db9f45@redis&vid=7&format=EB&rid=1
4. Paula L., Korpa V. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2011. 143 lpp.
5. Tisenkopfs T. Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.. 536 lpp.
6. Volkovs V. Socioloģijas teorijas: XIX gadsimts-XX gadsimta sākums: lekciju kurss. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2007. 204 lpp.
7. Gans H.J. Sociology and Social Policy: Essays on Community, Economy, and Society. Columbia University Press, New York. 2017. 259 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTYyODc4N19fQU41?sid=7c86c731-9d17-46d8-8bc6-07d7c8db9f45@redis&vid=11&format=EB&rid=34
8. Allan K. Contemporary social and sociological theory: visualizing social worlds. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2007. 455 p.
9. Turner, B. S. The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge University Press. 2006. 688 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjE3OTk3X19BTg2?sid=7c86c731-9d17-46d8-8bc6-07d7c8db9f45@redis&vid=15&format=EB&rid=104
10. Calhoun C. Contemporary sociological theory. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2007. 489 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Humanities and Social Sciences. Latvia. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia
2. The British Journal of Sociology. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14684446
3. European Journal of Social Theory. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/est
4. Code of Ethics (International Sociological Association). Pieejams: http://www.isa-sociology.org/en/about-isa/code-of-ethics/
5. Latvijas sociologu ētikas kodekss. Pieejams: http://sociologija.lv/etika-2/
6. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.