Kursa kods Soci5042

Kredītpunkti 6

Sociālā labklājība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Kurss sniedz padziļinātas zināšanas par sociālo labklājību un labklājības valsti; veido padziļinātu izpratni par labklājības un sociālās politikas saistību, sociālās politikas sfērām un sociālās politikas salīdzinošo analīzi, kā arī par sociālo darbu kā vienu no labklājības nodrošināšanas instrumentiem. Kursa gaitā studenti apgūst prasmes pielietot teorētiskās zināšanas konkrētu politiku un to ietekmējošo faktoru analīzē un kritiskā izvērtēšanā.
Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par sociālo labklājību, sociālo politiku, sociālo darbu, to savstarpējo saistību, svarīgākajiem sociālās politikas un sociālās labklājības sfēras izaicinājumiem mūsdienu sabiedrībā, kā arī spēju kritiski izvērtēt sociālās politikas sfēras, programmas un aktivitātes salīdzinošā perspektīvā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – parāda padziļinātas zināšanas par sociālo labklājību, sociālās politikas sfērām un pielietotajām metodēm, pārzina sociālās drošības būtību, izprot sociālā darba kā profesijas lomu sociālās labklājības sekmēšanā un nodrošināšanā (analītisks kopsavilkums, prezentācija, diskusijas, eksāmens).
Prasmes – spēj apgūtās teorētiskās zināšanas izmantot sociālās politikas sfēru analīzē un izvērtēšanā sociālās labklājības kontekstā. Spēj argumentēti diskutēt par sociālās labklājības un sociālās politikas aktuālajām problēmām, tās identificēt un piedāvāt iespējamos risinājumus (analītisks kopsavilkums, referāts, grupu darbs, diskusijas, prezentācija).
Kompetence – spēj patstāvīgi izvērtēt sociālās politikas programmas un aktivitātes salīdzinošā perspektīvā, kā arī analizēt sociālos procesus atbilstoši zinātniskās analīzes nosacījumiem (prezentācijas, referāts, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālā labklājība - 2 h
2. Labklājības valsts - 2 h
3. Sociālā politika - 3 h
4. Sociālās politikas salīdzinošā analīze - 2 h
5. Sociālās drošības jēdziens - Sociālās drošības sistēma Latvijā - 2 h
6. Sociālās apdrošināšanas sistēmas ES un Latvijā - 2 h
7. Sociālais darbs - 2 h
8. Pamatresursi, to lokalizācija un klasifikācija -1 h
9. Sociālās palīdzības sistēma - 3 h
10. Sociālo pakalpojumu sistēma - 2 h
11. Galvenās sociālās politikas sfēras (rīcībpolitikas) - 2 h
12. Ārējo faktoru ietekme uz sociālo labklājību - 1 h
Semināri (24 stundas):
1. Vajadzību analīze - 1 h
2. Nevienlīdzība un sabiedrības ilgtspējīga attīstība - 1 h
3. Sociālās politikas un ekonomikas savstarpējā saistība. Sociālās sfēras finansēšana - 2 h
4. Pensiju sistēma - 2 h
5. Problēmas un to risinājumu iespējas sociālās politikas kontekstā - 2 h
6. Sociālā darba institucionālā struktūra un loma sabiedrībā. Sociālais darbs lauku pašvaldībā - 2 h
7. Sociālais darbs ar grupām. Sociālais darbs ar kopienu (community work)- 2 h
8. Nabadzības mazināšanas un sociālās iekļaušanas politika. Nodarbinātības politika. Veselības aprūpes politika - 3 h
9. Mājokļa politika. Ģimenes politika. Dzimumu līdztiesības politika - 3 h
10. Pašvaldību loma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanā dažādām klientu grupām. Bēgļu integrācija un sociālā iekļaušana - 3 h
11. Veco cilvēku institucionālā un neinstitucionālā aprūpe Deinstitucionalizācija - 2 h
12. Demogrāfiskās situācijas un globalizācijas ietekme uz sociālo labklājību - 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens.
Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sagatavots referāts un prezentācijas par noteiktu tematu, iesniegti analītiski kopsavilkumi par uzdoto materiālu (iegūts sekmīgs novērtējums).

Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras apguve un gatavošanās semināriem.
Referāta izstrāde par izvēlēto sociālo politiku (3000 – 3500 vārdu, neskaitot pielikumus)
Prezentācija par izvēlēto sociālā darba problemātiku.
Analītiski kopsavilkumi (2) par uzdoto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgu atzīmi par eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
Referāts un prezentācija tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām.
Gala vērtējumu veido eksāmena (50%), prezentācijas (20%), referāta (20%) un analītisko kopsavilkumu(10%) atzīmes.

Obligātā literatūra

Esping-Andersen, G. (ed.). (2002). Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 244 p.
Gough I. (2013). Social policy regimes in the developing world. In: Kennett, Patricia, (ed.) A Handbook of comparative social policy. Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK, pp. 205-224.Pieejams:
https://eprints.lse.ac.uk/51023/1/Gough_social_policy_regimes_2013.pdf.
Pestieau P (2006). The welfare state in the European Union: economic and social perspectives. Oxford: Oxford University Press, 169 p.
Social Policy in the EU: state of pla.y(2018). Pieejams: www.etui.org› file18+Social+policy+in+EU+2018+ OSE+Web+version
Webb S. (2006). A. Social work in a risk society: social and political perspectives. New York: Palgrave Macmillan.278 p

Papildliteratūra

Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā. Zin. red. A. Zobena.(2018). LU Akadēmiskais apgāds.
Clasen J.(2006). Comparative Social Policy and the European Union. Pieejams: http://www.institute-of governance.org/__data/assets/pdf_file/0011/9020/SPtext2007.pdf
Coulshed V (2006).Management in social work . New York : Palgrave Macmillan,. 322 p.
Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model. (2009). Warsaw. Pieejams: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/06223.pdf
Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas. Zin. red. B. Bela. (2018). LU Akadēmiskais apgāds.

Periodika un citi informācijas avoti

European Commission. Social Protection Committee Annual Report. ISSN 2315-1552.
Labklājības ministrija. Nozares politika. Pieejams: http://lm.gov.lv/lv/
Labklājības ministrija. Sociālais darbs Latvijā. 2016/1-. Pieejams: http://lm.gov.lv/lv
Wiley Online Library. International Journal of Social Welfare. ISSN 1468-2397

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija"