Kursa kods Soci5041

Kredītpunkti 6

Sociālo pētījumu metodes

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

author pasn.

Lana Janmere

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci5032, Zinātniskā darba organizācija

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un paaugstināt studējošo kompetenci sociālo pētījumu plānošanā un īstenošanā.
Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes sociālo pētījumu plānošanā un īstenošanā, kas nepieciešamas turpmākajā profesionālajā darbībā sabiedrības pārvaldē, pētniecības organizācijās un jebkurā privātā sektora organizācijā, kur darba specifika saistīta ar sociālo problēmu, cilvēku uzvedības un viedokļu izpēti. Studenti gan teorētiski, gan praktiski apgūst nozīmīgākās metodes kvalitatīvajā un kvantitatīvajā pētnieciskajā pieejā, gūst priekšstatu par pētījuma datu apkopošanu, analīzi, interpretāciju. Studiju kursa praktiskās nodarbības ir vērstas uz konkrētu pētījuma metožu pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot sociālo pētījumu būtību, pārzina svarīgākās pētījumu metodes, pārzina pētījuma metodoloģijas veidošanas pamatprincipus – praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, eksāmens.
Profesionālās prasmes: spēj patstāvīgi izstrādāt pētījumu instrumentārijus kvantitatīvu un kvalitatīvu datu ieguvei un novērtēt to validitāti, spēj korekti pielietot izraudzītās pētījuma metodes, spēj apkopot, analizēt un interpretēt dažādus ar sociālo pētījumu metodēm iegūtus datus – patstāvīgie darbi.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot un izpildīt uzdotos uzdevumus, spēj sadarboties, iesaistīties diskusijā un pamatoti aizstāvēt savu viedokli – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
Kompetence: spēj patstāvīgi izstrādāt kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma programmu atbilstoši izvēlētajai sociālajai problēmai, spēj patstāvīgi risināt nestandarta situācijas organizāciju un sabiedrības pārvaldes jomā ar sociālo pētījumu metodoloģijas tehnikām – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālo pētījumu definējums, nošķīrums, izmantošanas perspektīvas. Kvantitatīvā pieeja sociālajos pētījumos, kvantitatīvu pētījumu tipi. Pētījuma programmas elementi (2 stundas)
2. Jēdzienu loģiskā analīze (1 stunda)
3. Mainīgo noteikšana un mērīšana (1 stunda)
4. Datu ieguves metode kvantitatīvā pētījumā – aptauja (2 stundas)
5. Datu ieguves metode kvantitatīvajā pētījumā – kontentanalīze (2 stundas)
6. Datu ieguves metode kvantitatīvajā pētījumā – novērojums (2 stunda)
7. Ģenerālkopas noteikšana un izlases veidošana pētījumos (1 stunda)
8. Datu ticamība kvantitatīvajos pētījumos (1 stunda)
9. Kvalitatīvā pieeja sociālajos pētījumos (1 stunda)
10. Kvalitatīvo pētījumu veidi (2 stundas)
11. Izlases veidošanas principi kvalitatīvajos pētījumos (1 stunda)
12. Novērošana un dokumentu analīze kā kvalitatīva pētījuma informācijas ieguves veids (2 stundas)
13. Intervija kā kvalitatīva pētījuma informācijas iegūšanas metode (2 stundas)
14. Fokusgrupu intervijas/ diskusijas (2 stunda)
15. Kvalitatīvo pētījumu informācijas apstrāde un analīze (2 stundas)

Praktisko darbu saturs:
1. Studiju kursa “Sociālo pētījumu metodes” apguvē izmantojamā literatūra, zinātnisko publikāciju apkopošana atbilstoši izvēlētajai izpētes problēmai (2 stundas).
2. Pētījuma programmas sagatavošana. Konceptualizācija un operacionalizācija. Mērķa, uzdevumu, objekta, priekšmeta, hipotēzes definēšana (4 stundas).
3. Dokumentu kvantitatīva kontentanalīze (3 stundas).
4. Aptaujas anketas sastādīšana (3 stundas).
5. Dokumentu kvalitatīva kontentanalīze – individuāls un grupu darbs (2 stundas).
6. Daļēji strukturēto interviju kodēšana un analīze – individuāls darbs seminārā (2 stundas).
7. Fokusgrupas intervija (3 stundas).
8. IT programmu izmantošana datu analīzē – darbs ar programmu nVivo (2 stundas).

9. Daļēji strukturētu interviju analīze - prezentācija (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studējošajiem jāizstrādā divi patstāvīgie darbi, kursa noslēgumā rakstisks eksāmens. Visiem praktiskajiem darbiem jābūt izpildītiem.
Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras analīze. Jābūt izstrādātiem un prezentētiem 2 patstāvīgajiem darbiem. Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma rakstisks eksāmens – 40%, divi patstāvīgie darbi – 60%.

Obligātā literatūra

1. Robson C., McCartan K. Real World Research: a Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. 4th edition. Chichester, West Sussex: Wiley, 2016. 533 p.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere (red.). Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
3. Neuman W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches: Seventh edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2014. 599 p. Available: http://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods_-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013.pdf.
4. Creswell J. W. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. 3d edition. Los Angeles: SAGE Publications, 2013. 448 p.
5. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles: Sage Publications, 2007. 431 p.
6. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2014. 304 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network. http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=
e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site
7. Bourke J., Kirby A., Doran J. (2016) Survey & questionnaire design: Collecting Primary Data to Answer Research Questions: eBook. Ireland: NuBooks, 2016. 47 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network. http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1460401&site=ehost-live&scope=site
8. Bell J., Waters S. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers: eBook. London: Open University Press, 2018. 344 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network. https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTM3OTQ2X19BTg2?sid=9ee78256-b8da-48a1-a009-39ee8a75c712@sessionmgr4008&vid=3&format=EB&rid=1
9. Bickman L, Debra J.R. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 2009, 662 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTg2Nzk5X19BTg2?sid=fc23d9f1-e6cf-4f53-892c-b37b558584ca@sessionmgr4007&vid=20&format=EB&lpid=lp_652&rid=6
10. Wagner C., Kawulich B., Garner M. Doing Social Research: A Global Context: eBook. Berkshire: McGrow Hill, 2012. 295 p. Retrieved from Google Scholar eBook via LLU Fundamental library network and university network. EBOOK: Doing Social Research: A Global Context - Claire Wagner, Barbara Kawulich, Mark Garner - Google Books

Papildliteratūra

1. Baxter P., Jack S. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. In: The Qualitative Report, No. 13(4), 2008, p. 544-559. Retrieved from: Pieejams: https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2
2. Content analysis: Four volume set. R. Franzosi (ed.). London ... (etc.): SAGE Publications, 2008. 696 p.
3. Krippendorff K.Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Fourth edition. SAGE Publications, 2018. 472 p.
4. Surveys from Start to Finish. M. Cole, L. Long (eds). Alexandria, Va: Association For Talent Development. 2016. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1280702&site=ehost-live&scope=site
5. Questionnaires: Four volume set. Bulmer, M. (ed.). London … (etc.): SAGE Publications, 2004.
6. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. Six edition. London... (etc.): Sage Publications, 2018. 696 p.
7. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (red.). Rīga: Raka, 2011. 284 lpp.

8. Kroplijs A., Raščevska M.Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs: 2. papild. izdevums. Rīga: Raka, 2010. 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Societies. European Sociological Association. Pieejams: http://www.europeansociology.org/index.php
2. International Journal of Social Research Methodology. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.