Kursa kods Soci5032

Kredītpunkti 2

Zinātniskā darba organizācija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt maģistrantus ar zinātniska darba specifiku sociālajās zinātnēs, zinātnisku publikāciju sagatavošanu un pētījuma rezultātu publiskošanu dažādās mērķauditorijās. Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par zinātniska darba izstrādes prasībām socioloģijā, sociālo pētījumu veidiem un to realizēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem (pētījumu plānošana un īstenošana), sadarbības veidošanu ar pētījumu pasūtītājiem, ētiskajiem aspektiem sociālajos pētījumos, zinātnisku publikāciju veidiem un to sagatavošanu, kā arī pētījumos iegūto rezultātu publiskošanu dažādās mērķa grupās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina zinātniska darba struktūru, pētījumu veidus un dizainus sociālajās zinātnēs (grupu darbs); zina pētījuma programmatiskās daļas elementu formulēšanas pamatprincipus atbilstoši pētījuma dizainam (1. patstāvīgais darbs); pārzina informācijas ieguves un datu bāzu izmantošanas iespējas pētnieciskā darba izstrādē (2. patstāvīgais darbs); pārzina zinātniska darba izstrādes posmus (2. patstāvīgais darbs).
Prasmes. Prasme definēt pētījuma problēmu, pētījuma novitāti un programmatiskās daļas elementus; prasmes izvēlēties atbilstošas teorētiskās koncepcijas, strādāt ar zinātnisko literatūru; prasme plānot un organizēt socioloģisku pētījumu; spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus, prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus (patstāvīgie darbi, prezentācija).
Kompetence. Spēja identificēt un definēt zinātniska darba pētījuma problēmu un teorētiski pamatot tās izpēti (1. patstāvīgais darbs); spēja veidot sadarbību ar pētījuma pasūtītāju un realizēt socioloģisku pētījumu atbilstoši profesionālās ētikas principiem (patstāvīgie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātniska darba būtība un zinātniskuma kritēriji sociālajās zinātnēs. (2 stundas)
2. Zinātnisks pētījums un tā galvenie posmi. (2 stundas)
3. Pētījuma programma. (1 stunda)
4. Zinātniska darba teorētiskā pamatojuma izstrāde. (1 stunda)
5. Empīriskā pētījuma metodoloģijas apraksts zinātniskā darbā. (1 stunda)
6. Zinātniska pētījuma empīriskās daļas izstrāde. (1 stunda)
7. Informācijas avoti un datu bāzes. (1 stunda)
8. Pētījuma rezultātu publiskošana. (2 stundas)
9. Pētnieka un pētījuma pasūtītāja sadarbības aspekti. (1 stunda)
Semināra nodarbību tēmas (12 stundas)
1. Starpdisciplinaritāte un daudzdisciplinaritāte mūsdienu pētījumos. (1 stunda)
2. Pētnieku ētikas kodeksu salīdzinājums. (1 stunda)
3. Grupu darbs: Pētījuma dizaini un pētījumu stratēģijas. (2 stundas)
4. Zinātniska darba temata izvēle socioloģijā: pētījuma problēmas identificēšana un temata formulēšana. (1 stunda)
5. 1. patstāvīgais darbs: Pētījuma programmas izveide. (2 stundas)
6. Teorijas un empīrijas sasaiste zinātniskā darbā. (1 stunda)
7. Zinātniska raksta struktūra. (1 stunda)
8. Pētījuma rezultātu publiskošana: stenda referāta izveide un prezentēšana. (1 stunda)

9. 2. patstāvīgais darbs: Literatūras pārskatu prezentācijas. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par tēmām: 1) Pētījuma programmas izveide (1. patstāvīgais darbs – 10%), 2) Pētījuma dizaini un pētījumu stratēģijas (grupu darbs – 20%), 3) Stenda referāts (prezentācija - 30%), 4) Literatūras pārskata sagatavošana par iepriekš saskaņotu tematu (2. patstāvīgais darbs un tā prezentācija – 40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistranti izstrādā patstāvīgos darbus, veic literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrantiem jāizstrādā 1. patstāvīgais darbs (10%), viens grupu darbs (20%), jāsagatavo stenda referāts (30%), jāsagatavo 2. patstāvīgais darbs - literatūras pārskats (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Creswell J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA etc.: Sage Publications, 2003. 246 p.
2. David M., Sutton C.D. Social Research. The Basics. London: Sage Publications, 2004. 385 p.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
4. Lebrun J.L. Scientific Writing: A Reader and Writer’s Guide. London, Singapore: World Scientific Publishing Co, 2007. Pieejams: http://sina.sharif.edu/~hatef/files/Scientific%20Writing-%20A%20Reader%20and%20Writer%E2%80%99s%20Guide%20-%209812701443.pdf
5. Luke S. Academic Writing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2013, 132 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=816736&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C
6. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere zin. red. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
7. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
8. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.

9. Woodfield K. The Ethics of Online Research. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited (Advances in Research Ethics and Integrity), 2018. 268 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1577428&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_1

Papildliteratūra

1. Mack A.C. How to Write a Good Scientific Paper. Bellingham, Washington: SPIE Press, 2018. 124 p. Pieejams: https://spie.org/samples/9781510619142.pdf
2. Kroplijs A.. Raščevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka, 2004. 178 lpp.
3. Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās
vadlīnijas. Uzziņu izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 161 lpp. Pieejams: https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/9789934224324_Akademiska-godiguma-terminu-vardnica_visparejas-vadlinijas_PDF-1.pdf
4. Toepoel V. Doing Surveys Online. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications. 2015. 280 p.

5. The SAGE handbook of survey methodology. C. Wolf, D. Joye, W.T. Smith, Y. Fu Eds. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2016. 740 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Humanities and Social Sciences: Latvia. Riga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/402
2. Latvijas Universitātes Raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1887
3. LLU sociālās zinātnes. Pieejams: http://socialsciences.llu.lv/en
4. The British Journal of Sociology. Online ISSN:1468-4446. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14684446
5. Citing & Referencing: Vancouver Style. Pieejams: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf
6. Harvard Referencing: Guide. Pieejams: http://www.citethisforme.com/harvard-referencing
7. Frequently Asked Questions About Sixth Edition APA Style. Pieejams: http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”