Kursa kods Soci4008

Kredītpunkti 4.50

Datu ieguve un apstrāde

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums01.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Priekšzināšanas

Psih2037, Sociālā psiholoģija

Aizstātais kurss

SociB001 [GSOCB001] Datu ieguve un apstrāde

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst zinātniskās izpētes pamatprincipus, veido zināšanas par pētījumu ētiku un datu ieguves un apstrādes principiem un pilnveido datu vākšanas, apstrādes un interpretācijas prasmes, pamatojoties uz izpratni par sabiedrības struktūru un tās attīstības likumsakarībām, sabiedrības un tajā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem, un attīsta profesionālo kultūru, un attīsta spēju orientēties problēmsituācijās un pieņemt argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus un starpdisciplināru zināšanu nepieciešamību dažādu jomu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot sabiedrības struktūru, funkcionēšanas un attīstības likumsakarības – kontroldarbs.
2. Spēj noteikt un izvērtēt iespējamās pētījuma problēmas, izprot pētījumu dizainus un spēj raksturot datu vākšanas un apstrādes metodes – 2. patstāvīgā darba prezentācija.
3. Prot strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm, kritiski izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus apgūstamās specialitātes kontekstā, izmantot zināšanas par sociālajiem procesiem, lai iesaistītos sabiedrības sociālajās norisēs – grupu darba prezentācija.
4. Prot formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētījuma problēmu, prot izvēlēties pētījuma dizainu un atbilstošas datu vākšanas un apstrādes metodes, prot izskaidrot datu apstrādes rezultātus un formulēt secinājumus – 2. patstāvīgā darba prezentācija.
5. Spēj orientēties problēmsituācijās un pieņemt lēmumus, izmantojot zināšanas par sociālajiem procesiem – 1. patstāvīgā darba prezentācija;
6. Spēj veikt, noformēt un publiskot pētījumu un kritiski vērtēt un izmantot citu pētījumu rezultātus – 2. patstāvīgā darba prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Sabiedrības attīstība un sociālās izmaiņas. Ilgtspējīga attīstība – 4 h
Grupu darba prezentācija
2. Socializācija. Sociālā uzvedība, deviance un sociālā kontrole – 2 h
3. Sociālā mijiedarbība, sociālie statusi un sociālās lomas sabiedrībā – 2 h
4. Sociālās grupas un organizācijas. Sociālie institūti, to veidi un nozīme sociālajā sistēmā – 4 h 1.pastāvīgā darba prezentācija
5. Sociālā stratifikācijas un mobilitātes procesi sabiedrībā – 2 h
6. Kultūra un identitāte socioloģijas skatījumā – 2 h
Kontroldarbs par 1. – 6. tēmu.
7 Sociālekonomisko procesu pētījumi dizainera darbā: pieejas, veidi un virzieni. – 3 h
8. Pētījumu posmi: problēmu noteikšana, pētījumu plānošana, datu ieguve un apstrāde, ziņojums par rezultātiem – 3 h
9. Pētījuma jautājumi dažādu virzienu tirgvedības pētījumos. Pētījuma problēmas pārveidošana pētījuma iecerē – 3 h
10. Pētījuma jautājumu un hipotēžu izvēle un formulēšana – 3 h
11. Datu ieguve. Datu veidi. Mērījumu skalas – 3 h
12. Pētījuma izlases (paraugkopas, iztvēruma kopas) izvēles metodes – 4 h
2. patstāvīgā darba 1.–5. daļas prezentācija
13. Datu apkopošana, derīguma pārbaude, apstrāde (aprakstošā statistika). Diagrammas un tabulas– 4 h
14. Datu apstrāde (secinošā statistika). Statistisko hipotēžu pārbaude – 2 h
15. Datorprogrammu Microsoft Excel, SPSS, R un tiešsaistes datorprogrammu izmantošana datu apstrādē – 4 h
2. patstāvīgā darba 6. un 7. daļas prezentācija
16. Datu interpretēšana un prezentācija. Zinātniskās publikācijas – 4 h
2. patstāvīgā darba 8. daļas prezentācija

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus.
Visiem kontroldarbiem, grupu darbiem un patstāvīgajiem/ mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa laikā studenti - individuāli un grupās - patstāvīgi gatavojas semināriem, strādājot ar dažādiem informācijas avotiem, lai sagatavotos diskusijām seminārā par sabiedrības attīstības tendencēm, kā arī izmantojot zināšanas par sociālajiem procesiem, veic semināru uzdevumus.
1.pastāvīgais darbs. Studenti sagatavo prezentāciju (Microsoft PowerPoint) par docētāja uzdoto tēmu, saistībā ar sociālajiem procesiem, ilgtspējīgas attīstības un citiem jautājumiem apgūstamās specialitātes kontekstā.
2. patstāvīgais darbs. Studenti individuāli veic pētījumu un atspoguļo pētījuma gaitu Microsoft PowerPoint prezentācijā. 2. patstāvīgais darbs sastāv no 8 daļām; studenti papildina prezentāciju kursa apguves laikā un prezentē atbilstoši kursa plānam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarba, grupu darba un patstāvīgo /mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Gala novērtējumu veido 1) kontroldarbs – 10 punkti; 2) semināros (t.sk. grupu darbā) un patstāvīgā darba daļu aizstāvēšanā saņemto vērtējumu (max 10 punkti par katru daļu) summa. Studiju kursā iegūtā punktu summa (max 150), dalot ar 15, veido studiju kursa noslēguma vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Dillon M. Introduction to sociological theory: theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2016. 565 p.
2. Pētniecība: teorija un prakse. K. Mārtinsones, A. Piperes, D. Kamerādes zin. red. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
3. Paula L., Korpa V. Socioloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp.
4.Robson C., McCartan. Real World Research. 4th ed. London: John Wiley&Sons, 2016. 533 p.
5.Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-Chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications, 2016. 716 p.
6. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. Kr. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
7. Adams J., Khan H.T. A., Raeside R. Research Methods for Business and Social Science Students. Los Angeles [u.c. : Sage, 2014. 290 p. E-grāmata pieejama LLU tīklā ar LLU IS parolēm EBSCO E-book Academic Collection
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=784882&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Giddens E. Politics, sociology and social theory: encounters with classical and contemporary social thought. Cambridge: Polity Press, 1995. 304 p. 2. Bruce S., Yearley S. The Sage Dictionary of sociology. London: Sage Publications, 2006. 328 p.
3. Contemporary sociological theory. Ed. by C. Calhoun. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007. 489 p. Sociological Theory Reader; vol. 2.
4.Tisenkopfs T. Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 536 lpp.
5.Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere zin. red. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Educational portal "Research Methodology" [tiešsaiste] [skatīts 30.09.2020.]. Pieejams: http://research-methodology.net/
2. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze [tiešsaiste] [skatīts 30.09.2020.]. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/
3.Humanities and Social Sciences. Latvia [tiešsaiste] [skatīts 30.09.2020.]. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”.