Kursa kods Soci4006

Kredītpunkti 3

Darba socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Soci1013, Kopienu attīstība

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot zināšanas un izpratni par darba socioloģiju kā vienu no socioloģijas nozarēm, spēju pielietot jēdzienus un teorētiskās pieejas darba tirgus izaicinājumu analizēšanai. Studiju kursā apskata darba tirgus procesus, attīstības aspektus un izmaiņas dažādu faktoru ietekmē. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par darba procesa analīzes teorijām un pieejām un darba sociālajiem aspektiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Izpratne un zināšanas par darba socioloģijas jēdzieniem, darba socioloģijas būtību, darba veidiem, profesionālo socioloģiju un nodarbinātību (1. kontroldarbs, pašpārbaudes testi); zināšanas par darba procesa analīzes teorijām, pētījumu atziņām par darba tirgus un nodarbinātības jomām (2. kontroldarbs, pašpārbaudes testi).
Prasmes. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par darba socioloģiju kā vienu no socioloģijas nozarēm, ir priekšstats par darba tirgu kā specifiska mehānisma uzbūvi un tā izmaiņām (1.diskusija); orientējas pārskatos un statistikas datos par situāciju darba tirgū Latvijā un Eiropas Savienībā, izprot starptautisko organizāciju (OECD un Starptautiskās Darba organizācijas) lomu (2. diskusija); spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus (kontroldarbi, diskusijas semināros); spēj pastāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju referāta izstrādei, prot strukturēt un noformēt referātu (kontroldarbi, referāts); spēj attīstīt sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes (kontroldarbi, diskusijas semināros); spēj prezentēt pētījuma rezultātus (prezentācija, referāts).
Kompetence. Spēj izvērtēt darba tirgus tendences un problēmsituācijas, pielietot zināšanas un prasmes ar darba tirgus tematiku saistīt jautājumu analizēšanā (kontroldarbi, prezentācija, referāts).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs (16 stundas)
1. Darba socioloģija kā viena no socioloģijas nozarēm. - 1 stunda
2. Darba jēdziens socioloģijā. - 1 stunda
3. Jēdzienu – karjera, profesija, nodarbošanās izpratne. - 1 stunda
4. Dzīves cikli. Profesionālais cikls. - 1 stunda
5. Nodarbinātība un darba tirgus. - 1 stunda
6. Nodarbinātības veidi. - 2 stundas
7. Bezdarbs socioloģisko teoriju skatījumā. - 1 stunda
8. Tehnoloģiju ietekme uz darba organizāciju, darbinieku uzvedību un attieksmi pret darbu. - 1 stunda
9. Darba elastības un postfordisma teorijas. - 1 stunda
10. Darba dzīves kvalitāte. - 1 stunda
11. Sadarbība un konflikti darbā socioloģisko perspektīvu skatījumā. - 1 stunda
12. Sociālā dialoga mehānisms Latvijā. - 1 stunda
13. Nodarbošanās veida ietekme uz brīvo laiku. - 1 stunda
14. Aktuālie jautājumi par darbu un darba tirgu Latvijā un pasaulē. - 2 stundas
Semināru un praktisko nodarbību tēmu saraksts (16 stundas)
1. Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums. Darbaspēka piedāvājums un demogrāfiskie faktori. Darba socioloģijas jēdziens, darba socioloģijas būtība, darba veidi. 1. kontroldarbs. - 2 stundas
2. Darba procesa analīzes teorijas, pētījumu atziņas par darba tirgus un nodarbinātības jomām. Darba tirgus prognozēšanas nozīme. 2. kontroldarbs. - 2 stundas
3. Profesiju socioloģija un nodarbinātība. Darba ņēmēju kvalifikācija, izglītība un prasmes. - 2 stundas
4. Darba ietekme uz citām dzīves sfērām. Bezdarba problēmas dažādu socioloģisko teoriju skatījumā. - 2 stundas
5. Tāldarba, virtuālā darba un attālinātā darba loma. - 2 stundas
6. Darba socioloģija kā viena no socioloģijas nozarēm. Darba tirgus uzbūve un izmaiņas dažādu faktoru ietekmē. 1.diskusija. - 2 stundas
7. Pētījumu un statistikas dati par situāciju darba tirgū Latvijā un Eiropas Savienībā. Starptautisko organizāciju (OECD un Starptautiskās Darba organizācijas) loma. Sociālā dialoga mehānisms Latvijā. 2.diskusija. - 2 stundas

8. Darbaspēka migrācijas attīstības tendences. Darbaspēka apsekojumi kā specifisks informācijas iegūšanas veids un tā izmantošanas iespējas. Referāts, prezentācija. - 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par šādām tēmām un uzdevumiem: 1) Darba socioloģijas jēdziens, darba socioloģijas būtība, darba veidi (1. kontroldarbs - 20%); 2) Darba procesa analīzes teorijas, pētījumu atziņas par darba tirgus un nodarbinātības jomām (2. kontroldarbs – 20%); 3 Darba socioloģija kā viena no socioloģijas nozarēm. Darba tirgus uzbūve un izmaiņas dažādu faktoru ietekmē (1. diskusija - 10%); 4) Analīze un statistikas dati par situāciju darba tirgū Latvijā un Eiropas Savienībā. Starptautisko organizāciju (OECD un Starptautiskās Darba organizācijas) loma (2. diskusija – 10%); 5) Referāta sagatavošana par darbaspēka migrācijas attīstības tendencēm (referāts un tā prezentācija – 40%); 6) pašpārbaudes testi par visām tēmām (tālmācības studentiem).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, referāta un prezentācijas sagatavošana, gatavošanās diskusijām un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavojas divām diskusijām (20%), sekmīgi jāuzraksta divi kontroldarbi (40%), jāuzraksta un jāprezentē referāts (40%), tālmācības studentiem jānokārto pašpārbaudes testi. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Blyton P., Jenkins L. Key Concepts in Work. London: SAGE Publications, 2007. 257 p. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=11&sid=74c37f10-ec7b-48ca-8ff3-28a4f28441e1%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=258440&db=e000xww
2. Smith V. Sociology of Work: An Encyclopedia. California: SAGE Publications. 2013. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=4&sid=74c37f10-ec7b-48ca-8ff3-28a4f28441e1%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=719558&db=e000xww
3. Grafton T. E. Career Development Across the Lifespan: Counseling for Community, Schools, Higher Education, and Beyond (2nd Edition). 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=10&sid=74c37f10-ec7b-48ca-8ff3-28a4f28441e1%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2165513&db=e000xww
4. Cimdiņa A. Raubiško I. Cilvēks un darbs Latvijas laukos. Sociālantropoloģisks skatījums. Rīga: Zinātne, 2012. 195.lpp. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1323
5. Edgell S. The Sociology of Work. Continuity and Change in paid and unpaid work. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2006. 244 p.
6. Gagne M. The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory. Edited by Stephen Ackroyd. Oxford: Oxford University Press, 2014. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=13&sid=74c37f10-ec7b-48ca-8ff3-28a4f28441e1%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=777468&db=e000xww https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199299249.001.0001/oxfordhb-9780199299249
7. Sweet S.A. Changing Contours of Work: Jobs and Opportunities in the New Economy. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2008. 239 p.Poschen P. Decent Work, Green Jobs and the Sustainable Economy. Geneva: ILO. 2015. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=26&sid=74c37f10-ec7b-48ca-8ff3-28a4f28441e1%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1021636&db=e000xww
8. Watson T.J. Sociology, Work and Industry. London; New York: Routledge, 2003. 310 p. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/54555/1/17.Tony%20J.%20Watson.pdf

Papildliteratūra

1. Sauka A., Putniņš T. Ēnu ekonomikas indekss. Baltijas valstis. Pētījums. Rīga: Stockholm School of Economics in Riga, 2020. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2021-06/SSERiga_Enu_ekonomikas_indekss_2009-2020_1.pdf
2. Handbook on the Shadow Economy. Edited by Friedrich Schneider. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2011. 522p. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://catalogue.nla.gov.au/Record/5720545
3. Auster C. The Sociology of Work: Concepts and cases. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1996. 456p. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.jstor.org/stable/1319128
4. The Work and Family Handbook: multi-disciplinary perspectives, methods, and approaches. Edited by Marcie Pitt-Catsouphes, Ellen Ernst Kossek, Stephen Sweet. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. 788p.
5. Campegmini Research Institute. Virtual Organizations Need Real Leadership: COVID-19 and the Virtual Operating Model. 2020 [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.capgemini.com/in-en/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/COVID-19-Remote-Workforce_20200327_V04-4.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. OECD iLibrary. Employment. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.oecd-ilibrary.org/employment;jsessionid=7n1mp01549siq.x-oecd-live-02
2. Work and Occupations. An International Sociological Journal. Published by Sage Publications. ISSN (electronic): [Tiešsaiste].Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/wox
3. Books, Journals, Articles. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.questia.com/library/sociology-and-anthropology/labor-and-work/sociology-of-work.jsp

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”