Kursa kods Soci4004

Kredītpunkti 15

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir bakalaura studiju programmas noslēguma darbs, lai iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā. Tas ir studenta patstāvīgi veikts empīrisks pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu un metodisko prasmju apguvi organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā studiju programmas noteiktajā apjomā. Bakalaura darba izstrādes process apliecina studējošā spēju integrēt teorētisko studiju kursu laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences empīriskā pētījumā par sabiedrībā vai organizācijā aktuālām problēmām un jautājumiem. Izstrādājot bakalaura darbu, students parāda prasmi loģiski, kritiski un radoši domāt, konceptuāli izmantot savas teorētiskās zināšanas socioloģijā un praktiskās pētniecības iemaņas, atlasot, sistematizējot, analizējot un interpretējot datus, izmantojot atbilstošas socioloģisko pētījumu metodes, formulēt secinājumus un priekšlikumus, pamatojoties uz veikto empīrisko pētījumu, izmantojot studiju laikā gūtās zināšanas.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – praktiski, pielietojot fundamentālās un teorētiskās zināšanas organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā, veikt patstāvīgu empīrisku pētījumu, tādejādi parādot zināšanas, prasmes un kompetenci patstāvīgi risināt sabiedrībā vai organizācijās aktuālas problēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas Pārzina dažādu socioloģijas jēdzienu konceptualizāciju, kā arī orientējas organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas klasiskajās un mūsdienu teorijās. Zināšanas un izpratne par socioloģiska pētījuma organizēšanu sabiedrības un organizāciju aktuālo procesu izpētē. Pārzina empīriskās pētniecības būtību, socioloģisko pētījumu datu apstrādes un analīzes metodes (Bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana).
Prasmes: Spēj loģiski, kritiski un radoši domāt, konceptuāli izmantot savas teorētiskās zināšanas socioloģijā. Spēj patstāvīgi izvēlēties un izvirzīt sociālās izpētes problēmas, kā arī spēj izstrādāt tām atbilstošu socioloģiska pētījuma dizainu un to realizēt. Prot iegūt, apkopot, apstrādāt, analizēt un interpretēt pētījumā iegūtos datus, ievērojot profesionālās ētikas principus. Prot formulēt pamatotus, loģiskus secinājumus, kas izriet no empīriskā pētījuma un formulēt reālus priekšlikumus identificēto problēmu risināšanai. Prot prezentēt pētījuma rezultātus, argumentēti diskutēt par iegūtiem pētījuma rezultātiem. Prot atbildīgi plānot laiku, lai iekļautos darbam noteiktajos termiņos. Prot patstāvīgi iegūt, apstrādāt un analizēt informāciju par noteiktu tēmu. Prot prezentēt un argumentēti izskaidrot citiem sava darba rezultātus (Bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana).
Kompetence: Spēj radoši un patstāvīgi izstrādāt socioloģiska pētījuma teorētisko un metodoloģisko ietvaru, veikt empīrisku izpēti, kā arī kritiski analizēt un sintezēt teorētiskās atziņas un pētījumā iegūtos rezultātus. Spēj integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas un veikt empīrisku izpēti atbilstoši socioloģijas pētījumu metožu un profesionālās ētikas principiem. Spēj novērtēt pētījuma rezultātu iespējamo ietekmi uz pētāmo organizāciju (vai sabiedrību kopumā) (Bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Iepazīšanās ar metodiskajiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
2. Bakalaura darba pētījuma dizaina izveide.
3. Bakalaura darba teorētiskās daļas izstrāde.
4. Bakalaura darba metodoloģijas izstrāde.
5. Empīrisko datu ieguve.
6. Empīrisko nodaļu izstrāde.
7. Bakalaura darba secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
8. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana.
9. Bakalaura darba pilnveidošana un bakalaura darba iesniegšana institūtā recenzēšanai.
10. Bakalaura darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Valsts eksāmenu komisija

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt sekmīgi apgūtiem visiem studiju programmas studiju kursiem.
Bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums 10 ballu skalā
Students sekmīgi aizstāvējis darbu, ja tā vērtējums Valsts eksāmenu komisijā ir vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji).

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Ballantine J.H., Roberts K.A. Our Social World: Introduction to Sociology. 2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press, 2009. 582 p.
3. Dillon M. Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts, and their Applicability to the Twenty-first Century. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2014. 565 p.
4. Robson C., McCartan. Real World Research. 4th ed. London: John Wiley&Sons, 2016, p. 533.
5. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-Chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications, 2016. 716 p.
6. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Mārtinsone K., Pipere A. (red.). Rīga: RSU, 2021. 607. lpp.
7. Bell J., Waters S. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers: eBook. London: Open University Press, 2018. 344 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network. https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTM3OTQ2X19BTg2?sid=9ee78256-b8da-48a1-a009-39ee8a75c712@sessionmgr4008&vid=3&format=EB&rid=1
8. Seville E. Resilient Organizations: How to Survive, Thrive and Create Opportunities through Crisis and Change. Kogan Page, 2016. 185 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0MDYwNjlfX0FO0?sid=625eac34-a90d-45ec-b1ce-bed3d808be01@redis&vid=8&format=EB&rid=11
9. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
10. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2014. 304 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=
e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. The Sage Handbook of Social Research Methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. SAGE Publications, 2008, p. 631.
2. Creswell, J. W. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th ed. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2014. 342 p. Pieejams: elektroniski http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf
3. Payne G., Payne J. Key Concepts in Social Research. Sage Publications, 2004. 242 p.
4. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. Six edition. London... (etc.): Sage Publications, 2018. 696 p.
5. King B., Felin T., Whetten D.A. Studying Differences between Organizations: Comparative Approaches to Organizational Research. Emerald Group Publishing Limited. 2009. 270 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI4NzcwN19fQU41?sid=625eac34-a90d-45ec-b1ce-bed3d808be01@redis&vid=11&format=EB&rid=1
6. Adler P.S. (ed.) The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations. Oxford : Oxford University Press, 2009. 660p.
7. Neuman, W.L. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2011. 631 p.
8. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. papild. izd. Rīga: RaKa. 2010. 190 lpp.
9. Lebrun J.L. Scientific Writing: A Reader and Writer’s Guide. World Scientific, 2007. 210 p. Pieejams:http://sina.sharif.edu/~hatef/files/Scientific%20Writing-%20A%20Reader%20and%20Writer%E2%80%99s%20Guide%20-%209812701443.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Educational portal "Research Methodology" [tiešsaiste]. Pieejams: http://research-methodology.net/
2. Humanities and Social Sciences. Latvia [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/
3. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
4. International Journal of Social Research Methodology [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20
5. Latvijas sociologu ētikas kodekss [tiešsaiste]. Pieejams: http://sociologija.lv/etika-2/
6. Code of Ethics (International Sociological Association) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.isa-sociology.org/en/about-isa/code-of-ethics/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”