Kursa kods Soci3001

Kredītpunkti 6

Organizāciju un grupu socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

VadZ3015, Menedžments

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par organizāciju būtību un nozīmi sabiedrībā, to iekšējo un ārējo vidi, iepazīstas ar grupu un komandu veidošanās un funkcionēšanas nosacījumiem, lomu sadali grupās. Tiek sniegts priekšstats par organizāciju klasiskajām teorijām un analīzes pieejām. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta sinerģijas un organizāciju efekta fenomenam, organizācijas dzīves cikla pieejas būtībai un nozīmei. Tiek analizēti procesi un norises organizācijās, organizāciju deviances un patoloģijas būtība, patoloģiju ārstēšanas līdzekļi un deviances novēršanas iespējas. Tiek apskatīti pārmaiņu veidi organizācijās, pārmaiņu etapu identificēšana un to specifika organizācijās, analizēta pretestība pārmaiņām, tās pārvarēšanas iespējas, organizāciju sociālās atbildības būtība.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – iepazīstināt studentus ar teorētiskajām nostādnēm par organizācijām un grupām kā specifisku sociālu veidojumu, veidojot organizāciju iekšējās vides un procesu analīzes praktiskās iemaņas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zināšanas un izpratne par organizāciju būtību, to daudzveidību un tipoloģizēšanas iespējām.- Eksāmens, patstāvīgais darbs.
2. Izpratne par organizāciju iekšējo vidi, tās funkcionēšanas nosacījumiem.- 1.kontroldarbs.
3. Izpratne par procesiem organizācijās, organizāciju devianci un patoloģiju.- 2.kontroldarbs.
4. Zināšanas par grupām un komandām organizācijās, to tipoloģiju, funkcijām, efektīvas grupas pazīmēm.- Diskusijas semināros.
Profesionālās prasmes
1. Spēj argumentēti izskaidrot sinerģijas būtību un diskutēt par tās izpausmes formām.- Diskusijas semināros, grupu darbi.
2. Spēj patstāvīgi veikt organizācijas iekšējās vides elementu analīzi, izmantojot teorētiskās zināšanas un atbilstošus datus.- Diskusijas semināros, grupu darbi.
3. Spēj identificēt dažādus kultūras tipus konkrētās organizācijās.- Diskusijas semināros, grupu darbi.
4. Spēj saskatīt organizāciju deviances un patoloģijas izpausmes un piedāvāt to novēršanas iespējas.- Diskusijas semināros, grupu darbi.
Vispārīgās prasmes
1. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus.- Patstāvīgais darbs.
2. Spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju esejas izstrādei, prot strukturēt un noformēt argumentētu eseju.- Patstāvīgais darbs.
3. Spēj attīstīt sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes.- Diskusijas un grupu darbi semināros.
4. Spēj prezentēt veikto pētījumu rezultātus.- Grupu darbi semināros.
Kompetence
1. Izmanto teorētiskās zināšanas, lai identificētu un analizētu organizāciju attīstības problēmas.- Semināri.
2. Spēj integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas, lai analizētu organizācijas iekšējo un ārējo vidi, procesus un norises organizācijā.- Eksāmens, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Organizāciju socioloģija kā viena no socioloģijas nozarēm, tās saistība ar citām zinātnēm. (4stundas)
2. Organizācijas jēdziens socioloģijā. Organizāciju tipoloģija. (4stundas)
3. Organizāciju sabiedriskais nozīmīgums. Sinerģija. (4stundas)
4. Pārskats par organizāciju teorijām: rašanās, attīstība, virzieni un autori. (4stundas)
5. Organizāciju struktūrelementi. Organizācijas dizains. (4stundas)
6. Organizāciju un korporatīvā kultūra. (4stundas)
1.kontroldarbs: Organizācijas iekšējā vide. (1stunda)
7. Organizācijas ārējās vides būtība un nozīme. Organizācijas un globalizācija. (4stundas)
8. Procesi un norises organizācijā. Organizācijas attīstība. Organizācijas dzīves cikls. (4stundas)
9. Organizāciju deviance, patoloģija un slimības. (4stundas)
10. Vara un autoritāte. Vadītāja un līdera faktors grupās un organizācijās. (4stundas)
11. Birokrātija, postbirokrātija un debirokrātija. (4stundas)
12. Komunikācija organizācijā. (4stundas)
13. Organizāciju sociālā atbildība. (4stundas)
2.kontroldarbs: Procesi un norises organizācijā. (1stunda)
14. Grupas un komandas organizācijās un ārpus tām. (4stundas)
15. Organizāciju pārmaiņu virzieni. Postmodernas organizācijas. (4stundas)
16. Organizāciju nākotne: dažādi diskursi un debates. (2stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens kursa noslēgumā. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem un uzrakstītai argumentētai esejai.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs: argumentēta eseja. Eseju tematika tiek noteikta ievadnodarbības laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa noslēgumā rakstisks eksāmens. Studiju kursa vērtējums veidojas no eksāmena (40%), divu kontroldarbu (40%), argumentētās esejas (10%) un aktivitātes semināru nodarbībās (10%) summas.

Obligātā literatūra

1. Handel J.M. (ed) The Sociology of Organizations: Classic, Contemporary and Critical Readings. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. 540 p.
2. Adler P.S. (ed.) The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations. Oxford University Press, 2009. 660p.
3. Buchanan D.A., Huczynski A.A. Organizational Behaviour. 9th ed. London, New York: Pearson, 2017. 813 p. Pieejams: https://pdfroom.com/books/organizational-behaviour-9th-edition/JZOgZj7agkb
4. Champoux J.E. Organizational Behaviour: Integrating Individuals, Groups, and Organizations. 4th ed. New York, London: Routledge, 2011. 525 p. Pieejams: http://197.156.112.159/bitstream/handle/123456789/1432/Organizational-Behavior-Joseph-E.-Champoux-2010%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. - Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.

Papildliteratūra

1. Barrets R. Vērtīborientētas organizācijas izveide: visas sistēmas kultūras transformācijas koncepcija. Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2008. 227 lpp.
2. Daft R. Organization Theory and Design. 10th ed. USA: Thomson South-Western, 2010. 670 p. Pieejams: http://www.mim.ac.mw/books/Organization%20Theory%20and%20Design.pdf
3. Demers C. Organizational Change Theories: A Synthesis. SAGE Publications, Inc, 2008. 296 p.
4. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007. 264 lpp.
5. Hatch M.J. Cunliffe A.L. Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. 370 p.
6. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2005. 296 lpp.
7. Poole M.S., Hollingshead A.B.(ed.) Theories of Small Groups. Interdisciplinary Perspectives. London, New Delhi: Sage, 2005. 462 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Organizational Behavior. Online ISSN: 1099-1379. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991379
2. International Journal of Organization Theory and Behavior. Online ISSN: 1093-4537. Pieejams: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ijotb

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”