Kursa kods Soci2049

Kredītpunkti 6

Lauku socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par lauku socioloģiju kā vienu no socioloģijas virzieniem, kas pēta lauku sabiedrību, tās sociālo dzīvi laukos dažādās valstīs un reģionos. Kurss sniedz zināšanas par lauku sabiedrības izpēti, politisko un sociāli ekonomisko transformāciju ietekmi uz lauku sabiedrību, pārmaiņām lauku vidē (ekonomiskā, sociālā, dabas vidē), kā arī skata Latvijas lauku attīstību Eiropas lauku attīstības kontekstā. Kurss orientēts uz lauku pārmaiņu analīzi un starptautiskās pieredzes apgūšanu. Studenti kursā apgūst lauku izpētes teorijas un metodes, iegūst prasmes un iemaņas patstāvīgi veikt lauku un grupu darbu, kas saistīts ar aktuālu lauku problēmu socioloģisku izpēti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina teorijas, konceptus, lauku pārmaiņu procesus un biežāk izmantotās metodes lauku sabiedrības socioloģiskā izpētē (patstāvīgais darbs, semināri, diskusijas, eksāmens); izprot lauku pārmaiņu procesus, tos raksturojošos indikatorus, to pielietojumu un dažāda veida problēmrisinājumus (patstāvīgais darbs, diskusijas, eksāmens).
Prasmes. Spēj patstāvīgi identificēt un analizēt dažādus lauku sabiedrības pārmaiņu aspektus (praktisko un patstāvīgo darbu rezultātu prezentācijas, diskusijas); spēj apkopot, apstrādāt un analizēt dažāda rakstura informāciju. (praktisko un patstāvīgo darbu rezultāti, prezentācijas, diskusijas); spēj izstrādāt risinājumus, gan izmantojot dažādus uzskatāmus pasaules piemērus, gan rast radošas idejas dažādiem lauku attīstības virzieniem (praktisko un patstāvīgo darbu rezultātu prezentācijas, diskusijas, eksāmens); spēj atbildīgi plānot laiku uzdoto darbu īstenošanai (praktiskie un patstāvīgie darbi); spēj pamatot savu viedokli, izvirzīt argumentus pamatojoties uz patstāvīgi iegūto informāciju (praktisko un patstāvīgo darbu rezultātu prezentācijas, diskusijas, eksāmens); spēj parādīt savstarpējas mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes (grupu darbs, lauka darbs, patstāvīgo darbu rezultātu prezentācijas).
Kompetence. Spēj patstāvīgi analizēt dažādus lauku transformāciju procesus, un izstrādāt pamatotus priekšlikumus dažāda līmeņa problēmu risināšanai (praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, prezentācijas, diskusijas, eksāmens); spēj sintezēt dažādu socioloģisku teoriju atziņas mūsdienu lauku pārmaiņu procesu un sociālās dzīves problemātikas analīzei (praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, grupu darbs, diskusijas, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs (32 stundas)
1. Lauku diskurss zinātnē un sabiedrībā. - 2 stundas
2. Lauku socioloģija pasaulē un Latvijā. - 2 stundas
3. Lauku attīstības politika un tās veidošanās nosacījumi. - 2 stundas
4. Pārmaiņas lauku ekonomikā. - 2 stundas
5. Bioekonomikas socioloģiskie aspekti. - 2 stundas
6. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pārmaiņas lauku sabiedrībā un apdzīvojumā. - 2 stundas
7. Pārmaiņas lauku pakalpojumos. - 2 stundas
8. Kontrurbanizācija, periurbanizācija, lauku džentrifikācija. - 2 stundas
9. Repopulācijas politika laukos. - 2 stundas
10. Lauku idille un lauku popularizēšana. - 2 stundas
11. Kultūrvides loma lauku ilgtspējīgā attīstībā. - 2 stundas
12. Lauku attīstības un aizsardzības NVO. - 2 stundas
13. Viedo ciemu kustība. - 2 stundas
14. Lauku konflikti. - 2 stundas
15. Globalizācija un lauki. - 2 stundas
16. Inovācijas laukos. - 2 stundas
Semināru un praktisko nodarbību tēmu saraksts (32 stundas)
1. Dažādu valstu pieejas lauku teritoriju izdalīšanai un klasificēšanai. Diskusija. - 1 stunda
2. Ievērojamākie lauku sociologi pasaulē un viņu zinātniskais devums. Patstāvīgais darbs, seminārs. - 3 stundas
3. Latvijas lauku sabiedrības modelis. Praktiskais darbs. - 1 stunda
4. Latvijas lauku attīstības izvērtējums. Lauku attīstības veicinošie un bremzējošie spēki. Grupu darbs. - 2 stundas
5. Repopulācijas politika. Praktiskais darbs, piemēru analīze, diskusija. - 2 stundas
6. Kultūrā sakņota vietas attīstība – labās prakses piemēri. Seminārs. - 2 stundas
7. Grupu darbs: aktuālas lauku problēmas izpēte. Patstāvīgais darbs. - 6 stundas
8. Lauka darbs: aktuālas lauku problēmas izpēte. Patstāvīgais darbs. Prezentācija. - 10 stundas
9. Grupu darba aizstāvēšana. Prezentācija, diskusija. - 2 stundas
Inovācijas laukos. Viedie ciemi. Diskusija. - 3 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu. Gala vērtējums ir akumulējošs par šādām tēmām un uzdevumiem: 1) Lauku socioloģija pasaulē un Latvijā (praktiskais darbs - 10%); 2) Grupu darbs: aktuālas lauku problēmas izpēte (1. patstāvīgais darbs un tā prezentācija – 20%); 3) Lauka darbs: aktuālas lauku problēmas izpēte (2. patstāvīgais darbs un tā prezentācija - 20%); 4) eksāmens par visām tēmām – 50%.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, prezentāciju veidošana, gatavošanās eksāmenam par visām kursā apskatītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo praktiskais darbs (10%), jāveic divi patstāvīgie darbi un tie jāprezentē (40%), sekmīgi jānokārto eksāmens par visām kursā apgūtajām tēmām (50%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Hillyard S. The Sociology of Rural Life. New York: Berg, 2007, 203 p. [Tiešsaiste] Pieejams: http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/34634
2. Cloke P., Marsden T., Mooney P. (eds.) Handbook of Rural Studies. London: SAGE, 2006, 496 p.
3. Cimdiņa A., Raubiško I. Cilvēks un darbs Latvijas laukos. Rīga: Zinātne, 2012, 174 lpp.
4. Moseley M. Rural Development: Principles and Practice. London: SAGE, 2003, 227 p.
5. Gittel R., Vidal A. Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy. London: SAGE, 1998, 206 p.
6. Macclancy J. (ed) Alternative Countrysides: Anthropological Approaches to Rural Western Europe Today. Manchester: Manchester University Press, 2015, 172 p. eBook. [Tiešsaiste] Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1229407&site=ehost-live&scope=site
7. Miele M., Higgins V., Bjørkhaug H., Truninger M. (eds) Transforming the Rural: Global Processes and Local Futures. Vol.24, 1st ed. Research in Rural Sociology and Development. Bingley: Emerald Publishing Limited. 350 p. eBook. [Tiešsaiste] Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1491586&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Carolan M. The Sociology of Food and Agriculture. London: Routledge, 2012, 336 p.
2. Woods M. Rural Geography. London: SAGE, 2005, 330 p.
3. Weber M. Agrarian Sociology of Ancient Civilisations. Verso, 1998, 424 p.
4. Shucksmith M., Brown D.L., Shortall S., Vergunst J., Warner M.E. (eds) Rural Transformations and Rural Policies in the US and UK. New York: Routledge, 2014, 424 p.
5. Kolāte E., Kursīte E. Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi. Rundas, 2016, 127 lpp.
6. Kursīte E., Millere L. Nākamā pietura – mājas. Rundas, 2019, 191 lpp.
7. Būmane I. Latvijas viensētu stāsti. Rīga: Lauku Avīze, 2013, 238 lpp. ISBN10: 9984878902, ISBN13: 9789984878904

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rural Sociology. European Society for Rural Sociology. Online -ISSN 1549-0831. [Tiešsaiste] Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/loi/15490831
2. Sociologia Ruralis. European Society for Rural Sociology. Online -ISSN 1467-9523 [Tiešsaiste] Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523
3. Journal of Rural Studies. ELESVIAR. 2010-2011.-ISSN:0743-0167 [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-rural-studies

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”