Kursa kods Soci2048

Kredītpunkti 6

Kvantitatīvās pētījumu metodes

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Lana Janmere

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt teorētiskās zināšanas par kvantitatīvajām pētījumu metodēm sociālajos pētījumos un attīstīt studējošo kompetenci kvantitatīvo pētījumu metožu pielietošanā. Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes kvantitatīvu pētījumu metožu pielietošanā sociālajos pētījumos, kas nepieciešamas turpmākajā profesionālajā darbībā sabiedrības pārvaldē, pētniecības organizācijās un jebkurā privātā sektora organizācijā, kur darba specifika saistīta ar sociālo problēmu, cilvēku uzvedības un viedokļu izpēti. Studenti gan teorētiski, gan praktiski apgūst nozīmīgākās kvantitatīvo pētījumu metodes, gūst priekšstatu par kvantitatīvu sociālo datu apkopošanu, analīzi un interpretāciju. Studiju kursa praktiskās nodarbības ir vērstas uz konkrētu pētījuma metožu pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot sociālo pētījumu būtību, pārzina kvantitatīvu datu ieguves metodes un to pielietojumu, pārzina kvantitatīvu datu apstrādes procesu un galvenos statistiskos rādītājus datu analīzē – patstāvīgie darbi, eksāmens.
Profesionālās prasmes: spēj patstāvīgi izstrādāt pētījumu instrumentārijus kvantitatīvu datu ieguvei, spēj korekti pielietot izraudzītās pētījuma metodes, spēj apkopot un analizēt ar kvantitatīvajām metodēm iegūtus datus – patstāvīgie darbi.Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot un izpildīt uzdotos uzdevumus, spēj atlasīt nepieciešamos informācijas avotus, tos analizēt un izmantot pētniecībā – patstāvīgie darbi.
Kompetence: Spēj patstāvīgi izstrādāt kvantitatīva pētījuma programmu un izvēlēties atbilstošu kvantitatīvo datu ieguves metodi, izstrādāt kvantitatīvu datu ieguves instrumentu atbilstoši izvirzītajai pētījuma hipotēzei, izveidot pētījuma datubāzi un izvēlēties atbilstošus statistikas rādītājus datu analīzei – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālo pētījumu definējums, kvantitatīvā pieeja pētījumos un kvantitatīvu pētījumu tipi (4 stundas).
2. Kvantitatīvu sociālo pētījumu plānošana, programmas un tās elementu izstrāde (2 stundas).
3. Sociālo procesu mērīšana kvantitatīvajos pētījumos. Jēdzienu loģiskā analīze: konceptualizācija un operacionalizācija (1 stunda).
4. Datu ieguves metode kvantitatīvā pētījumā – aptauja (5 stundas).
5. Datu ieguves metode kvantitatīvajā pētījumā – kontentanalīze (5 stundas).
6. Datu ieguves metode kvantitatīvajā pētījumā – novērojums (5 stundas).
7. Ģenerālkopas noteikšana un izlases veidošana pētījumos (1 stunda).
8. Datu ticamība kvantitatīvajos pētījumos (1 stunda).
9. Populārāko aptaujas datu apstrādei izmantoto datorprogrammu apskats. Datu matricas sagatavošana darbam IBM SPSS (2 stundas).
10. Primāro rezultātu ieguve (2 stundas).
11. Datu matricas pārveides iespējas mainīgo savstarpējo saistību atklāšanai (2 stundas).
12. Statistiskās nozīmības noteikšana atklātajām sakarībām datos (2 stundas).

Praktisko darbu saturs:
1. Kvantitatīvās pētniecības pieejas specifika, tai atbilstošu zinātnisko publikāciju apskate (2 stundas).
2. Pētījuma programmas sagatavošana. Mērķa, uzdevumu un hipotēzes definēšana. Atbilstošas metodes izvēle (4 stundas).
3. Konceptualizācija un operacionalizācija. Mērījumu līmeņu noteikšana mainīgajiem (4 stundas).
4. Aptaujas anketu jautājumu un atbilžu skalu analīze. Aptaujas anketas izstrāde (4 stundas).
5. Kontentanalīzes izmantošana pētījumos, zinātnisko publikāciju apskate (2 stundas).
6. Novērojuma metodes pielietošana, zinātnisko publikāciju apskate (4 stundas).
7. Ģenerālkopas noteikšana pētījumā un atbilstošas izlases metodes izvēle (2 stundas).
8. Datubāzes izveide kvantitatīvos pētījumos un primāro rezultātu ieguve (4 stundas).
9. Darbs ar datubāzes pārveidi, datu atlasīšanu un pārkodēšanu (3 stundas).
10. Mainīgo sakarību/attiecību atklāšana datos, to novērtēšana (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti piedalās lekcijās un praktiskajās nodarbībās vai studē kursa saturu individuāli. Savu zināšanu novērtēšanai student izmanto pašpārbaudes testus. Kursa laikā ir jāizpilda 6 patstāvīgie darbi. Kursa noslēgumā tiek kārtots rakstisks eksāmens.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Savu zināšanu novērtēšanai studējošie pilda pašpārbaudes testus. Jābūt izstrādātiem 6 patstāvīgajiem darbiem. Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma rakstisks eksāmens – 40%, seši patstāvīgie darbi – 60%.

Obligātā literatūra

1. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Ltd., 2014. 304 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=
2. e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site.
3. Babbie E., Halley F., Wagner W. E., Zaino J. (2013). Adventures in Social Research: Data Analysis Using IBM SPSS Statistics. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 456 p.
4. Bourke J., Kirby A., Doran J. Survey & Questionnaire Design: Collecting Primary Data to Answer Research Questions: eBook. Ireland: NuBooks, 2016. 47 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1460401&site=ehost-live&scope=site.
5. Bell J., Waters S. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers: eBook. London: Open University Press, 2018. 344 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTM3OTQ2X19BTg2?sid=9ee78256-b8da-48a1-a009-39ee8a75c712@sessionmgr4008&vid=3&format=EB&rid=1.
6. Bickman L, Debra J.R. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 2009, 662 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTg2Nzk5X19BTg2?sid=fc23d9f1-e6cf-4f53-892c-b37b558584ca@sessionmgr4007&vid=20&format=EB&lpid=lp_652&rid=6.
7. Elst van H. (2019) Foundations of Descriptive and Inferential Statistics. Germany, p. 176. Tiešsaistē pieejams: https://arxiv.org/pdf/1302.2525.pdf.
8. Jansons V., Kozlovskis K. (2015). Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 1. daļa. Rīga, RTU izdevniecība, 400 lpp. Tiešsaistē pieejama: https://dom.lndb.lv/data/obj/841728.html.
9. Neuman W.L. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative approaches: Seventh edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2014. 599 p. Tiešsaistē pieejams: http://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods_-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013.pdf.
10. Robson C., McCartan K. Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. 4th edition. Chichester, West Sussex: Wiley, 2016. 533 p.
11. Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere (red.). Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
12. Singh K. Quantitative Social Research Methods. Los Angeles: Sage Publications, 2007. 431 p.
13. Wagner C., Kawulich B., Garner M. Doing Social Research: A Global Context: eBook. Berkshire: McGrow Hill, 2012. 295 p. Pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā kā Google Scholar eBook: EBOOK: Doing Social Research: A Global Context - Claire Wagner, Barbara Kawulich, Mark Garner - Google Books.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. (2006) Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 364 lpp.
2. Content Analysis: Four volume set. R. Franzosi (ed.). London (etc.): SAGE Publications, 2008. 696 p.
3. Krippendorff K. Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Fourth edition. SAGE Publications, 2018. 472 p.
4. Surveys from Start to Finish. M. Cole, L. Long (eds). Alexandria, Va: Association for Talent Development. 2016. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1280702&site=ehost-live&scope=site.
5. Questionnaires: Four volume set. Bulmer, M. (ed.). London (etc.): SAGE Publications, 2004.
6. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (red.). Rīga: Raka, 2011. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Societies. European Sociological Association. Pieejams: http://www.europeansociology.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=29.
2. International Journal of Social Research Methodology. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.