Kursa kods Soci2048

Kredītpunkti 4

Kvantitatīvās pētījumu metodes

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lana Janmere

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir izprast sociālo procesu izpētes kvantitatīvo pieeju. Galvenais uzdevums ir iepazīstināt studentus ar empīrisku socioloģisku pētījumu, ar galvenajām socioloģiskās informācijas iegūšanas metodēm – kvantitatīvu datu iegūšanas paņēmieniem, to apkopošanu, apstrādi, analīzi, kā arī pētījuma atskaiti. Studējot šo studiju kursu, studenti gūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas par kvantitatīvu datu apstrādes metodēm, izmantojot datorprogrammu SPSS.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par empīrisku sociālu pētījumu, akcentējot kvantitatīvu datu iegūšanas paņēmienu specifiku, apstrādes un analīzes metodes.
• Prasmes - kvantitatīvu datu apkopošana, apstrāde, analīze un iegūto datu prezentācijas veidi, kā arī sociālos pētījumos iegūtu kvantitatīvu datu apstrāde SPSS vidē un rezultātu analīze.
• Kompetence - izprast sabiedrībā notiekošos procesus un to izpētes nepieciešamību; analizēt un novērtēt socioloģiskos pētījumus, kuros izmantota kvantitatīvā pētījumu pieeja.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Socioloģisko pētījumu kvantitatīvā metodoloģija, metodes un procedūras.
2 Sociālo pētījumu programmas nepieciešamība, tās struktūra un funkcijas.
3 Sociālo procesu mērīšana. Mainīgo mērījumu līmeņi.
4 Ģenerālkopas noteikšana un izlases veidošana
5 Sociālās pirminformācijas iegūšanas metodes, to būtība, specifika un izmantošana.Aptauja kā datu ieguves metode
6 Novērojums kā kvantitatīvu datu ieguves metode socioloģiskajos pētījumos.
7 Kontentanalīze kā kvantiatīvu datu ieguves metode socioloģiskajos pētījumos.
8 Socioloģiskajos pētījumos iegūtu datu datorizētas apstrādes iespējas. Kvantitatīvi un kvalitatīvi dati.
9 Pazīmju definēšana un kodēšana. Pazīmju tipi un kategorijas. Datu matricas izveide SPSS.
10 Variācijas rindu izveide, to rezultātu analīze. MS Excel un SPSS piedāvātās iespējas rezultātu atainošanai.
11 Statistiskie rādītāji socioloģiskajos pētījumos, to interpretācija. Aprakstošās statistikas izmantošana.
12 Datu matricas pārveides iespējas SPSS socioloģiska pētījuma vajadzībām.
13 Pazīmju sakarību mērīšanas metodes. Korelācijas analīze. Kontingences analīze.
14 Statistiskās nozīmības noteikšana pazīmju sakarībām. Neparametriskie un parametriskie testi socioloģiskajos pētījumos.
15 Kvantitatīva pētījuma atskaites sagatavošana.
16 Socioloģiskā pētījumā iegūto rezultātu interpretācija un rezultātu prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Darbs semināros, kontroldarbi par atsevišķām tēmām, izstrādāts un savlaicīgi iesniegts patstāvīgais darbs, auditorijā nolasīts ziņojums veido 70% vērtējuma, bet 30% vērtējumu sastāda kursa nobeiguma eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Neuman W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2011. 631 p.
2. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles ... [etc.] : Sage Publications, 2007. 431 p.
3. Babbie E., Halley F., Zaino J. Adventures in Social Research. Data Analysis Using SPSS 14.0 and 15.0 for Windows. Thousand Oaks; London ... : New Delhi: Pine Forge Press, 2007. 433 p.
4. Бююлъ А., Цефелъ П. SPSS: искусство обработки информации. Москва, Санкт-Петербург: DiaSoft, 2005. 602 с.

Papildliteratūra

1. The SAGE handbook of social research methods. Edited by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 631 p.
2. Questionnaires. Edited by Bulmer M. London [etc.] : SAGE Publications, 2004. Volume 4.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 168 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Social Research Methodology. Journal of the Social Research Association. 2010. ISSN: 1464-5300
2. Organizational Research Methods. Journal of the Research Methods Division of Academy of Management (USA). SAGE Publications. 2010 . ISSN 1094-4281
3. Web Center for Social Research Methods [tiešsaiste] [skatīts 24.03.2014.] Pieejams: http://www.socialresearchmethods.net/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna laika studijās.