Kursa kods Soci2047

Kredītpunkti 6

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sagatavot studentus patstāvīgai kvalitatīva pētījuma veikšanai, ietverot pētījuma plānošanu, metodoloģijas izstrādi, attiecīgo metožu pielietošanu, datu analīzi un prezentēšanu.
Studiju kursā studenti iegūst izpratni par empīrisku socioloģisku pētījumu, akcentējot kvalitatīvo datu iegūšanas paņēmienu. Kursā tiek apgūta kvalitatīvās pētniecības pieejas specifika, galvenie kvalitatīvo pētījumu veidi/dizaini, biežāk pielietotās informācijas iegūšanas metodes, kā arī kvalitatīvo datu apstrādes un analīzes metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina kvalitatīvās pētījumu pieejas dizainus un biežāk izmantotās datu ieguves metodes (kontroldarbs, pašpārbaudes testi); izprot filozofiskos/ socioloģiskos ietvarus kvalitatīvajā pētniecībā (2. patstāvīgais darbs, pašpārbaudes testi, eksāmens).
Prasmes. Prasme organizēt un vadīt intervijas un fokusgrupas diskusiju (2. patstāvīgais darbs, diskusija); prasme apkopot, apstrādāt, analizēt kvalitatīva rakstura informāciju (1. patstāvīgais darbs); spēj organizēt pētījumu atbilstoši ticamības nodrošināšanas un ētikas vadlīnijām kvalitatīvajā pieejā (patstāvīgie darbi, diskusija, eksāmens); spēj atbildīgi plānot laiku uzdoto darbu īstenošanai (patstāvīgie darbi); spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus, prot iegūto informāciju kritiski izvērtēt un analizēt (patstāvīgie darbi).
Kompetence. Spēj izvēlēties atbilstošu pētījuma dizainu un metodes konkrētas sociālas parādības/ procesa pētīšanai (eksāmens); spēj patstāvīgi pielietot kvalitatīvā pētījuma datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes, spēj kritiski izvērtēt paveikto (diskusija).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Kvalitatīvā pieeja sociālajos pētījumos. - 3 stundas
2. Kvalitatīvo pētījumu filozofiskie/ socioloģiskie ietvari. - 2 stundas
3. Kvalitatīvo pētījumu dizaini/ veidi. - 3 stundas
4. Literatūra kvalitatīvā pētījumā. - 1 stunda
5. Izlases veidošana kvalitatīvajos pētījumos. - 2 stundas
6. Novērošana un dokumentu analīze. - 2 stundas
7. Intervijas. - 4 stundas
8. Fokusgrupu intervijas/ diskusijas. - 2 stundas
9. Alternatīvas datu ieguves metodes. - 2 stundas
10. Kvalitatīvo pētījumu informācijas apstrāde un analīze. - 6 stundas
11. Ētiskie aspekti kvalitatīvā pētījumā. - 1 stunda
12. Ticamība kvalitatīvā pētījumā. - 2 stundas.


Semināra nodarbību tēmu saraksts (32 stundas)
1. Kvalitatīva rakstura pētījumu metodoloģiju analīze. (2 stundas)
2. Pētniecisko jautājumu formulēšana. (2 stundas)
3. Kvalitatīvās pētījumu pieejas dizaini, galvenās datu ieguves metodes. Kontroldarbs (1 stunda)
4. Izlases veidošana dokumentu analīzei un daļēji strukturētām intervijām. (2 stundas)
5. Rezultātu aprakstīšanas, izskaidrošanas, interpretācijas piemēri. (2 stundas)
6. Dokumentu analīze. Patstāvīgā darba prezentācijas. (6 stundas)
7. Fokusgrupas diskusija. (8 stundas)
8. Vizuālo datu iegūšana un analīze. (3 stundas)
9. Datu ticamības nodrošināšana un ētiskie aspekti. Diskusija. (2 stundas)
10. Daļēji strukturētu interviju veikšana. Patstāvīgā darba prezentācijas. (4 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Gala vērtējumu veido divu patstāvīgo darbu vērtējums (40%), kontroldarba vērtējums (10%), fokusgrupas diskusijas vērtējums (10%) un mutiska eksāmena vērtējums (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, divu patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija, gatavošanās fokusgrupas diskusijai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo un sekmīgi jāprezentē divi patstāvīgie darbi (40%), sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs (10%), aktīvi jāpiedalās fokusgrupas diskusijā (10%), jānokārto mutisks eksāmens (40%). Studentiem jāpiedalās visos praktiskajos darbos. 10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Mārtinsone K., Pipere A. (red.). Rīga: RSU, 2021. 607. lpp.
2. Robson C., McCartan K. Real World Research: a Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. 4th edition. Chichester, West Sussex: Wiley, 2016. 533 p.
3. Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere (red.). Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
4. Neuman W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches: Eight edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2018. 640 p.
5. Creswell J. W. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. 3d edition. Los Angeles: SAGE Publications, 2013. 448 p.
6. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2014. 304 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=
7. e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site
8. Bell J., Waters S. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers: eBook. London: Open University Press, 2018. 344 p. Retrieved from EBSCO eBook Academic Collection via LLU Fundamental library network and university network. https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTM3OTQ2X19BTg2?sid=9ee78256-b8da-48a1-a009-39ee8a75c712@sessionmgr4008&vid=3&format=EB&rid=1
9. Bickman L, Debra J.R. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 2009, 662 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTg2Nzk5X19BTg2?sid=fc23d9f1-e6cf-4f53-892c-b37b558584ca@sessionmgr4007&vid=20&format=EB&lpid=lp_652&rid=6

Papildliteratūra

1. Baxter P., Jack S. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. In: The Qualitative Report, No. 13(4), 2008, p. 544-559. Pieejams: https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2
2. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. Six edition. London... (etc.): Sage Publications, 2018. 696 p.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (red.). Rīga: Raka, 2011. 284 lpp.
4. Kroplijs A., Raščevska M.Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs: 2. papild. izdevums. Rīga: Raka, 2010. 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Qualitative Research. Online ISSN: 1741-3109. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/qrj
2. International Journal of Qualitative Methods. Online ISSN: 1609-4069. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/ijq
3. International Journal of Social Research Methodology. Online ISSN: 1464-5300. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20
4. European Societies. European Sociological Association. Pieejams: https://www.europeansociology.org/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”