Kursa kods Soci2046

Kredītpunkti 3

Sociālais darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Soci3022, Sociālā politika un likumdošana

Kursa anotācija

Kurss veido izpratni par sociālo darbu, tā funkcijām un saistību ar specifiskiem sociāliem kontekstiem, par sociālā darbinieka lomām, dažādiem sociālā darba prakses modeļiem un teorētiskajām pieejām, kas ir pamatā sociālā darba praksei. Kursā tiek analizēti ētiskie pamatprincipi un sociālā darba vērtības. Kursa mērķis - veidot izpratni par sociālo darbu kā profesiju un tā lomu mūsdienu sabiedrībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par sociālo darbu kā profesiju, tās veidošanos un lomu sabiedrībā, ētisko bāzi un nepieciešamajām sociālā darbinieka kvalitātēm (1. kontroldarbs, semināri, diskusijas); problēmu risināšanas procesu, sociālo palīdzību un pakalpojumiem, sociālā darba metodēm (2. kontroldarbs, referāts, prezentācija, diskusijas, grupu darbs),
Prasmes – spēj kritiski izvērtēt problēmsituācijas, izanalizēt resursus un to izmantošanas iespējas sociālā darba kontekstā (grupu darbs, diskusijas, ekokarte, prezentācija, referāts) un apgūtās teorētiskās zināšanas izmantot sociālā darba analīzē un izvērtēšanā (diskusijas, prezentācija, referāts). Vispārīgās prasmes - spēj atbildīgi plānot laiku un veikt uzdotos uzdevumus, patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus, iegūto informāciju kritiski izvērtēt un analizēt (prezentācija, referāts), veidot sadarbību, iesaistīties diskusijā un pamatoti aizstāvēt savu viedokli (diskusijas, grupu darbs).
Kompetence – Spēj patstāvīgi izvērtēt situācijas un sociālos procesus, tos analizēt atbilstoši ētiskajiem principiem un zinātniskās analīzes nosacījumiem un saskatīt sociālā darba lomu sabiedrības labklājības sekmēšanā (prezentācija, referāts, 3. kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālā darba jēdziens un funkcijas. -2h
2. Sociālā darba vēsturiskā attīstība. -2h
3. Sociālā darba sfēras. -8h
4. Vērtības sociālajā darbā. -4h
5. Sociālā darba process. -6h
6. Sociālā darba prakse. -4h
7. Sociālā darbinieka efektivitāte. -4h
8. Sociālā darba prakses teorētiskā bāze. –2h
Praktisko darbu un semināru saraksts (16h):
1. Sociālā darba attīstības pamatnostādnes. (1h)
2. Nodrošinājums ar sociālajiem darbiniekiem. Sociālais dienests, tā darbība. (1h)
3. Valsts un pašvaldību nodrošinātie pakalpojumi un sociālā palīdzība. (1h)
4. Vērtības sociālajā darbā. Personīgo vērtību noskaidrošana. (1h)
5. Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodekss. (1h)
1. kontroldarbs – sociālā darba ētiskā bāze
6. Sociālā atbalsta sistēmas. Ekokarte kā instruments situācijas izzināšanā. (2 h)
7. Sociālā darba metodes: darbs ar sociālo gadījumu, grupu un kopienu. (1 h)
Sociālā darba sfēras. Prezentācija. (4 h)
2. kontroldarbs - Problēmu risināšanas process, sociālā darba metodes.
8. Sociālā darbinieka ideālmodelis (uz Ketela testa bāzes). (2 h)
9. Antidiskriminējošā prakse Stereotipizācija. (1 h)
10. 3. kontroldarbs – visi temati. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi.
Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi un sagatavots referāts un prezentācija par noteiktu tematu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras apguve un gatavošanās semināriem un kontroldarbiem.
Referāta izstrāde par izvēlēto tēmu (2400 – 3000 vārdu, neskaitot pielikumus), prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu.
Ekokatre (izveidot savu ekokarti un izvērtēt savas atbalsta sistēmas un potenciālos draudus).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
Referāts un prezentācija tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām.
Gala vērtējumu veido kontroldarbu (50%), prezentācijas (20%), referāta (20%) un ekokartes (10%) atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Bohnisch L., Schroer W. Social Work: A Problem-oriented Introduction. De Gruyter Oldenbourg, 2016. Pieejams: EBSCOeBook Academic Collection datubāzē https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/resultsadvanced?vid=8&sid=363f69c9-36d2-4ca8-8fe3-111cd710edc5%40redis&bquery=TI+Social+Work%3a+A+Problem-oriented+Introduction&bdata=JmRiPW5sZWJrJnR5cGU9MSZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
2. Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodekss . Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/socialais-darbs
3. NASW Code of Ethics. Pieejams: https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics
4. Roga-Vailza, V., Ozola, I., & Apine, E. (Red.). Sociālais darbs ar gadījumu. Prakse teorijā. Rīga: Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021, 543 lpp. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/socialais-darbs-ar-gadijumu
5. Roga-Vailza, V., Ozola, I., & Apine, E. (Red.). Sociālais darbs ar gadījumu. Teorija praksē. Rīga: Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021, 534 lpp. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/socialais-darbs-ar-gadijumu
6. Webb S. Social work in a risk society: social and political perspectives. New York: Palgrave Macmillan, 2006, 278 p.

Papildliteratūra

1. Coulshed V., Orme J.Social w ork practice: an introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006, 322 p.
2. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-
3. Ikgadējie izdevumi Pārskats par tautas attīstību. LU. Pieejams: https://www.lu.lv/zinatne/zinatniskas-publikacijas/tautas-attistibas-parskati/
4. Vilka, L. Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadu: vēsturisks atskats un ieskats mūsdienu problemātikā. Pieejams: http://archive.lza.lv/LZA_VestisA/66_4/7_Lolita%20Vilka%20SOCIALA%20DARBA%20IZGLITIBAI.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sociālais darbs Latvijā (LM Periodiskais izdevums). Pieejams: https://www.socialwork.lv/raksti/
2. International Journal of Social Welfare. ISSN 1468-2397 Pieejams: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.llu.lv/journal/14682397

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss (B) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".