Kursa kods Soci2036

Kredītpunkti 3

Socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSocioloģijas teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

PārZP029, Ievads pārtikas rūpniecībā

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek veidota izpratne par sabiedrības struktūru un tās attīstības likumsakarībām, par sabiedrībā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem un pētniecībā izmantojamām metodēm apgūstamās specialitātes kontekstā. Kursa ietvaros apgūtās sociālās zināšanas mūsdienās uzskatāmas par ikviena speciālista profesionālās kultūras būtisku sastāvdaļu, tās ļauj orientēties problēmsituācijās un pieņemt argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus un starpdisciplināru zināšanu nepieciešamību dažādu jomu kontekstā.Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt izraudzītajai profesijai nepieciešamās teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas socioloģijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina sabiedrības struktūru, tās funkcionēšanas un attīstības likumsakarības, pētījumu metodes un to pielietošanas aspektus apgūstamās specialitātes kontekstā – 1. un 2. kontroldarbs
Spēj strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm, kritiski izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus apgūstamās specialitātes kontekstā – semināri
Spēj noformulēt pētījuma problēmu un veikt pilotpētījumu saistībā ar izvēlēto specialitāti - patstāvīgais darbs „Socioloģisks pētījums”
Spēj orientēties problēmsituācijās un pieņemt lēmumus, izmantojot sociālās zināšanas savā profesionālajā darbībā, izmantot dažādu pētījumu rezultātus - semināri

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1.Socioloģija kā zinātne par sabiedrību, tās attīstība pasaulē un Latvijā. Socioloģijas struktūra, funkcijas.
2. Socioloģiskie pētījumi un to pielietošanas iespējas sociālo un ekonomisko procesu izpētē.
3. Socioloģisko pētījumu programmas veidošana un organizēšanas pamatprincipi. Ģenerālkopa un izlase.
4. Kvalitatīvās socioloģisko pētījumu metodes.
5. Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes.
6. Sabiedriskās domas veidošanās.
7. Socializācija. Kultūra kā sabiedrību vienojošs sociāls institūts.
8. Sociālā uzvedība. Sociālā kontrole. Kolektīvā uzvedība. Deviance.
9. Sociālā struktūra un sociālās mijiedarbības procesi.
10. Sociālās grupas. Sabiedrības formālās organizācijas. Organizāciju veidi.
11. Sociālā nevienlīdzība, tās izpausmes formas. Vecuma, dzimuma, etniskā un reģionālā nevienlīdzība.
12. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte.
13. Sociālie institūti, to veidi un nozīme sociālajā sistēmā. Ekonomika kā sociāls institūts.
14. Sociālā politika un dzīves kvalitāte.
15. Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā: politiskās, ekonomiskās, demogrāfiskās, ekoloģiskās. Globalizācija.
16. Sociālās pārmaiņas un ar tām saistītie riski. Ilgtspējīga attīstība.
Semināru tēmas:
1. Socioloģijas loma Latvijā.
2. Pētījuma plāna un metodoloģijas izstrāde. (4 stundas)
3. Kultūra un tās elementi apgūstamās specialitātes kontekstā.
4. Sociālā uzvedība. Novirzes no normas apgūstamās specialitātes kontekstā.
5. Organizāciju analīze (nozares piemēri). (2 stundas)
6. 1. kontroldarbs: Sabiedrības izpēte, sociālā struktūra.
7. Sociālās nevienlīdzības formas Latvijā.
8. Sabiedrības noslāņošanās Latvijā.
9. Sociālo institūtu analīze (2 stundas).
10. Patstāvīgā darba “Socioloģisks pētījums” rezultātu prezentācija (2 stundas).

11. 2. kontroldarbs: Sociālā nevienlīdzība, sociālās problēmas un pārmaiņas ilgtspējas kontekstā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
To veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto:
- divi kontroldarbi tiem paredzētajā laikā;
- diskusijas semināru laikā par iepriekš sagatavotām tēmām;
- semestra laikā grupā veikts patstāvīgais darbs „Socioloģisks pētījums”, iesniegts un prezentēts norādītajā laikā.
Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam grupas darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par semināros apskatāmajām tēmām, gatavošanās diskusijām semināru nodarbībās.
- Grupā veikts patstāvīgais darbs „Socioloģisks pētījums” par tēmu, kas saistīta ar apgūstamo specialitāti, izmantojot studiju kursā apgūtās pētījumu metodes. Darba apjoms ir 8-10 lpp., tas jāiesniedz norādītajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums (20 punktu sistēma, 2 punkti atbilst vienai ballei) par semestra laikā paveikto:
- 1. kontroldarbs tam paredzētajā laikā – 5 punkti
- 2. kontroldarbs tam paredzētajā laikā – 5 punkti
- diskusijas semināru laikā – 4 punkti
- semestra laikā grupā veikts patstāvīgais darbs „Socioloģisks pētījums”, iesniegts un prezentēts norādītajā laikā – 6 punkti.
Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēt savu viedokli.

Obligātā literatūra

1. Paula L., Korpa V. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2011. 143 lpp. 2. Neuman W. L. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon, 2011. 631 p. 3. Toepoel V. Doing Surveys Online. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 258 p. 4. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-Chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 lpp. 5. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainablility in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p.

Papildliteratūra

1. Grīnfelde A., Kaufmane D., Korpa V., Paula L. Mācību līdzeklis studiju priekšmetā Socioloģija LLU studentiem. Jelgava LLU SZF, 2007. 88 lpp.
2. Tisenkopfs T. Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 536 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sociologia Ruralis. ISSN 0038-0199 2. The British Journal of Sociology. Online ISSN 1468-4446 ISSN 1469-8307 (Online) [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://www.europeansociology.org/publications.html

Piezīmes

ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika”
ESAF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Komerczinības”
PTF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pārtikas produktu tehnoloģija”
PTF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Pārtikas kvalitāte un inovācijas”
PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Pārtikas kvalitāte un inovācijas”