Kursa kods Soci2023

Kredītpunkti 6

Mūsdienu socioloģiskās teorijas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSocioloģijas teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir veidot studentu izpratni par būtiskākajām 20.-21. gadsimta socioloģiskajām teorijām mūsdienu sociālo procesu kontekstā.
Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar 20.-21. gadsimtā dominējošām socioloģiskām teorijām. Studenti apgūst galvenās socioloģijas paradigmas, saistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām un socioloģisko pētījumu virzieniem. Studiju kursā uzmanība tiek pievērsta arī socioloģisko teoriju klasifikācijai un aktuālajām attīstības tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina socioloģisko teoriju klasifikāciju, galvenos teorētiskos jēdzienus (kontroldarbs, pašpārbaudes testi); izprot socioloģisko paradigmu būtību un pielietojumu sociālo procesu analīzē (1.patstāvīgais darbs, pašpārbaudes testi, eksāmens).
Prasmes. Prasme sasaistīt teorētiskos jēdzienus un tēzes ar praktiskiem piemēriem (1.patstāvīgais darbs); prasme identificēt socioloģiskas teorijas, atšķirt tās no ideoloģijām (2.patstāvīgais darbs); prasme apkopot un analizēt teorētisko literatūru socioloģijā (1.patstāvīgais darbs); spēj atbildīgi plānot laiku uzdoto darbu īstenošanai (patstāvīgie darbi); spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus, prot iegūto informāciju kritiski izvērtēt un analizēt (patstāvīgie darbi).
Kompetence. Spēj kritiski izvērtēt sociālos procesus sabiedrībā un tos interpretēt socioloģisko teoriju kontekstā (patstāvīgie darbi, eksāmens); spēj sintezēt dažādu socioloģisku teoriju atziņas, lai analizētu mūsdienu sociālās dzīves problemātiku (eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Socioloģisko teoriju būtība. - 2 stundas
2. Socioloģisko teoriju klasifikācija. - 2 stundas
3. Socioloģiskās paradigmas. - 2 stundas
4. Strukturālais funkcionālisms kā socioloģiska paradigma. - 3 stundas
5. Konfliktu paradigma I. - 3 stundas
6. Konfliktu paradigma II. - 2 stundas
7. Simboliskā interakcionisma paradigma. - 2 stundas
8. Sociālās apmaiņas teorijas. - 2 stundas
9. Fenomenoloģija un etnometodoloģija. - 4 stundas
10. Sociālo tīklu teorija. - 1 stunda
11. Cilvēkkapitāls un sociālais kapitāls. - 2 stundas
12. Mikro un makro teoriju integrācija. - 2 stundas
13. Riska sabiedrības teorija. - 1 stunda
14. Postmodernisma teoriju raksturojums. - 4 stundas

Semināra nodarbību tēmu saraksts (32 stundas)

1. Socioloģisko teoriju klasifikācija. Diskusija. (1 stunda)
2. Sociālās rīcības tipi. Individuāls un grupu darbs. (2 stundas)
3. Konflikta attīstības pakāpes. Individuāls darbs. (2 stundas)
4. Spēļu teorijas piemēri. Diskusija. (2 stundas)
5. Dramaturģijas teorijas piemēru analīze. (3 stundas)
6. Socioloģisko teoriju klasifikācija, galvenie jēdzieni. Kontroldarbs (1 stunda)
7. Socioloģiskās paradigmas. Patstāvīgā darba prezentācijas. (6 stundas)
8. Realitātes konstruēšanas piemēru analīze. (3 stundas)
9. Patēriņa sabiedrības vizuāls attēlojums. (3 stundas)
10. Makdonaldizācijas teorijas piemēru analīze. (3 stundas)
11. Teorētisko avotu analīze. Patstāvīgā darba prezentācijas. (6 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Gala vērtējumu veido divu patstāvīgo darbu vērtējums (50%), kontroldarba vērtējums (10%) un mutiska eksāmena vērtējums (40%).

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, divu patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo un sekmīgi jāprezentē divi patstāvīgie darbi (50%), sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs (10%), sekmīgi jānokārto mutisks eksāmens (40%). Studentiem jāpiedalās visos praktiskajos darbos. 10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Dillon M. Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts, and their Applicability to the Twenty-First Century, Chichester: John Wiley & Sons, 2010. 552 p.
2. Appelrouth S., Edles L.D. Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2008. 883 p.
3. Allan K. Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing social Worlds. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2006. 455 p.
4. Ritzer G. Encyclopedia of Social Theory. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005. 982 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=4&sid=313f1773-d7c7-42e7-babd-8bf70ed221f5%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=474409&db=e000xww
5. Murphy J.W. Contemporary Social Theory: Key Themes and Analysis. New York: Nova Science Publishers, 2012. 175 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjQ0NjI5X19BTg2?sid=a3ef371a-0bba-4146-91d5-32b636efceb5@redis&vid=4&format=EB&lpid=lp_iii&rid=0
6. Bauman Z. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 2001. 228 p.
7. Ritzer G.The McDonaldization of society. London: Pine Forge Press, 2004. 309 p.

Papildliteratūra

1. Segre S. Contemporary Sociological Thinkers and Theories. Farnham, Surrey: Routledge, 2014. 382 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=19&sid=fc23d9f1-e6cf-4f53-892c-b37b558584ca%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=797017&db=e000xww
2. Calhoun C. Contemporary sociological theory. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2007. 489 p.
3. Cuff E.C. Perspectives in Sociology. 5th ed. New York: Routledge, 2006. 422 p.
4. Ritzer G. Explorations in the Sociology of Consumption: Fast Food, Credit Cards and Casinos. London: SAGE Publications, 2001. 257 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=5&sid=313f1773-d7c7-42e7-babd-8bf70ed221f5%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=e000xww&AN=251717
5. Beck, U., Risk Society: Towards a New Modernity. London: SAGE Publications, 1992. 264 p.
6. Bodrijārs, Ž., Simulakri un simulācija. Rīga: Omina Mea. 2000. 157 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. British Sociological Association. Pieejams: https://www.britsoc.co.uk/
2. European Journal of Social Theory. ISSN 1461-7137 (web). Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/est
3. Current Sociology. ISSN 1461-7064 (web). Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/csi
4. Sociology. ISSN 1469-8684 (web). Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/soc

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”