Kursa kods Soci2014

Kredītpunkti 3

Ģimenes socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

author pasn.

Anda Grīnfelde

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Psih2007, Sociālā psiholoģija

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Soci2023, Mūsdienu socioloģiskās teorijas

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par ģimenes un laulības sociālajiem institūtiem ģimenes socioloģijas teorētisko pieeju un empīriskās analīzes skatījumā. Studiju kursā ģimene un laulība tiek aplūkoti kā vieni no būtiskākajiem sociālajiem institūtiem, kuru vietu, uzdevumus un lomu sabiedrībā var analizēt gan vēsturiskā, gan tradīciju un kultūras, gan dzimumu un vecuma struktūras griezumā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta dažādu socioloģisko teoriju skatījumam uz ģimeni un laulību dažādu kultūru un sabiedrības pārmaiņu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina un izprot ģimenes socioloģijas nozares rašanos un attīstību (prezentācija); pārzina un izprot ģimenes izpētes teorētiskās paradigmas (prezentācija, eseja); pārzina un izprot ģimenes modeļu un funkciju daudzveidību dažādu kultūru kontekstā (patstāvīgie darbi, eseja).
Prasmes. Prot patstāvīgi analizēt un interpretēt ģimenes institūta sociālos procesus (patstāvīgie darbi, eseja); spēj salīdzināt dažādus ģimenes un ārpusģimenes bērnu aprūpes modeļus (patstāvīgais darbs, gadījuma analīze); spēj identificēt un analizēt ģimenes dzīves kvalitāti ietekmējošos faktorus (patstāvīgais darbs); spēja atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus (patstāvīgie darbi, eseja); spēja pamatoti, kritiski un argumentēti skaidrot savu viedokli (prezentācija, eseja un tās prezentācija).
Kompetence. Spēj kritiski izvērtēt ģimenes sociālā institūta transformācijas procesus (patstāvīgie darbi, eseja); spēj loģiski argumentēt aktuālākos ģimenes izpētes izaicinājumus (prezentācija, patstāvīgie darbi, eseja).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Ģimenes socioloģija un tās vieta socioloģijas apakšnozaru vidū. - 1 stunda
2. Ģimenes jēdziena konceptualizācija un izpētes pieejas. - 1 stunda
3. Ģimene klasisko un mūsdienu teoriju skatījumā. - 1 stunda
4. Ģimenes struktūra: ģimenes formu un tipu daudzveidība. - 1 stunda
5. Ģimenes funkcijas. - 1 stunda
6. Ģimenes dzīves cikls. - 1 stunda
7. Lomu sadale ģimenē. - 1 stunda
8. Laulības sociālais institūts. - 2 stundas
9. Kopdzīve bez laulības reģistrācijas. - 1 stunda
10. Konfliktu cēloņi partnerattiecībās, to izbeigšanas sekas. - 1 stunda
11. Ģimenes dzīves kvalitāte. - 1 stunda
12. Sociālā riska ģimenes jēdziens un ar to saistītās problēmas. - 1 stunda
13. Valsts un pašvaldību atbalsts ģimenēm. - 1 stunda
14. Pārmaiņas ģimenes un laulības institūtos. - 2 stundas

Semināra nodarbību tēmu saraksts (16 stundas)
1. Pētījumi par ģimeni un laulību Latvijā. - 1 stunda
2. Ģimenes kā sociāla institūta loma sabiedrībā. - 1 stunda
3. Prezentācija. Aktuālie ģimenes izpētes virzieni. - 1 stunda
4. Ģimenes formu daudzveidība dažādās sabiedrībās un kultūrās. - 1 stunda
5. Ģimenes un citu sociālo institūtu mijiedarbība tās funkciju izpildes kontekstā. - 1 stunda
6. Ģimenes dzīves cikls. - 1 stunda
7. Patstāvīgais darbs. Lomu sadale ģimenē. - 1 stunda
8. Laulību tradīcijas un rituāli. - 1 stunda
9. Patstāvīgais darbs. Laulību formas. - 1 stunda
10. Kopdzīve bez laulības reģistrācijas: tendences Latvijā un citviet pasaulē. - 1 stunda
11. Laulību šķiršanas iemesli un šķiršanas sekas. - 1 stunda
12. Ģimenes un darba dzīves saskaņošana. - 1 stunda
13. Bērnu tiesību aizsardzība Latvijā. - 1 stunda
14. Gadījuma analīze. Pašvaldību atbalsts ģimenēm Latvijā. - 1 stunda
15. Patstāvīgais darbs. Pārmaiņas ģimenes un laulības institūtā. - 1 stunda
16. Eseju prezentācijas. Eseja par iepriekš ar docētāju saskaņotu tematu. - 1 stunda

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par šādām tēmām un uzdevumiem: 1) Aktuālie ģimenes izpētes virzieni (prezentācija - 10%); 2) Lomu sadale ģimenē (patstāvīgais darbs – 10%); 3) Lomu sadale ģimenē (patstāvīgais darbs – 10%); 4) Laulību formas (patstāvīgais darbs – 10%); 5) Pašvaldību atbalsts ģimenēm Latvijā (gadījuma analīze - 10%); 6) Eseja par iepriekš ar docētāju saskaņotu tematu (eseja un tās prezentācija – 50%).

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, prezentācijas veidošana un esejas sagatavošana par iepriekš ar docētāju saskaņotu tematu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo viena prezentācija (10%), jāveic trīs patstāvīgie darbi (30%), gadījuma analīze (10%), jāuzraksts un jāprezentē eseja par iepriekš ar docētāju saskaņotu tematu (50%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Bernardes J. Family Studies: An introduction. London and New York: Routledge, 2001. 229 p.
2. Blair S.L., Obradović J. The Work-Family Interface: Spillover, Complications, and Challenges. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited, 2018. 417 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1837969&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_1
3. Golombok S. Modern Families: Parents and Children in New Family Forms. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 268.p.
4. Ponzetti J.J. Jr. (sast.) International Encyclopedia of Marriage and Family. NewYork: Macmillan Reference, 2003. 1499 p.
5. Schneider N.F., Kreyenfeld M. Handbook on the Sociology of the Family. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021. Pieejams: https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788975537/9781788975537.xml
6. Chambers D. A Sociology of Family Life: Change and Diversity in Intimate Relations. Cambridge: Polity Press, 2012. 240 p.
7. Gianesini G., Blair S.L. Divorce, Separation, and Remarriage: The Transformation of Family. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2016. 428 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1407259&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Cover
8. Graham A. (ed). The Sociology of the Family: A Reader. United Kingdom Blackwell Publishing, 2004. 376 p.

Papildliteratūra

1. Castrén A.M., Cesnuityte V., Crespi I., Gauthier J.A., Gouveia R., Martin C., Moreno Mínguez A., Suwada K. (Eds.). The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe, Palgrave: Palgrave Macmillan, 2021. 660 p.
2. Lindemann D. Commuter Spouses: New Families in a Changing World. Ithaca [New York]: ILR Press, 2019. 180 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1809734&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Cover
3. Drake M. (ed.). Time, Family and Community. Perspectives on Family and Community History. Oxford: The Open University, 1994. 302 p.
4. Giddens, A. The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge, Oxford: Polity Press, 2002. 216 p.
5. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006. 445 lpp.
6. Moses J. Marriage, Law and Modernity: Global Histories. London: Bloomsbury Academic, 2017. 276 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1606631&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Cover
7. Wimbauer C. Co-Parenting und die Zukunft der Liebe: Über post-romantische Elternschaft. Bielefeld: transcript Verlag, 2021. 298 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2962409&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Cover

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Marriage and Family. Minneapolis: Wiley-Blackwel. ISSN 0022-2445 Pieejams: https://www.ncfr.org/jmf
2. Journal of Comparative Family Studies ISSN: 0047-2328; eISSN: 1929-9850 Pieejams: https://utpjournals.press/loi/jcfs
3. Journal of Family Studies. Teylor & Francis, Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjfs20
4. Journal of Marriage and Family. Online ISSN:1741-3737 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17413737
5. Eurostat. Household composition statistics. Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Household_composition_statistics
6. Eurostat. Reconciliation of work and family life – statistics. Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Reconciliation_of_work_and_family_life_-_statistics&oldid=511883

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”