Kursa kods Soci2014

Kredītpunkti 2

Ģimenes socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros ģimene tiek aplūkota kā viena no būtiskākajām institūcijām, kuras statusu, uzdevumus un lomu var analizēt gan no vēsturiskā, gan tradīciju un kultūras, gan dzimumu un vecuma struktūras, gan dažādu socioloģisko teoriju skatījumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa noslēgumā students apgūst:
zināšanas - pārzina ģimenes socioloģijas nozares rašanos un attīstību, ģimenes izpētes teorētiskās paradigmas, kā arī ģimenes modeļu un funkciju daudzveidību;
prasmes - spēj patstāvīgi analizēt un interpretēt ģimenes institūta sociālos procesus, salīdzināt dažādus ģimenes un ārpusģimenes bērnu aprūpes modeļus, identificēt ģimenes dzīves kvalitāti ietekmējošos faktorus;
kompetence - spēj kritiski izvērtēt ģimenes sociālā institūta transformācijas procesu, loģiski argumentēt aktuālākos ģimenes izpētes izaicinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģimenes socioloģijas priekšmets, tā vieta socioloģisko zinātņu sistēmā
2 Ģimenes jēdziena konceptualizācija un izpētes pieejas
3 Ģimene klasisko un mūsdienu teoriju skatījumā
4 Ģimenes struktūra: ģimenes formu un tipu daudzveidība
5 Ģimenes funkcijas
6 Ģimenes dzīves cikls
7 Lomu sadale ģimenē
8 Laulības sociālais institūts
9 Mācību ekskursija uz Dzimtsarakstu nodaļu
10 Kopdzīve bez laulību reģistrācijas
11 Konfliktu cēloņi partnerattiecībās, to izbeigšanas sekas
12 Izmaiņas ģimenes institūtā
13 Ģimenes dzīves kvalitāte
14 Sociālā riska ģimenes jēdziens un ar to saistītās problēmas
15 Mācību ekskursija uz Bērnu SOS kā vienu no ārpusģimenes bērnu aprūpes alternatīvām
16 Vieslekcija par mūsdienu ģimenes problēmām un ģimeni nākotnes sabiedrībā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo ieskaiti ar atzīmi iegūst, ja :
1) ir apmeklētas vismaz 75% lekcijas un semināri (ja ir vairāk kavējumi, tad studentam ar docētāju jāsaskaņo aizstājošs patstāvīgais darbs);
2) ir savlaicīgi izpildīti un ieskaitīti patstāvīgie darbi: teorētisko studiju konspekti un citi semināru grupu vai individuālie darbi;
3) docētāja noteiktajā termiņā ir iesniegtas un kvalitatīvi sagatavotas atskaites par mācību ekskursijām;
4) ir iesniegts vieslekcijas nozīmīgāko tēžu apkopojums;
5) ir sekmīgs kontroldarba un esejas vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Антонов А. И. (ред.). Социология семьи. Москва: ИНФРА-М, 2005. 640 c.
2. Graham A. (ed) The Sociology of the Family: a Reader. United Kingdom. Blackwell Publishing, 2004. 376 p.
3. Ponzetti J.J.Jr. (sast.) International Encyclopedia of Marriage and Family. NewYork: Macmillan Reference, 2003. 1499 p.
4. Bernardes J. Family Studies: An introduction. London and New York: Routledge, 2001. 229 p.

Papildliteratūra

1. Солодников В.В. Социология социально – дезадаптированной семьи. Санкт-Петербург: Директ, Питерб, 2007. 384 c.
2. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006. 445 lpp.
3. Giddens A. The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Moderm Societies. Cambridge, Oxford: Polity Press, 2002. 212 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Marriage and Family. Minneapolis: Wiley-Blackwel. ISSN 0022-2445
2. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
3. Latvijas Universitātes Raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura pilna un nepilna laika programmas specializācijas studiju kurss.