Kursa kods Soci2010

Kredītpunkti 6

Sociālās problēmas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums05.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Kurss veido izpratni par mūsdienu sabiedrībā aktuālām sociālām problēmām, piem., bezdarbu, nabadzību, noziedzību, dzimumu nevienlīdzību, vardarbību u.c., to socioloģisko analīzi un kritisku izvērtēšanu. Studenti tiek iepazīstināti ar funkcionālisma, konfliktu teorijas un simboliskā interakcionisma atšķirīgajiem uzskatiem par sociālajām problēmām. Tiek parādītas atšķirīgas socioloģisko teoriju pieejas problēmu ģenēzei un risināšanai. Kursa mērķis ir veidot izpratni par dažādu mūsdienās aktuālu sociālu problēmu rašanās cēloņiem un risināšanas iespējām, prasmi kritiski izvērtēt un analizēt sociālās problēmas no dažādu socioloģisko teoriju aspekta.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – studenti izprot sociālo problēmu būtību (1. kontroldarbs), pārzina sociālo problēmu analīzē izmantojamās teorijas ((2.kontroldarbs) un pārzina atsevišķu sociālo problēmu ģenēzi, analīzi un risināšanas iespējas (3. kontroldarbs).
Prasmes – spēj diferencēt sociālas un personīgas problēmas, identificēt, analizēt un argumentēti diskutēt par mūsdienu sabiedrībā aktuālām sociālām problēmām (Grupu darbs, diskusijas, prezentācija, referāts). Vispārīgās prasmes - spēj atbildīgi plānot laiku un veikt uzdotos uzdevumus, patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus, iegūto informāciju kritiski izvērtēt un analizēt (prezentācija, referāts), veidot sadarbību, iesaistīties diskusijā un pamatoti aizstāvēt savu viedokli (diskusijas, grupu darbs).
Kompetence – spēj patstāvīgi identificēt aktuālas sociālās problēmas, izvēlēties un izmatot atbilstošas socioloģiskās teorijas to izpētē un socioloģiskā analīzē (prezentācija, referāts, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociāla problēma un personīga problēma. – 4h
2. Sociālo problēmu definīcija. – 4h
3. Deviance. – 2h
4. Sociālo problēmu identificēšanas iespējas. – 4h
5. Socioloģiskās pieejas pamatojums sociālo problēmu analīzē. – 4h
6. Sociālās problēmas socioloģisko perspektīvu skatījumā. – 6h
7. Teorijas sociālo problēmu analīzei. – 10h
8. Nabadzība un sociālā atstumtība. – 8h
9. Deviantās uzvedības problēmas. – 8h
10. Nevienlīdzības problēmas. – 6h
11. Sociālo institūtu problēmas. – 4h
12. Globālās problēmas. – 4h
Praktisko darbu un semināru saraksts (32 stundas):
1. Sociālas problēmas un personīgas problēmas diferenciācija. – 2 h
2. Deviance un sociālā problēma. – 2 h
3. Sociālo problēmu identificēšana (Raksta analīze). – 2 h
1. kontroldarbs - sociālās problēmas būtība
4. Uzvedības sociālais raksturs (Stenfordas eksperimenta analīze). – 2 h
5. Sociālās problēmas socioloģisko perspektīvu skatījumā. – 2 h
6. Problēmu identificēšana sociālajā kontekstā (videomateriāla analīze). – 2 h
2. kontroldarbs - sociālo problēmu analīzes teorētiskā bāze
7. Noziedzība un vardarbība. Referāta prezentācija. – 2 h
8. Vielatkarības. Referāta prezentācija. – 2 h
9. Seksuālās uzvedības daudzveidība. Referāta prezentācija. – 2 h
10. Dzimumu, vecumu un etniskā nevienlīdzība. Referāta prezentācija. – 2 h
11. Nabadzība un bezpajumtniecība. Referāta prezentācija. – 2 h
12. Izglītības, ģimenes institūta problēmas. Referāta prezentācija. – 2 h
13. Nodarbinātības, veselības aprūpes problēmas. Referāta prezentācija. – 2 h
14. Pārapdzīvotība un vides piesārņojums. Referāta prezentācija. – 2 h
15. Migrācija. Referāta prezentācija. – 2 h
16. Karš un terorisms. Referāta prezentācija. – 2 h
3. kontroldarbs - atsevišķu sociālo problēmu ģenēze, analīze un risināšanas iespējas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens.
Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzraksti 3 kontroldarbi un sagatavots referāts un prezentācijas par noteiktu tematu.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras apguve un gatavošanās semināriem un kontroldarbiem.
Referāta izstrāde par izvēlēto tēmu (2400 – 3000 vārdu, neskaitot pielikumus), prezentāciju sagatavošana par izvēlēto sociālo problēmu (obligāti jāiekļauj definīcija; cēloņi, akcentējot sociālos cēloņus; socioloģiskās perspektīvas; jāparāda problēmas nevēlamā ietekme (izpausmes un sekas mūsdienu sabiedrībā Latvijā); risināšana (juridiskais regulējums, iesaistītās institūcijas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
Referāts un prezentācija tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām.
Gala vērtējumu veido eksāmena (50%), kontroldarbu (30%), prezentācijas (5%) un referāta (15%) atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Encyclopedia of Social Problems. Ed. by V.N.Parrillo. Los Angeles etc.: Sage Publications, 2 sēj., 2008. Pieejams: EBSCOeBook Academic Collection datubāzē
2. Kornblum W., Seccombe K.T. Julian J. Social Problems. 15th ed. Prentice Hall, 2012. Pieejams: https://ropigin.firebaseapp.com/1/Social-Problems-(15th-Edition) un estudijās.
3. Sullivan T.J., Thompson K.S. Introduction to Social Problems. New York: Macmillan Publishing Company, 1988, 533 p.

Papildliteratūra

1. Lauer R. H., Lauer J. C. Social problems and the quality of life. New York: McGraw-Hill,2011, 557 p.
2. Rubington E., Weinberg M.S. (eds.). The Study of Social Problems. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003, 366 p.
3. Wilson L.D. Social Issues Research Summaries. New York: Nova Science Publishers, Inc, 3 sēj., 2017. Pieejams EBSCOeBook Academic Collection datubāzē.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LM mājaslapa. Pētījumi un informatīvie materiāli. Pieejams: lm.gov.lv
2. Veselības ministrijas mājaslapa. Pieejams: vm.gov.lv
3. Journal of Social Issues SSN:1540-4560 Pieejams: Wiley Online Library https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.llu.lv/action/doSearch?AllField=3.%09Journal+of+Social+Issues+

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".