Kursa kods Soci2009

Kredītpunkti 6

Sociālā politika

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jolanta Millere

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci2010, Sociālās problēmas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus Eiropas Savienības prasībām atbilstošus speciālistus sabiedrības pārvaldes jomā, kuri ir apveltīti ar plašu erudīciju un labām zināšanām, prasmēm un kompetencēm sociālās politikas jautājumos. Studiju kurss sniedz vispusīgas teorētiskas zināšanas un izpratni par sociālo politiku, kā arī to ietekmējošajiem faktoriem. Studenti tiek iepazīstināti ar sociālās politikas normatīvo regulējumu un to realizējošo institūciju darbības pamatprincipiem. Studiju kursa ietvaros tiek analizētas dažādas sociālās politikas jomas, problēmsituāciju un tām atbilstošu risinājumu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par sociālo politiku, to īstenojošo mehānismu, kas ietver sociālās politikas jomu normatīvo regulējumu un institucionālo aparātu. starptautiskā, valsts un pašvaldību līmenī. (Kontroldarbi, individuālais darbs.)
Prasmes – spēj atrast, analizēt un pielietot normatīvajos aktos ietvertās normas, kuras ir orientētas uz dažādu sociālās politikas jomu problēmsituāciju risināšanu. Spēj analizēt sociālās politikas īstenošanā iesaistīto institūciju darbību un novērtēt šo institūciju lomu sociālās politikas jomu (sociālā drošība, apdrošināšana) īstenošanā.(Grupu darbs, diskusijas, problēmsituāciju analīze, individuālais darbs, eksāmens.)
Kompetences - Spēj patstāvīgi orientēties sociālās politikas jomu klāstā, atrast, analizēt un pielietot sociālās politikas jomu normatīvos aktus, atbilstoši dažādām, ar sociālo politiku saistītām, problēmsituācijām, kā arī diskutēt par
sociālās politikas īstenošanā iesaistīto institūciju kompetenci dažādu problēmsituāciju gadījumos. (Diskusijas, grupu darbs, kontroldarbi, individuālais darbs, eksāmens.)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saturs un apjoms (32 stundas)
1. Ievads. Sociālās politikas jēdziens, funkcijas, principi un vērtības. (2 stundas)
2. Sociālās politikas vēsturiskā attīstība. (2 stundas)
3. Sociālo politiku īstenojošais mehānisms: normatīvo aktu bāze un institucionālais aparāts. (2 stundas)
4. Labklājības valsts modeļi. (2 stundas)
5. Sociālās drošības pamatprincipi. (2 stundas)
6. Sociālās apdrošināšanas sistēma. (2 stundas)
7. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. (2 stundas)
8. Sociālās iekļaušanas politika. (2 stundas)
9. Imigrantu sociālā aizsardzība. (2 stundas)
10. Ar bezdarbu saistītā sociālā aizsardzība. (2 stundas)
11. Veselības aprūpes sistēmas raksturojums. (2 stundas)
12. Ģimenes atbalsta politikas pamatprincipi. (2 stundas)
13. Bērnu tiesību aizsardzības politika. (2 stundas)
14. Ar mājokli saistītās atbalsta politikas pamatprincipi. (2 stundas)
15. Dzimumu līdztiesība sociālās politikas kontekstā. (2 stundas)
16. Sociālo politiku ietekmējošie faktori: demogrāfiskā situācija un globalizācija. (2 stundas)

Praktisko nodarbību saturs un apjoms (32 stundas)
1. Sociālās politikas vērtības. (2 stundas)
2. Sociālās politikas vēsturiskā attīstība Latvijā. (2 stundas)
3. Sociālo politiku īstenojošā mehānisma raksturojums: normatīvie akti un institucionālais aparāts. Sociālā budžeta veidošanās principi. (2 stundas)
4. Labklājības valsts modeļi. (2 stundas)
5. Sociālās drošības analīze. Sociālās drošības jomas normatīvā regulējuma analīze. (2 stundas)
6. Pensiju sistēma Latvijā. Pirmais, otrais un trešais pensiju līmenis. (2 stundas)
7. Sociālās palīdzības un pakalpojumu jomas normatīvā regulējuma analīze (2 stundas)
8. Nabadzības ietekme uz sabiedrības ilgtspēju. (2 stundas)
9. Imigrantu sociālās aizsardzības pasākumi Latvijā un citur pasaulē. (2 stundas)
10. Nodarbinātības politika Latvijā un citur pasaulē. (2 stundas)
11. Veselības aprūpes sistēma Latvijā un citur pasaulē. (2 stundas)
12. Ģimenes atbalsta politika Latvijā. Ģimenes politikas vadlīnijas. (2 stundas)
13. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā, to ietekmējošie faktori. (2 stundas)
14. Mājokļa politikas analīze. (2 stundas)
15. Globalizācijas un demogrāfiskās situācijas ietekme uz sociālo politiku. (2 stundas)
16. Studentu individuāli sagatavoto darbu prezentācijas par sociālās politikas jomām (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem ir jāapmeklē vismaz 80% semināru vai jāizpilda visi e-studijās ievietotie uzdevumi, jāiegūst pozitīvs vērtējums trijos kontroldarbos (testa veidā), jāprezentē individuālais darbs par kādu no sociālās politikas jomām, to īstenojošā mehānisma kontekstā, kā arī jāiegūst pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa Sociālā politika patstāvīgo darbu organizācija balstās uz patstāvīgām normatīvo aktu meklēšanas, analīzes un pielietošanas studijām, kā arī atbilstošo institūciju kompetences raksturojumu, kas rezultējas ar individuālā darba izstrādi par konkrētu sociālās politikas jomu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studija kursa Sociālā politika vērtējumu (vērtējums ar atzīmi - eksāmens) veido:
1. Kontroldabs testa veidā par sociālo politiku un to īstenojošo mehānismu. (10% no kopējā vērtējuma)
2. Kontroldarbs testa veidā par sociālās drošības elementiem,, sociālo drošību reglmentējošo normatīvo aktu bāzi. (10% no kopējā vērtējuma)
3. Kontroldarbs testa veidā par dažādām sociālās politikas jomām, to normatīvo reglējumu. (10% no kopējā vērtējuma)
4. Individuālais darbs par Vienu atsevišķu sociālās politikas jomu tās īstenojošā mehānisma kontekstā. (20% no darba kopējā vērtējuma)
5. Rakstisks eksāmens – iekļauj visas, studiju kursa laikā aplūkotās tēmas. (50% no darba kopējā vērtējuma)

Obligātā literatūra

1. Spicker Paul. Social Policy. Theory and Practice. Great Britain: Policy Press. 2014. 514.p. [Tiešsaiste] Pieejams: file:///C:/Users/User/Downloads/1588658104-social-policy-theory-and-practice.pdf
2. Beth R. Crisp, Ann Taket. Sustaining Social Inclusion. New York: Routledge, 2020. 357 p.
3. Esping-Andersen Gosta, Duncan Gallie, Anton Hemerijck, and John Myles. Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2002. 275p. [Tiešsaiste] Pieejams: https://books.google.lv/books?id=O8rFyFdzmqMC&printsec=frontcover&hl=lv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
4. Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds Zinātne, 2012. 461 lpp.
5. Segal A. Elizabeth. Social Welfare Policy and Social Programs. A Values Perspective. Boston: Cengage Learning. 2016. 452 p. [Tiešsaiste] Pieejams: https://pb1lib.org/book/3692596/c57300?id=3692596&secret=c57300
6. Hartley D. Welfare Rights and Social Policy. Great Britain: Dorset Press, 2002. 255p.
7. Hartley D. Social Policy and Human Rights: Re-thinking the Engagement. Social Policy & Society 7:1, 1–12. Cambridge, Cambridge University Press. 2007 [Tiešsaiste] Pieejams: https://core.ac.uk/download/pdf/93329.pdf

Papildliteratūra

1. Baglioni, Simone, Sinclair, Stephen. Social Innovation and Social Policy: Theory, Policy and Practice. Policu Press 2018. 136 lpp.
2. Hoboken, N.J. Comprehensive handbook of social work and social welfare . John Wiley & Sons, 2008. 696p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas Satversme (1922.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
2. ANO Bērna tiesību konvencija. (1990.) [Tiešsaiste] Starptautisks dokuments. Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150
3. Eiropas Sociālā harta. (2002.) Starptautisks dokuments. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1045
4. Pārstrādātā Eiropas Sociālā harta. (1996.) Starptautisks dokuments. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/339
5. Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. (1992.) Starptautisks dokuments. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-starptautiskais-pakts-par-ekonomiskajam-socialajam-un-kulturas-tiesibam
6. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. (2002.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/62539-bezdarbnieku-un-darba-mekletaju-atbalsta-likums
7. Bērnu tiesību aizsardzības likums. (1998.) LR likums [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
8. Darba likums. (2002.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
9. Invaliditātes likums. (2011.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/211494-invaliditates-likums
10. Par valsts sociālo apdrošināšanu. (1998.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu
11. Par sociālo drošību. (1995.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu
12. Par valsts pensijām. (1996.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
13. Par maternitātes un slimības apdrošināšanu. (1997.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/38051-par-maternitates-un-slimibas-apdrosinasanu
14. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. (2002.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
15. Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām. (1997.) LR likums [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
16. Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums. (2003.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
17. Valsts sociālo pabalstu likums. (2003.) LR likums. [Tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68483-valsts-socialo-pabalstu-likums

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Organizāciju
un sabiedrības pārvaldes socioloģija".