Kursa kods Soci2002

Kredītpunkti 3

Pilsētas socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Soci2023, Mūsdienu socioloģiskās teorijas

Soci2049, Lauku socioloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir veidot studējošo izpratni par pilsētu kā specifisku telpu, kurā norisinās sociālā rīcība un sociālā mijiedarbība, lai spētu atrast risinājumus konkrētām pilsētvides problēmām.

Studiju kursā studējošie iegūst izpratni par pilsētu kā par specifisku telpu, kurā norisinās sociālā rīcība un sociālā mijiedarbība. Studiju kursā tiek apgūtas klasiskās un modernās pieejas pilsētu procesu izpētē un interpretācijā, pilsētu plānošanas principi un pilsētu sistēmu specifika dažādās valstīs. Studējošie iegūst prasmes izvērtēt pilsētu plānošanas dokumentus un pielietot atbilstošās sociālo pētījumu metodes pilsētvides izpētē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina un izprot socioloģiskās teorijas par pilsētām (1. kontroldarbs, pašpārbaudes testi); pārzina un izprot pilsētu zonu teorijas (2. kontroldarbs, pašpārbaudes testi).
Prasmes. Prot raksturot urbānismu un identificēt tā pazīmes pilsētās (patstāvīgais darbs); spēj izvērtēt pilsētu plānošanas dokumentus no teorētiskās perspektīvas (patstāvīgais darbs, praktiskie darbi); prot izmantot atbilstošās sociālo pētījumu metodes pilsētu izpētei (praktiskie darbi (novērojums)); spēj atbildīgi plānot laiku uzdoto darbu īstenošanai (patstāvīgais darbs); spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot dažādus informācijas avotus (patstāvīgais darbs).
Kompetence. Spēj izvēlēties atbilstošās teorētiskās perspektīvas konkrētas pilsētas raksturošanai (patstāvīgais darbs); spēj patstāvīgi atrast risinājumus konkrētām pilsētu plānošanas problēmām (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Pilsētas socioloģija kā socioloģijas apakšnozare. - 2 stundas
2. Nozīmīgākās socioloģiskās teorijas pilsētas socioloģijā I. - 2 stundas
3. Nozīmīgākās socioloģiskās teorijas pilsētas socioloģijā II. - 1 stunda
4. Urbanizācijas procesi. - 1 stunda
5. Pilsētu izpētes metodes. - 1 stunda
6. Pilsētu plānošana. - 2 stundas
7. Urbānisms. - 2 stundas
8. Džentrifikācija. - 1 stunda
9. Pilsētu statuss un pilsētu sistēma Latvijā. - 2 stundas
10. Pilsētu attīstības perspektīvas. - 2 stundas

Semināra nodarbību tēmu saraksts (16 stundas)
1. Urbanizācijas procesu vēsturiskie un mūsdienīgie aspekti. (1 stunda)
2. 1.kontroldarbs – socioloģiskās teorijas par pilsētām. (1 stunda)
3. Pilsētu politika. Plānošanas dokumentu analīze. (2 stundas)
4. 2.kontroldarbs – pilsētu zonu teorijas. (1 stunda)
5. Ilgtspējīga pilsētu attīstība. Monocentrisms versus policentrisms. (2 stundas)
6. Latvijas pilsētu statusa un pilsētu tīkla analīze. (2 stundas)
7. Praktiskais darbs – novērojums pilsētvidē. (3 stundas)
8. Pilsētu pētījumi Latvijā. (1 stunda)
9. Patstāvīgā darba prezentācijas – vienas Latvijas pilsētas analīze (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs, to veido: divu kontroldarbu vērtējums (30%), novērojuma vērtējums (20%), vienas pilsētas analīze (50%).

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, viena patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo un sekmīgi jāprezentē viens patstāvīgais darbs (50%), sekmīgi jāuzraksta divi kontroldarbi (30%), sekmīgi jāveic novērojums pilsētvidē (20%). Studentiem jāpiedalās visos praktiskajos darbos. 10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Flanagan, W., Urban Sociology: Images and Structure, 5th edn., Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2010. 443 p.
2. Hodson, M., et al., Urban Platforms and the Future City: Transformations in Infrastructure, Governance, Knowledge and Everyday Life, 1st edn., Routledge, 2020. 292 p.
3. Zukin, S., Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. New York, Oxford University Press, 2010. 294 p.
4. Karp, D.A., et al., Being Urban: A Sociology of City Life, 3rd edn., Santa Barbara, California, Praeger, 2015. 340 p.
5. Glaeser, E., Cities, Agglomeration and Spatial Equilibrium. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. 275 p.
6. Gottdiener M., Hutchison R., The New Urban Sociology. New York: Westwiew Press, 2011. 435 p. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=421195&site=ehost-live&scope=site
7. Amado, M.P., Urban Development and Infrastructure. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2014. Database: eBook Academic Collection. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=7&sid=1b3b1ff2-672a-4690-8138-4d7b47ff57af%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=754890&db=e000xww
8. Zobena A. (red.). Priekšlikumu sagatavošana Latvijas pilsētu politikas izstrādei, 2009. https://www.varam.gov.lv/lv/media/27533/download
9. Grizans, J. Pilsētu ilgtspējīgas attīstības plānošanas un pārvaldīšanas aspekti mūsdienās. Scientific Journal of Riga Technical University “Economics and Business. Economy: Theory and Practice”, 2010, Vol. 20, p. 51-58.
10. Grivins, M., Tisenkopfs, T., Kunda, I. SUPURBFOOD. Towards sustainable modes of urban and peri-urban food provisioning.WP2 Report. National Report: Greater Riga Region (Latvia), 2013. https://providus.lv/article_files/2452/original/WP2_GreaterRigaRegion(Latvia)_SupurbFood.pdf?1377264100
11. Bite D. Pilsētas socioloģija. Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/133674-pilsētas-socioloģija

Papildliteratūra

1. Castells, M., Urban Sociology in the Twenty-First Century. Cidades – Comunidades e Territórios, vol. 5, 2002, pp. 9-19.
2. May, T., Perry, B., The Future of Urban Sociology, Sociology, vol. 39(2), 2005, pp. 343-370.
3. Daniels, P., Movement in Cities: Spatial Perspectives on Urban Transport and Travel. London; New York: Routledge, 2007. 395 p.
4. Atkinson, G. (ed.), Handbook of Sustainable Development. Cheltenham, UK: Northampton, MA: Edward Elgar, 2007. 489 p.
5. Soja, E., Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Malden: Blackwell Publishers, 2000. 440 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Urban Studies. Online ISSN: 1360-063X. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/usj
2. Urban Affairs Review. Online ISSN: 1552-8332. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/uar
3. Journal of Urban Ecology. Online ISSN: 2058-5543. Pieejams: https://academic.oup.com/jue
4. Cities and Urban Development, European Commission. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development_en
5. Satori. Biedrības “Ascendum” izdots kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls. Pieejams: https://satori.lv/par-satori

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”