Kursa kods Soci1014

Kredītpunkti 6

Vispārējā socioloģijas teorija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSocioloģijas teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas un izpratni par socioloģijas teorētiskajām pamatnostādnēm, jēdzieniem, socioloģijas kā zinātnes veidošanos un attīstību Eiropā un Amerikā. Kursa ietvaros tiek aplūkotas klasiskās socioloģijas teorijas, teorētiķu būtiskākās atziņas un to ietekme uz socioloģijas kā zinātnes attīstību. Studenti gūst izpratni par sabiedrības struktūru un tās attīstības likumsakarībām, par sabiedrībā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem un pētniecībā izmantojamām metodēm, sasaistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām un pētījumu virzieniem.
Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt zināšanas un veidot studentu izpratni par socioloģijas teorijas jēdzieniem un teorētiskajām pamatnostādnēm, sasaistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Zina un izprot sabiedrības struktūru, tās funkcionēšanas un attīstības likumsakarības. Izprot socioloģijas kā zinātnes veidošanās vēsturiskos aspektus un pārzina nozīmīgākās teorētiskās atziņas. Pārzina un izprot socioloģijas pamatjēdzienus un sabiedrībā notiekošo procesu analīzes pamatprincipus (patstāvīgais darbs, prezentācija, kontroldarbs, pašpārbaudes testi).
Prasmes. Spēj strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm, kritiski izvērtēt sociālos procesus. Spēj izvēlēties un pielietot socioloģijas teorētiskās atziņas, lai raksturotu sociālos procesus un sociālās pārmaiņas sabiedrībā (patstāvīgais darbs, prezentācija, grupu darbs un diskusijas). Prot atbildīgi plānot laiku un izpildīt uzdotos uzdevumus. Spēj diskutēt un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem. Spēj argumentēti skaidrot un pamatot savu viedokli (patstāvīgais darbs, diskusijas, forumi, spēles).
Kompetence. Prot izvēlēties atbilstošo teorētisko pieeju un izmantot dažādus šajā jomā veiktos pētījumu rezultātus sociālo procesu analīzē. Pārzina un spēj izvērtēt sabiedrībā esošās aktuālās problēmas un pētījumu virzienus (Patstāvīgais darbs, prezentācija, diskusijas, eksāmens)

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Socioloģija kā zinātne. - 3 stundas
2. Indivīds un sabiedrība. Kultūras jēdziens un kultūras izpratne socioloģijā. - 3 stundas
3. Sociālā struktūra un sociālā mijiedarbība. - 3 stundas
4. Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte..- 3 stundas
5. Sociālās nevienlīdzības formas. - 4 stundas
6. Sociālie institūti. - 1 stunda
7. Ģimene un laulība kā sociāls institūts. - 2 stundas
8. Reliģija, kā sociāls institūts.- 1 stunda
9. Izglītība kā sociāls institūts. - 2 stundas
10.Ekonomika kā sociāls institūts. - 1 stunda
12. Vara, politika un valsts. - 1 stunda
13. Veselība un medicīna kā sociāls institūts. -2 stundas
14. Sociālās pārmaiņas un globalizācija-2 stundas
15. Sabiedrības attīstība un ilgtspēja. - 2 stundas
Praktisko nodarbību saraksts (32 stundas)
1. Socioloģijas kā zinātnes veidošanās un attīstība Latvijā, nākotnes izaicinājumi – diskusija. (1 stunda)
2. Socioloģisko perspektīvu būtība un salīdzinājums - patstāvīgais darbs. (2 stundas)
3. Kultūra kā sociāls fenomens, diskusija, forumi. (1 stunda)
4. Socializācijas būtība un piemēri, filma par „Mežonīgajiem bērniem” diskusija. (2 stundas)
5. Deviance un deviances prevence, grupu darbs, diskusija, forumi. (2 stundas)
6. Sociālie statusi un sociālās lomas – diskusija. (1 stunda)
7. Sociālā mijiedarbība un tās nozīme reālajā un virtuālajā vidē – grupu darbs. (2 stundas)
8. Sociālā nevienlīdzība pasaulē un Latvijā, aktuālo pētījumu apskats – spēle, patstāvīgais darbs. (2 stundas)
9. Dzimumu sociālā nevienlīdzība – problēmas un risinājumi – diskusija, forumi. (2 stundas)
10. Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte – diskusija. (1 stunda)
11. Socioloģijas teorijas jēdzieni - kontroldarbs. (1 stunda)
12. Ģimenes un laulības institūta loma mūsdienu sabiedrībā – patstāvīgais darbs, prezentācija. (2 stundas)
13. Reliģijas un reliģisko organizāciju loma sabiedrībā – diskusija, patstāvīgais darbs, prezentācija. (2 stunda)
14. Ekonomikas un darba tirgus pētījumi Latvijā - patstāvīgais darbs, prezentācija. (2 stundas)
15. Izglītības kā sociāla institūta problēmas un risinājumi Latvijā - patstāvīgais darbs, prezentācija. (2 stundas)
16. Sabiedriskās domas veidošanās un mediju loma tajā - patstāvīgais darbs, prezentācija. (1 stunda)
17. Vara, politika un valsts – patstāvīgais darbs, prezentācija. (1 stunda)
18. Veselība un medicīna, aktuālās problēmas un risinājumi Latvijā - patstāvīgais darbs, prezentācija. (2 stundas)
19. Globalizācijas ietekme uz sabiedrības attīstību – diskusija. (1 stunda)
20. Sabiedrības ilgtspējas – ekoloģiskās un ūdens pēdas nospiedums – patstāvīgais darbs aprēķinot nospiedumu, diskusija. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi, grupu darbi, diskusijas, forumi. Patstāvīgais darbs un prezentācija par kādu no sociālajiem institūtiem. Kontroldarbs par sabiedrības struktūru, tās funkcionēšanu un attīstības likumsakarībām un eksāmens.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums veidojas:
1) Kontroldarbs 20%;
2) Grupu darbi, diskusijas, forumi 20%;
3) Patstāvīgais darbs, prezentācija 20%;
4) Eksāmens 40%.
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Paula L., Korpa V. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra. 2010.143 lpp.
2. Tisenkopfs T. (red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2010. 536 lpp.
3. Dillon M. Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts, and their Applicability to the Twenty-first Century. Second edition. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2014. 565 p.
4. Giddens A. Sociology. Cambridge: PolityPress. 2006. 1094 p.
5. Appelrouth S., Edles L.D. Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 2008. 883 p.
6. Ritzer G. Encyclopedia of Social Theory. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005. 982 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=4&sid=313f1773-d7c7-42e7-babd-8bf70ed221f5%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=474409&db=e000xww
7. Turner, B. S. The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge University Press. 2006. 688 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjE3OTk3X19BTg2?sid=7c86c731-9d17-46d8-8bc6-07d7c8db9f45@redis&vid=15&format=EB&rid=104
8. Volkovs V.Socioloģijas teorijas: XIX gadsimts-XX gadsimta sākums: lekciju kurss. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule. 2007. 204 lpp.

Papildliteratūra

1. Ballantine J.H., Roberts K.A. Our Social World: Introduction to Sociology.-2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press. 2009.582 p.
2. The Blackwell encyclopedia of sociology /edited by George Ritzer. Malden, MA: Blackwell Publishing, c 2007. 11 sēj. (cxxiv, 5650 lpp.): il. ISBN 9781405124331
3. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainablility in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p.
4. Gans H.J. Sociology and Social Policy: Essays on Community, Economy, and Society. Columbia University Press, New York. 2017. 259 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTYyODc4N19fQU41?sid=7c86c731-9d17-46d8-8bc6-07d7c8db9f45@redis&vid=11&format=EB&rid=34
5. Simmel G., Blasi A.J., Jacobs A.K., Kanjirathinkal M. Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms. Brill, Leiden, Boston 2009. 698 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzEyNzI3X19BTg2?sid=7c86c731-9d17-46d8-8bc6-07d7c8db9f45@redis&vid=7&format=EB&rid=1
6. Öcalan A. Sociology of Freedom: Manifesto of the Democratic Civilization, Volume III. PM Press/Kairos. 2020. 480p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjQ1MTA1Ml9fQU41?sid=7c86c731-9d17-46d8-8bc6-07d7c8db9f45@redis&vid=8&format=EK&lpid=navPoint-11&rid=0

Periodika un citi informācijas avoti

1. Humanities and Social Sciences. Latvia [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/
2. European Journal of Social Theory. ISSN 1461-7137 [tiešsaiste]. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/est
3. FRA – Promoting and Protecting your Fundamental Rights Across the EU. [tiešsaiste]. Pieejams: https://fra.europa.eu/en
4. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. [tiešsaiste] Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”