Kursa kods Soci1013

Kredītpunkti 3

Kopienu attīstība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par kopienu attīstības pieeju un tās izmantošanas praktiskajiem aspektiem kopienu sociālekonomisko problēmu risināšanā. Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar kopienas jēdzienu un tipoloģiju sociālajās zinātnēs, kopienu iesaistes iespējām sociālekonomisko problēmu risināšanā, īpašu uzmanību pievēršot teritoriālajām kopienām. Kursā tiek apskatītas kopienu izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, kuras izmantojamas kopienas procesu analīzē, studenti tiek iepazīstināti ar kopienu attīstības procesu un tā organizācijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Zina un izprot kopienu veidus, kopienas struktūru un kopienā notiekošos procesus (1. prezentācija); pārzina un izprot kopienas attīstības procesu un tā organizācijas pamatprincipus (gadījumu analīzes, grupu darbs).
Prasmes. Prot identificēt dažādus kopienu veidus (1. prezentācija); spēj izvēlēties atbilstošu pētniecisku pieeju un metodes kopienas vajadzību un problēmu identificēšanai (gadījumu analīzes, grupu darbs, 2. prezentācija, referāts); pārzina kopienu attīstības procesa plānošanu (2. prezentācija, referāts); spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus, kā arī spēj pamatoti, kritiski un argumentēti skaidrot savu viedokli, līdzdarboties grupu darbā un diskusijās (referāts un tā prezentācija); spēj līdzdarboties grupu darbā un diskusijās (grupu darbs, referāta prezentācija).
Kompetence. Sadarbībā ar dažādiem sociāliem aģentiem, spēj identificēt un analizēt kopienu vajadzības un problēmas (gadījumu analīzes, referāts un tā prezentācija); spēj izmantot kopienu attīstības pieeju, lai risinātu identificētās kopienas vajadzības un problēmas (gadījumu analīzes, referāts un tā prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Kopienas jēdziens un kopienu tipoloģija. - 1 stunda
2. Kopienu attīstības būtība un vēsture. - 1 stunda
3. Kopienas struktūra un procesi. - 1 stunda
4. Kopienu dzīvotspēja un rīcībspēja, to ietekmējošie faktori. - 2 stundas
5. Kopienu attīstības vērtības un pamatprincipi. - 1 stunda
6. Kopienu attīstības teorētiskās pieejas. - 1 stunda
7. Kopienu attīstības stratēģijas. - 1 stunda
8. Kopienu attīstības process un tā posmi. - 1 stunda
9. Kopienas analīze: pētnieciskās pieejas un metodoloģijas. - 2 stundas
10. Kopienas attīstībā iesaistītie sociālie aģenti. - 1 stunda
11. Sadarbība kopienas attīstībā. - 1 stunda
12. Kopienas attīstības rīcības plāna izstrāde. - 1 stunda
13. Kopienas attīstības rīcības plāna īstenošana un rezultātu izvērtēšana. - 1 stunda
14. Kopienu attīstības iespējas Latvijā. - 1 stunda

Semināra nodarbību tēmu saraksts (16 stundas)

1. Kopiena un indivīds mūsdienu sabiedrībā. - 1 stunda
2. 1. prezentācija: Kopienu iekšējā un ārējā vide. -1 stunda
3. 1. gadījuma analīze: Kopienas rīcībspējas analīze. -1 stunda
4. Kopienu attīstības vērtību un pamatprincipu analīze. -1 stunda
5. Atšķirīgais un kopīgais kopienu attīstības pieejās. -1 stunda
6. Grupu darbs: Kopienu attīstības stratēģijas. -1 stunda
7. Kopienas attīstības procesa plānošana. -1 stunda
8. Kopienas attīstības speciālistu profesionālā ētika. -1 stunda
9. Ētiskie aspekti kopienu izpētē. -1 stunda
10. 2. gadījuma analīze: Pētnieciskās pieejas kopienu analīzē. -1 stunda
11. Kopienas attīstībā iesaistīto sociālo aģentu identificēšana. -1 stunda
12. Sadarbības aspekti kopienu attīstībā. -1 stunda
13. 2. prezentācija: Rīcības plāns kopienas attīstības iniciatīvas īstenošanai. -1 stunda
14. Kopienu attīstības iespējas un programmas Latvijā. -1 stunda
15. Individuālo darbu (referātu) prezentēšana: Konkrētas kopienas analīze. - 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par šādām tēmām un uzdevumiem: 1) Kopienu iekšējā un ārējā vide (1. prezentācija - 10%); 2) Kopienas rīcībspējas analīze (1. gadījuma analīze – 10%); 3) Kopienu attīstības stratēģijas (grupu darbs – 10%); 4) Pētnieciskās pieejas kopienu analīzē (2. gadījuma analīze 10%); 5) Rīcības plāns kopienas attīstības iniciatīvas īstenošanai (2. prezentācija – 10%); 6) Konkrētas kopienas analīze (referāts un tā prezentācija – 50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, prezentāciju veidošana un referāta sagatavošana par konkrētas kopienas analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo 2 prezentācijas (20%), jāveic 2 gadījumu analīzes (20%), grupu darbs (10%), jāsagatavo konkrētas kopienas analīze un tā jāprezentē (50%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. AREI. Lauku attīstības programma 2014-2020. LEADER/SVVA analīze. 2018. 90 lpp. Pieejams: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/LAP_SVVA_%20analize_21.12.2018.LAND_-2.pdf
2. Blackshaw T. Key Concepts in Community Studies. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE, 2010. 220 p.
3. Fulbright-Anderson K., Auspos P. (eds.). Community Change: Theories, Practice, and Evidence. Aspen Institute Roundtable on Community Change. Washington, D.C.: Aspen Institute, 2006. 555 p.
Pieejams: https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/files/content/docs/rcc/COMMUNITYCHANGE-FINAL.PDF
4. Goodson L., Phillimore J. (eds.). Community Research for Participation: From Theory to Method. Chicago, IL: Policy Press., 2012. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=469559&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover
5. Katan R., Shiffman R. Building Together: Case Studies in Participatory Planning and Community Building, First edition. New York: New Village Press. 2014. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1713342&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover
6. Stepčenko A. (red.) Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 208 lpp. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46623/Parskats_Sociala_specinasana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7. Stoecker R. Research Methods for Community Change: A Project-based Approach. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2013, 280 p.
8. The Aspen Institute Rural Economic Policy Program. Measuring Community Capacity Building. Version 3-96. 2009, 166 p. Pieejams: http://www.aspeninstitute.org/publications/measuring-community-capacity-building

Papildliteratūra

1. Lewis-Beck S.M., Bryman A., Liao F.T. (eds.) The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods. 3 vol., Thousand Oaks, CA: SAGE, 2004. 1305 p.
2. Noya A., Clarence E., Craig G. (eds.). Community Capacity Building: Creating a Better Future Together. OECD, 2009. 166 p.
3. Ohmer L.M., DeMasi K. Consensus Organizing: A Community Development Workbook: A Comprehensive Guide to Designing, Implementing, and Evaluating Community Change Initiatives. London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE, 2009. 403 p.
4. Reilly T. (Ed.) The Governance of Local Communities: Global Perspectives and Challenges. Economic Issues, Problems and Perspectives. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2017. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1443844&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover
5. Silverman D. (eds). Qualitative Research: Theory, Method and Practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE, 2004. 378 p.
6. Twelvetree A. Community Work. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 240 p.
7. Wenger. E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 418 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Community Development. Journal of the Community Development Society. Routledge, Taylor & Francis. ISSN: 1557-5330. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/rcod20/current
2. Community Research: A Community Research Lab Toolbox. December 2011. Pieejams:
https://hc-v6-static.s3.amazonaws.com/media/resources/tmp/Community_Research.pdf
3. Journal of Community Practice. Routledge, Taylor & Francis. ISSN: 1070-5422. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/wcom20/current
4. Journal of Rural Studies. Elsevier. ISSN: 0743-0167. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-rural-studies
5. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/
6. Smart Villages. Pieejams: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
7. Sociologia Ruralis. Wiley Online Library. ISSN 0038-0199 Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”